Posłowie chcą wprowadzić zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Posłowie chcą wprowadzić zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

7 lutego 2017

Posłowie chcą wprowadzić zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

W dniu 20 stycznia 2017 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy – Prawo Spółdzielcze. Głównym celem projektu jest polepszenie relacji pomiędzy organami spółdzielni a ich członkami. Autorzy projektu wskazują, iż opisywana nowelizacja przyczyni się do uszczegółowienia oraz rozszerzenia aktualnie obowiązujących zasad, wprowadzi również szereg zupełnie nowych regulacji. Wśród proponowanych zmian znaleźć można m.in. obniżenie wysokości wpisowego do poziomu nieprzekraczającego 1/8 minimalnego wynagrodzenia, jak również obowiązki: prowadzenia osobnego rachunku dla każdego budynku znajdującego się w zasobach spółdzielni oraz naliczania opłat w oparciu o takie koszty, jakie są generowane w miejscu ich powstania. Dodatkowo, w rocznych sprawozdaniach z działalności finansowej spółdzielni trzeba będzie wykazywać różnice, jakie zachodzą pomiędzy kosztami eksploatacji i utrzymania a przychodami z opłat – oddzielnie dla każdej nieruchomości. Ciekawym rozwiązaniem, mającym przyczynić się do wzmocnienia podmiotowej roli członka spółdzielni jest obowiązek prowadzenia przez spółdzielnię mieszkaniową strony internetowej, na której mają być udostępniane dokumenty stanowiące o istnieniu spółdzielni, a w części przeznaczonej wyłącznie dla jej członków – także dokumentów świadczących o czynnościach gospodarczych spółdzielni. Kolejnym ważnym zapisem jest propozycja wprowadzenia do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych możliwości powołania przez zgromadzenie ogólne nowego, niezależnego organu, opartego na inicjatywnie społecznej. Zgromadzenie ogólne mogłoby powołać taki organ w następstwie rozpatrzenia odpowiedniego wniosku, złożonego przez osoby zamieszkujące na obszarze, na którym taki organ miałby działać. Projekt poselski przewiduje również wiele zmian dotyczących organów spółdzielni, m.in. wprowadza zasadę kadencyjności zarządu, jak również nakłada na radę nadzorczą obowiązek merytorycznej i finansowej oceny zasadności propozycji przedłożonych przez zarząd do akceptacji walnego zgromadzenia, a dotyczących przedmiotu działalności spółdzielni i jej rozwoju. Co ważne, projekt zakłada również powstanie wspólnoty mieszkaniowej z mocy prawa w nieruchomości spółdzielczej z chwilą, gdy w danej nieruchomości zostanie przeniesiona w odrębną własność taka liczba lokali, których udziały przekroczą 20% wszystkich udziałów w nieruchomości wspólnej. Zgodnie z postanowieniami projektu, ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Policja nie musi informować o tym, czy podsłuchiwała obywateli

19 lutego 2019

W dniu 13 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał ciekawe rozstrzygnięcie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 658/18, uznając, że Policja nie broni danych osobowych obywateli, w związku z czym nie musi też informować ich o tym, czy zakończyła inwigilację czy też nie. Postępowanie dotyczyło dziennikarki...

Nowy rodzaj spółki już w 2020 r. - o propozycjach zmian w Kodeksie Spółek Handlowych

14 lutego 2019

Aktualnie KSH przewiduje sześć rodzajów spółek prawa handlowego, jednakże postuluje się, aby od 2020 r. do tej grupy dołączyła Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Jak wskazują projektodawcy, nowa spółka ma posłużyć przede wszystkim polskim Start-upom oraz uatrakcyjnić krajowy rynek zagranicznym inwestorom. Jak wynika z badań fundacji Startup Poland w 2017 r....

O zasadach parkowania w garażach wspólnoty mieszkaniowej - wyrok SA w Łodzi

12 lutego 2019

W dniu 21 września 2018 r. (sygn. akt I ACa 1656/17) Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał wyrok, w myśl którego wspólnota mieszkaniowa może ustalać zasady parkowania w należącej do niej garażach, w tym określić sposób parkowania po zewnętrznej części wspólnej, a nawet zakazać współwłaścicielom stałego parkowania w określonych miejscach. W...

Prace remontowe można prowadzić na działce sąsiada

12 lutego 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w dniu 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Gd 409/18) wydał rozstrzygnięcie, zgodnie z którym inwestor prowadzący prace remontowe może wejść na grunt sąsiedni w sytuacji, gdy brak jest innej możliwości prowadzenia remontu jego budynku. Niemniej, Sąd dodał przy tym, iż wcześniej inwestor powinien...

Ministerstwo Zdrowia będzie finansowało zakłady medycyny nuklearnej

8 lutego 2019

Resort Zdrowia w tym roku przeznaczył ponad 24 mln zł na diagnostykę nuklearną nowotworów oraz innych najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych. W ramach zadania „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej”, nad którym czuwa Ministerstwo, 13 specjalistycznych ośrodków z całej Polski uzyskało dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki nowotworów technikami medycyny nuklearnej. Jak podał...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną