Ministerstwo Sprawiedliwości planuje skrócić podstawowy termin przedawnienia roszczeń  - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje skrócić podstawowy termin przedawnienia roszczeń

2 lutego 2017

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje skrócić podstawowy termin przedawnienia roszczeń

Aktualnie Kodeks Cywilny przewiduje, iż podstawowy termin przedawnienia roszczeń wynosi 10 lat, jednakże po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu Cywilnego, nad którą pracuje Ministerstwo, termin ten ma ulec skróceniu do lat 6. Projekt zmian zakłada, iż do obowiązków sądu będzie należało ustalenie, czy dane roszczenie się przedawniło, co uniemożliwić ma egzekucję roszczeń już przedawnionych. Nie będzie już zatem konieczności dokonywania określonych czynności formalnych przez dłużnika. Zdaniem autorów projektu, obowiązujące przepisy poświęcone instytucji przedawnienia – nie są prawidłowe. Autorzy zawuważają, iż choć podstawowy termin przedawnienia wynosi 10 lat, to w odniesieniu do mandatu za jazdę bez biletu wynosi 1 rok, z kolei w przypadku roszczenia operatora sieci kablowej – jest to okres 2 lat. Dodatkowo autorzy zauważają, iż aktualnie sąd prowadzi postępowanie rozpoczęte pozwem wierzyciela, nawet wówczas, gdy okres przedawnienia już upłynął, a odstąpić od rozpatrywania roszczenia sąd może dopiero wtedy, kiedy dłużnik złoży odpowiedni wniosek. Co ważne, jeśli dłużnik z takim wnioskiem nie wystąpi – sąd może nakazać egzekucję komorniczą. Na takich działaniach natomiast korzystają przede wszystkim firmy windykacyjne, skupujące przedawnione roszczenia. Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka, z uwagi na szybkość prac nad projektem, mogłyby one wejść w życie jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Zaznaczył również, iż priorytetowym celem nowelizacji jest zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa obrotu prawnego w Polsce. Warto podkreślić, iż omawiany projekt nie przewiduje zmian terminów roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej czy świadczeniami okresowymi – terminy te dalej będą wynosić 3 lata. Warto podkreślić, że opisywane zmiany obejmą nie tylko roszczenia pomiędzy osobami prywatnymi, ale również między firmami czy też pomiędzy firmą a osobą prywatną. Projekt zmian Kodeksu Cywilnego przewiduje dodatkowo, iż w sytuacji, gdy sąd stwierdzi istnienie roszczenia, z chwilą, kiedy wyrok się uprawomocni, zacznie biec ponowny termin przedawnienia. Aktualnie jest to 10 lat, po zmianach okres ten ma wynosić 3 lata. Autorzy projektu podkreślają, że jest to wystarczający czas na przeprowadzenie egzekucji. Co ciekawe, zmianie miałby ulec również sposób ustalenia początku i końca biegu przedawnienia. Projekt zakłada, iż początkiem biegu przedawnienia będzie dzień, w którym wierzyciel dowiedział się zarówno o roszczeniu jak i o zobowiązanej z tego tytułu osobie. Takie rozwiązanie ma zagwarantować lepszą ochronę interesów wierzyciela. Końcem biegu przedawnienia ma być zaś ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym termin upływa. Warto zauważyć, iż obecnie przepisy łączą początek biegu przedawnienia z wymagalnością roszczenia, co w rzeczywistości często bywa trudne do ustalenia. Zmiany, jakie planuje wprowadzić Ministerstwo Sprawiedliwości oprócz Kodeksu Cywilnego, obejmą również postanowienia Kodeksu Postępowania Cywilnego. W przypadku prowadzenia egzekucji komorniczej z rachunku bankowego, bank będzie zobowiązany poinformować posiadacza rachunku bankowego o jego zajęciu, pomimo faktycznego zablokowania środków pieniężnych, bank nie będzie mógł również przekazać ich komornikowi przez 14 dni. W tym czasie dłużnik będzie mógł wystąpić z powództwem o wstrzymanie egzekucji, dopóki sprawa nie zostanie wyjaśniona. Takie rozwiązanie nie obejmie jednak sytuacji, gdy komornik chce ściągnąć rentę lub alimenty.

O zależnościach pomiędzy OC a przedłużającą się naprawą pojazdu

22 lutego 2019

W dniu 15 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. III CZP 84/18 podjął następującą uchwałę: ,,odpowiedzialność ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy, chyba że są one następstwem okoliczności...

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji weszła już w życie

22 lutego 2019

Dnia 11 lutego weszły w życie przepisy ww. ustawy, dzięki którym uruchomiony zostanie pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Jak szacują projektodawcy, do 2024 r. budżet programu wyniesie ok. 1,2 mld zł. Z programu będą mogli skorzystać przede wszystkim mieszkańcy mniejszych miast – poniżej 100...

O odszkodowaniu za opóźniony lot - ciekawy wyrok WSA w Warszawie

22 lutego 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w swoim wyroku z dnia 20 lutego 2019 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1788/18) wskazał, że przewoźnik ma obowiązek wypłacić odszkodowanie za opóźniony lot niezależnie od tego, kiedy został złożony wniosek w tej sprawie, w tym nawet po 4-5 latach od jego złożenia. Zdaniem WSA...

Prezydent podpisał ustawę o emeryturach dla matek

22 lutego 2019

W miniony piątek, tj. 15 lutego 2019 r. Prezydent RP podpisał tzw. ustawę o emeryturach matczynych, które mają stanowić świadczenie dodatkowe, obok środków uzyskiwanych z programu ,,Mama 4 plus”. Emerytury matczyne mają przysługiwać tym kobietom, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, a przy tym nie pracowały zawodowo lub zrezygnowały...

Chcesz kupić dziecku mieszkanie? Musisz uzyskać zgodę Sądu

22 lutego 2019

W dniu 15 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy obradujący w trzyosobowym składzie podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 85/18), z której wynika, że rodzice decydując się na zakup mieszkania dla dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską, muszą najpierw uzyskać zgodę Sądu Opiekuńczego. Jak zauważył SN, dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną