To sąd ma ocenić, czy postanowienia umowy można uznać za niedozwolone - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

To sąd ma ocenić, czy postanowienia umowy można uznać za niedozwolone

24 stycznia 2017

To sąd ma ocenić, czy postanowienia umowy można uznać za niedozwolone

Sąd Apelacyjny w Krakowie, wyrokiem z dnia 4 października 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt. I ACa 645/16 orzekł, że do obowiązku sądu należy dokonanie oceny postanowień umowy pod kątem tego, czy można je uznać za niedozwolone. Zdaniem SA nawet w sytuacji, gdy umowa zawiera postanowienie, które zostało uprzednio uznane za niedozwolone, to nie można przyjąć automatycznie, że postanowienie to w danej sytuacji nie jest wiążące. Sąd orzekający w sprawie powinien bowiem każdorazowo ocenić, czy spełnione zostały przesłanki, od których zależy uznanie takiego postanowienia za abuzywne. W niniejszej sprawie bank wszczął wobec powodów egzekucję wierzytelności z tytułu udzielonego im kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego, na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Powodowie wnieśli o pozbawienie wykonalności tego tytułu, wskazując na okoliczność oszustwa popełnionego przez pracowników banku przy przedstawianiu oferty kredytu. Dodatkowo zarzucili oni bankowi, że korzysta on z niedozwolonej klauzuli umownej, która pozwala mu na dowolne określenie kursu waluty, do której indeksowany był kredyt. W sprawie w pierwszej kolejności wypowiedział się Sąd Okręgowy, który odnosząc się do art. 840 § 1 pkt 1 kpc, zauważył, iż charakter powództwa, którego podstawą jest wymieniony artykuł, przesądza o niemożliwości żądania w tym trybie ukształtowania stosunku prawnego. Zaznaczył nadto, że zarzuty powodów nie mogły doprowadzić do pozbawienia wykonalności tytułu egzekucyjnego. SO wyraźnie zaakcentował, iż dłużnik obowiązany jest niewadliwie wykonać zaciągnięte zobowiązanie, bez względu na przyczyny, jakie skłoniły go do zawarcia umowy. Odnosząc się z kolei do zarzutu abuzywności jednego z postanowień regulaminu, wskazał, że ustawa Prawo Bankowe w aktualnym brzmieniu (w szczególności art. 69 ust. 2 pkt 4a tej ustawy) nakazuje bankom, aby określały w umowie kredytu: dokładne zasady dotyczące sposobów i terminów ustalania kursu wymianu walut oraz obowiązek bezpłatnej zmiany umowy kredytowej – w stosunku do kredytów nie spłaconych całkowicie. Sąd zarzucił również powodom, że nie wykazali oni, jaki wpływ na powstanie tytułu egzekucyjnego miała ewentualna abuzywność lub nieważność postanowienia umownego. Sąd zauważył także, że nawet usunięcie z umowy przedmiotowego postanowienia, nie skutkowałaby nieważnością całej umowy, a jedynie mogłoby prowadzić do pochylenia się przez Sąd nad zagadnieniem różnicy, jaka wynikła ze stosowania przez bank bezzasadnie zawyżonego kursu waluty w stosunku do kursu rynkowego, jaki określa NBP. W opinii Sądu, podważenie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym byłoby możliwe wyłącznie wówczas, jeżeli wykazanoby, że gdyby nie omawiana klauzula, nie doszłoby do wypowiedzenia umowy i powstania natychmiastowej wymagalności kredytu, a tym samym wydania tytułu egzekucyjnego. Od rozstrzygnięcia Sądu I instancji powodowie wnieśli apelację. Rozpoznając ją, Sąd Odwoławczy podniósł, że takie same postanowienia, jak zawarte w regulaminie banku, a będące przedmiotem postępowania, które umożliwiają bankowi dowolne ustalenie tabel kursu walut obcych, zostały wpisane w dniu 15 maja 2012 r. do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK i uznane za niedozwolone. W odniesieniu zaś do zasięgu skutków wyroków uznających dane postanowienie wzorca umowy za niedozwolone, Sąd stwierdził, iż prawem każdego sądu jest dokonanie oceny w przedmiocie tego, czy dane postanowienie ma abuzywny charakter. Zdaniem Sądu Apelacyjnego decydujące znaczenie w niniejszej sprawie miał fakt, że klauzula, na którą powoływali się powodowie, nie obowiązywała w chwili wypowiedzenia im umowy i wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. Już wcześniej bowiem umowa, jaką powodowie zawarli z bankiem, dostosowana została do wymogów ustawy ,,antyspreadowej”, a także aneksowana w taki sposób, że powodowie mieli możliwość spłaty zaciągniętego przez siebie kredytu na wolnym rynku. SA dodał także, że abuzywność postanowień umowy, obowiązujących przy ustalaniu spłaconych już rat kredytu, została wyeliminowana już z chwilą dokonania spłaty.

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby...

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Coraz więcej uczniów korzysta z mLegitymacji

25 listopada 2019

Około trzech tysięcy szkół korzysta już z legitymacji szkolnych w telefonie, tj. mLegitymacji. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji mLegitymacje mają taką samą moc prawną jak te tradycyjne, papierowe. Uczniowie mogą z nich korzystać w środkach komunikacji oraz okazywać w celu uzyskania zniżki. Uruchomienie systemu mLegitymacji w danej szkole wymaga jedynie wypełnienia...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną