To sąd ma ocenić, czy postanowienia umowy można uznać za niedozwolone - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

To sąd ma ocenić, czy postanowienia umowy można uznać za niedozwolone

24 stycznia 2017

To sąd ma ocenić, czy postanowienia umowy można uznać za niedozwolone

Sąd Apelacyjny w Krakowie, wyrokiem z dnia 4 października 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt. I ACa 645/16 orzekł, że do obowiązku sądu należy dokonanie oceny postanowień umowy pod kątem tego, czy można je uznać za niedozwolone. Zdaniem SA nawet w sytuacji, gdy umowa zawiera postanowienie, które zostało uprzednio uznane za niedozwolone, to nie można przyjąć automatycznie, że postanowienie to w danej sytuacji nie jest wiążące. Sąd orzekający w sprawie powinien bowiem każdorazowo ocenić, czy spełnione zostały przesłanki, od których zależy uznanie takiego postanowienia za abuzywne. W niniejszej sprawie bank wszczął wobec powodów egzekucję wierzytelności z tytułu udzielonego im kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego, na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Powodowie wnieśli o pozbawienie wykonalności tego tytułu, wskazując na okoliczność oszustwa popełnionego przez pracowników banku przy przedstawianiu oferty kredytu. Dodatkowo zarzucili oni bankowi, że korzysta on z niedozwolonej klauzuli umownej, która pozwala mu na dowolne określenie kursu waluty, do której indeksowany był kredyt. W sprawie w pierwszej kolejności wypowiedział się Sąd Okręgowy, który odnosząc się do art. 840 § 1 pkt 1 kpc, zauważył, iż charakter powództwa, którego podstawą jest wymieniony artykuł, przesądza o niemożliwości żądania w tym trybie ukształtowania stosunku prawnego. Zaznaczył nadto, że zarzuty powodów nie mogły doprowadzić do pozbawienia wykonalności tytułu egzekucyjnego. SO wyraźnie zaakcentował, iż dłużnik obowiązany jest niewadliwie wykonać zaciągnięte zobowiązanie, bez względu na przyczyny, jakie skłoniły go do zawarcia umowy. Odnosząc się z kolei do zarzutu abuzywności jednego z postanowień regulaminu, wskazał, że ustawa Prawo Bankowe w aktualnym brzmieniu (w szczególności art. 69 ust. 2 pkt 4a tej ustawy) nakazuje bankom, aby określały w umowie kredytu: dokładne zasady dotyczące sposobów i terminów ustalania kursu wymianu walut oraz obowiązek bezpłatnej zmiany umowy kredytowej – w stosunku do kredytów nie spłaconych całkowicie. Sąd zarzucił również powodom, że nie wykazali oni, jaki wpływ na powstanie tytułu egzekucyjnego miała ewentualna abuzywność lub nieważność postanowienia umownego. Sąd zauważył także, że nawet usunięcie z umowy przedmiotowego postanowienia, nie skutkowałaby nieważnością całej umowy, a jedynie mogłoby prowadzić do pochylenia się przez Sąd nad zagadnieniem różnicy, jaka wynikła ze stosowania przez bank bezzasadnie zawyżonego kursu waluty w stosunku do kursu rynkowego, jaki określa NBP. W opinii Sądu, podważenie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym byłoby możliwe wyłącznie wówczas, jeżeli wykazanoby, że gdyby nie omawiana klauzula, nie doszłoby do wypowiedzenia umowy i powstania natychmiastowej wymagalności kredytu, a tym samym wydania tytułu egzekucyjnego. Od rozstrzygnięcia Sądu I instancji powodowie wnieśli apelację. Rozpoznając ją, Sąd Odwoławczy podniósł, że takie same postanowienia, jak zawarte w regulaminie banku, a będące przedmiotem postępowania, które umożliwiają bankowi dowolne ustalenie tabel kursu walut obcych, zostały wpisane w dniu 15 maja 2012 r. do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK i uznane za niedozwolone. W odniesieniu zaś do zasięgu skutków wyroków uznających dane postanowienie wzorca umowy za niedozwolone, Sąd stwierdził, iż prawem każdego sądu jest dokonanie oceny w przedmiocie tego, czy dane postanowienie ma abuzywny charakter. Zdaniem Sądu Apelacyjnego decydujące znaczenie w niniejszej sprawie miał fakt, że klauzula, na którą powoływali się powodowie, nie obowiązywała w chwili wypowiedzenia im umowy i wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. Już wcześniej bowiem umowa, jaką powodowie zawarli z bankiem, dostosowana została do wymogów ustawy ,,antyspreadowej”, a także aneksowana w taki sposób, że powodowie mieli możliwość spłaty zaciągniętego przez siebie kredytu na wolnym rynku. SA dodał także, że abuzywność postanowień umowy, obowiązujących przy ustalaniu spłaconych już rat kredytu, została wyeliminowana już z chwilą dokonania spłaty.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną