Podział majątku a spłata długów małżonka - ważny wyrok SN - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Podział majątku a spłata długów małżonka - ważny wyrok SN

19 stycznia 2017

Podział majątku a spłata długów małżonka - ważny wyrok SN

Sąd Najwyższy dnia 17 stycznia 2017 r., w sprawie o sygn. akt IV CSK 194/16 wydał ważny wyrok dla wszystkich rozwodzących się małżonków. Wskazał w nim mianowicie, iż stwierdzony sądownie ekwiwalentny podział majątku małżonków, nie pozbawia możliwości zanegowania tego podziału w drodze skargi paulińskiej. Przedmiotowe rozstrzygnięcie wydane zostało w oparciu o następujący stan faktyczny: mąż Jolanty P. jeszcze w trakcie trwania małżeństwa zaciągnął pożyczkę na kwotę 200 000 zł. Rozwód między małżonkami orzeczono w czerwcu 2011 r., z kolei w styczniu 2012 r. Sąd na wniosek małżonków, którzy w tej sprawie się porozumieli – orzekł o podziale ich wspólnego majątku. Jolanta P. otrzymała nieruchomość w Łomży oraz udział w połowie nieruchomości położonej na wsi. Zasądzono on niej także dopłatę na rzecz męża w wysokości 120 000 zł. Natomiast były mąż Jolanty P. – będący właścicielem trzeciej z nieruchomości, sprzedał ją w drodze licytacji, a uzyskaną sumę przeznaczył na alimenty dla dzieci. Wierzycielki męża Jolanty P. na podstawie art. 527 kc, wystąpiły do Sądu ze skargą pauliańską oraz zażądały uznania umowy o podziale majątku za nieskuteczną. Zgodnie z art. 527 § 1 kc: ,,gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć”. Nadto, zgodnie z § 3 tego artykułu: ,,jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli”. Sąd I instancji uznał skargę wniesioną przez wierzycielki za zasadną i nakazał Jolancie P. spłatę na rzecz wierzycielek jej byłego męża. Pozwana odwołała się jednak do Sądu II instancji. Sąd ten częściowo zmienił wcześniejszy wyrok zapadły w sprawie, ale potwierdził zasadność roszczenia wierzycielek, zauważając, że pomimo ekwiwalentności podziału majątku, istniał związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy czynnością prawną podziału a pokrzywdzeniem wierzycieli. Jolanta P. spłaciła zatem wierzycielki, ale sama została pozbawiona majątku, toteż skargę kasacyjną od tego wyroku wniósł jej pełnomocnik. Wskazał, że w niniejszej sprawie doszło do złamania konstytucyjnej zasady zaufania obywatela do państwa oraz wymiaru sprawiedliwości. Jolanta P. uzyskała wyrok zatwierdzający podział majątku, a mimo to zobowiązana została do zwrotu wartości uzyskanych legalnie w wyniku podziału majątku nieruchomości – jako spłaty zobowiązań byłego męża. Zdaniem pełnomocnika pozwanej, ugoda sądowa nie może prowadzić do obejścia prawa i w tym wypadku nie naruszono przepisów, ponieważ doszło do ekwiwalentnego podziału majątku. SN oddalił opisaną skargę kasacyjną, uznając ją tym samym za bezzasadną. Przedmiotem sporu był bowiem zgodny podział majątku i w tej sprawie zapadł prawomocny wyrok. Sędzia Mirosława Wysocka tak uzasadniała stanowisko SN: ,,zarzut naruszenia Konstytucji RP przez podważenie wyroku sądu, podniesiony przez skarżącą żonę dłużnika nie jest słuszny. (…) Ta czynność była dotknięta wadami, więc można było ją podważyć”. Pozwana stwierdziła, iż skoro spłaciła wierzycielki, to nie może być mowy o szkodzie. SN zauważył jednak, że szkoda nie jest tożsama z pokrzywdzeniem. Źródłem tego drugiego był bowiem podział majątku. Ponadto, jak skonstatował Sąd ekwiwalentność podziału majątku małżonków nie może usuwać obowiązku zbadania, czy zasadna jest skarga pauliańska.

O zależnościach pomiędzy OC a przedłużającą się naprawą pojazdu

22 lutego 2019

W dniu 15 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. III CZP 84/18 podjął następującą uchwałę: ,,odpowiedzialność ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy, chyba że są one następstwem okoliczności...

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji weszła już w życie

22 lutego 2019

Dnia 11 lutego weszły w życie przepisy ww. ustawy, dzięki którym uruchomiony zostanie pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Jak szacują projektodawcy, do 2024 r. budżet programu wyniesie ok. 1,2 mld zł. Z programu będą mogli skorzystać przede wszystkim mieszkańcy mniejszych miast – poniżej 100...

O odszkodowaniu za opóźniony lot - ciekawy wyrok WSA w Warszawie

22 lutego 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w swoim wyroku z dnia 20 lutego 2019 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1788/18) wskazał, że przewoźnik ma obowiązek wypłacić odszkodowanie za opóźniony lot niezależnie od tego, kiedy został złożony wniosek w tej sprawie, w tym nawet po 4-5 latach od jego złożenia. Zdaniem WSA...

Prezydent podpisał ustawę o emeryturach dla matek

22 lutego 2019

W miniony piątek, tj. 15 lutego 2019 r. Prezydent RP podpisał tzw. ustawę o emeryturach matczynych, które mają stanowić świadczenie dodatkowe, obok środków uzyskiwanych z programu ,,Mama 4 plus”. Emerytury matczyne mają przysługiwać tym kobietom, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, a przy tym nie pracowały zawodowo lub zrezygnowały...

Chcesz kupić dziecku mieszkanie? Musisz uzyskać zgodę Sądu

22 lutego 2019

W dniu 15 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy obradujący w trzyosobowym składzie podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 85/18), z której wynika, że rodzice decydując się na zakup mieszkania dla dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską, muszą najpierw uzyskać zgodę Sądu Opiekuńczego. Jak zauważył SN, dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną