Podział majątku a spłata długów małżonka - ważny wyrok SN - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Podział majątku a spłata długów małżonka - ważny wyrok SN

19 stycznia 2017

Podział majątku a spłata długów małżonka - ważny wyrok SN

Sąd Najwyższy dnia 17 stycznia 2017 r., w sprawie o sygn. akt IV CSK 194/16 wydał ważny wyrok dla wszystkich rozwodzących się małżonków. Wskazał w nim mianowicie, iż stwierdzony sądownie ekwiwalentny podział majątku małżonków, nie pozbawia możliwości zanegowania tego podziału w drodze skargi paulińskiej. Przedmiotowe rozstrzygnięcie wydane zostało w oparciu o następujący stan faktyczny: mąż Jolanty P. jeszcze w trakcie trwania małżeństwa zaciągnął pożyczkę na kwotę 200 000 zł. Rozwód między małżonkami orzeczono w czerwcu 2011 r., z kolei w styczniu 2012 r. Sąd na wniosek małżonków, którzy w tej sprawie się porozumieli – orzekł o podziale ich wspólnego majątku. Jolanta P. otrzymała nieruchomość w Łomży oraz udział w połowie nieruchomości położonej na wsi. Zasądzono on niej także dopłatę na rzecz męża w wysokości 120 000 zł. Natomiast były mąż Jolanty P. – będący właścicielem trzeciej z nieruchomości, sprzedał ją w drodze licytacji, a uzyskaną sumę przeznaczył na alimenty dla dzieci. Wierzycielki męża Jolanty P. na podstawie art. 527 kc, wystąpiły do Sądu ze skargą pauliańską oraz zażądały uznania umowy o podziale majątku za nieskuteczną. Zgodnie z art. 527 § 1 kc: ,,gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć”. Nadto, zgodnie z § 3 tego artykułu: ,,jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli”. Sąd I instancji uznał skargę wniesioną przez wierzycielki za zasadną i nakazał Jolancie P. spłatę na rzecz wierzycielek jej byłego męża. Pozwana odwołała się jednak do Sądu II instancji. Sąd ten częściowo zmienił wcześniejszy wyrok zapadły w sprawie, ale potwierdził zasadność roszczenia wierzycielek, zauważając, że pomimo ekwiwalentności podziału majątku, istniał związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy czynnością prawną podziału a pokrzywdzeniem wierzycieli. Jolanta P. spłaciła zatem wierzycielki, ale sama została pozbawiona majątku, toteż skargę kasacyjną od tego wyroku wniósł jej pełnomocnik. Wskazał, że w niniejszej sprawie doszło do złamania konstytucyjnej zasady zaufania obywatela do państwa oraz wymiaru sprawiedliwości. Jolanta P. uzyskała wyrok zatwierdzający podział majątku, a mimo to zobowiązana została do zwrotu wartości uzyskanych legalnie w wyniku podziału majątku nieruchomości – jako spłaty zobowiązań byłego męża. Zdaniem pełnomocnika pozwanej, ugoda sądowa nie może prowadzić do obejścia prawa i w tym wypadku nie naruszono przepisów, ponieważ doszło do ekwiwalentnego podziału majątku. SN oddalił opisaną skargę kasacyjną, uznając ją tym samym za bezzasadną. Przedmiotem sporu był bowiem zgodny podział majątku i w tej sprawie zapadł prawomocny wyrok. Sędzia Mirosława Wysocka tak uzasadniała stanowisko SN: ,,zarzut naruszenia Konstytucji RP przez podważenie wyroku sądu, podniesiony przez skarżącą żonę dłużnika nie jest słuszny. (…) Ta czynność była dotknięta wadami, więc można było ją podważyć”. Pozwana stwierdziła, iż skoro spłaciła wierzycielki, to nie może być mowy o szkodzie. SN zauważył jednak, że szkoda nie jest tożsama z pokrzywdzeniem. Źródłem tego drugiego był bowiem podział majątku. Ponadto, jak skonstatował Sąd ekwiwalentność podziału majątku małżonków nie może usuwać obowiązku zbadania, czy zasadna jest skarga pauliańska.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną