To sąd ma ocenić, czy postanowienia umowy można uznać za niedozwolone - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

To sąd ma ocenić, czy postanowienia umowy można uznać za niedozwolone

24 stycznia 2017

To sąd ma ocenić, czy postanowienia umowy można uznać za niedozwolone

Sąd Apelacyjny w Krakowie, wyrokiem z dnia 4 października 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt. I ACa 645/16 orzekł, że do obowiązku sądu należy dokonanie oceny postanowień umowy pod kątem tego, czy można je uznać za niedozwolone. Zdaniem SA nawet w sytuacji, gdy umowa zawiera postanowienie, które zostało uprzednio uznane za niedozwolone, to nie można przyjąć automatycznie, że postanowienie to w danej sytuacji nie jest wiążące. Sąd orzekający w sprawie powinien bowiem każdorazowo ocenić, czy spełnione zostały przesłanki, od których zależy uznanie takiego postanowienia za abuzywne. W niniejszej sprawie bank wszczął wobec powodów egzekucję wierzytelności z tytułu udzielonego im kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego, na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Powodowie wnieśli o pozbawienie wykonalności tego tytułu, wskazując na okoliczność oszustwa popełnionego przez pracowników banku przy przedstawianiu oferty kredytu. Dodatkowo zarzucili oni bankowi, że korzysta on z niedozwolonej klauzuli umownej, która pozwala mu na dowolne określenie kursu waluty, do której indeksowany był kredyt. W sprawie w pierwszej kolejności wypowiedział się Sąd Okręgowy, który odnosząc się do art. 840 § 1 pkt 1 kpc, zauważył, iż charakter powództwa, którego podstawą jest wymieniony artykuł, przesądza o niemożliwości żądania w tym trybie ukształtowania stosunku prawnego. Zaznaczył nadto, że zarzuty powodów nie mogły doprowadzić do pozbawienia wykonalności tytułu egzekucyjnego. SO wyraźnie zaakcentował, iż dłużnik obowiązany jest niewadliwie wykonać zaciągnięte zobowiązanie, bez względu na przyczyny, jakie skłoniły go do zawarcia umowy. Odnosząc się z kolei do zarzutu abuzywności jednego z postanowień regulaminu, wskazał, że ustawa Prawo Bankowe w aktualnym brzmieniu (w szczególności art. 69 ust. 2 pkt 4a tej ustawy) nakazuje bankom, aby określały w umowie kredytu: dokładne zasady dotyczące sposobów i terminów ustalania kursu wymianu walut oraz obowiązek bezpłatnej zmiany umowy kredytowej – w stosunku do kredytów nie spłaconych całkowicie. Sąd zarzucił również powodom, że nie wykazali oni, jaki wpływ na powstanie tytułu egzekucyjnego miała ewentualna abuzywność lub nieważność postanowienia umownego. Sąd zauważył także, że nawet usunięcie z umowy przedmiotowego postanowienia, nie skutkowałaby nieważnością całej umowy, a jedynie mogłoby prowadzić do pochylenia się przez Sąd nad zagadnieniem różnicy, jaka wynikła ze stosowania przez bank bezzasadnie zawyżonego kursu waluty w stosunku do kursu rynkowego, jaki określa NBP. W opinii Sądu, podważenie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym byłoby możliwe wyłącznie wówczas, jeżeli wykazanoby, że gdyby nie omawiana klauzula, nie doszłoby do wypowiedzenia umowy i powstania natychmiastowej wymagalności kredytu, a tym samym wydania tytułu egzekucyjnego. Od rozstrzygnięcia Sądu I instancji powodowie wnieśli apelację. Rozpoznając ją, Sąd Odwoławczy podniósł, że takie same postanowienia, jak zawarte w regulaminie banku, a będące przedmiotem postępowania, które umożliwiają bankowi dowolne ustalenie tabel kursu walut obcych, zostały wpisane w dniu 15 maja 2012 r. do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK i uznane za niedozwolone. W odniesieniu zaś do zasięgu skutków wyroków uznających dane postanowienie wzorca umowy za niedozwolone, Sąd stwierdził, iż prawem każdego sądu jest dokonanie oceny w przedmiocie tego, czy dane postanowienie ma abuzywny charakter. Zdaniem Sądu Apelacyjnego decydujące znaczenie w niniejszej sprawie miał fakt, że klauzula, na którą powoływali się powodowie, nie obowiązywała w chwili wypowiedzenia im umowy i wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. Już wcześniej bowiem umowa, jaką powodowie zawarli z bankiem, dostosowana została do wymogów ustawy ,,antyspreadowej”, a także aneksowana w taki sposób, że powodowie mieli możliwość spłaty zaciągniętego przez siebie kredytu na wolnym rynku. SA dodał także, że abuzywność postanowień umowy, obowiązujących przy ustalaniu spłaconych już rat kredytu, została wyeliminowana już z chwilą dokonania spłaty.

Policja nie musi informować o tym, czy podsłuchiwała obywateli

19 lutego 2019

W dniu 13 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał ciekawe rozstrzygnięcie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 658/18, uznając, że Policja nie broni danych osobowych obywateli, w związku z czym nie musi też informować ich o tym, czy zakończyła inwigilację czy też nie. Postępowanie dotyczyło dziennikarki...

Nowy rodzaj spółki już w 2020 r. - o propozycjach zmian w Kodeksie Spółek Handlowych

14 lutego 2019

Aktualnie KSH przewiduje sześć rodzajów spółek prawa handlowego, jednakże postuluje się, aby od 2020 r. do tej grupy dołączyła Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Jak wskazują projektodawcy, nowa spółka ma posłużyć przede wszystkim polskim Start-upom oraz uatrakcyjnić krajowy rynek zagranicznym inwestorom. Jak wynika z badań fundacji Startup Poland w 2017 r....

O zasadach parkowania w garażach wspólnoty mieszkaniowej - wyrok SA w Łodzi

12 lutego 2019

W dniu 21 września 2018 r. (sygn. akt I ACa 1656/17) Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał wyrok, w myśl którego wspólnota mieszkaniowa może ustalać zasady parkowania w należącej do niej garażach, w tym określić sposób parkowania po zewnętrznej części wspólnej, a nawet zakazać współwłaścicielom stałego parkowania w określonych miejscach. W...

Prace remontowe można prowadzić na działce sąsiada

12 lutego 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w dniu 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Gd 409/18) wydał rozstrzygnięcie, zgodnie z którym inwestor prowadzący prace remontowe może wejść na grunt sąsiedni w sytuacji, gdy brak jest innej możliwości prowadzenia remontu jego budynku. Niemniej, Sąd dodał przy tym, iż wcześniej inwestor powinien...

Ministerstwo Zdrowia będzie finansowało zakłady medycyny nuklearnej

8 lutego 2019

Resort Zdrowia w tym roku przeznaczył ponad 24 mln zł na diagnostykę nuklearną nowotworów oraz innych najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych. W ramach zadania „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej”, nad którym czuwa Ministerstwo, 13 specjalistycznych ośrodków z całej Polski uzyskało dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki nowotworów technikami medycyny nuklearnej. Jak podał...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną