Powództwo o przywrócenie posiadania rzeczy w świetle orzecznictwa SN - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Powództwo o przywrócenie posiadania rzeczy w świetle orzecznictwa SN

10 stycznia 2017

Powództwo o przywrócenie posiadania rzeczy w świetle orzecznictwa SN

W dniu 29 czerwca 2016 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt III CZP 25/16, podjął uchwałę, w której wypowiedział się na temat powództwa o przywrócenie posiadania rzeczy. Wskazał mianowicie, że powództwo takie nie może być skutecznie dochodzone przeciwko tej osobie, która choć naruszyła posiadanie rzeczy, to w toku sprawy przeniosła posiadanie rzeczy na inną osobę. Orzekający w sprawie Sąd Rejonowy, uwzględniając częściowo żądania powódki, nakazał pozwanym spółkom, aby umożliwiły powódce dostęp do urządzeń znajdujących się na wskazanej w wyroku działce, nadto wydanie określonej części działki oraz umożliwienie dostępu do niej, ale również wydanie powódce znajdującego się na działce budynku biurowego. SR nie wziął po uwagę, że strona pozwana (będąca zarazem użytkownikiem wieczystym gruntu objętego żądaniem) po doręczeniu jej odpisu pozwu, przeniosła najpierw użytkowanie wieczyste, a potem posiadanie nieruchomości na rzecz innej spółki, która w toku postępowania wystąpiła z interwencją uboczną po stronie pozwanych. Sąd Rejonowy uznał bowiem ten fakt za nieistotny. Sąd Okręgowy, rozpatrujący apelację pozwanych i interwenienta uznał, że kwestia legitymacji biernej pozwanych jest na tyle złożona, że wymaga zajęcia stanowiska przez SN. Dlatego też Sąd Okręgowy zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem: „czy przeniesienie przez pozwanego, który samowolnie naruszył posiadanie powoda, posiadania nieruchomości, której dotyczy spór, na osobę trzecią dokonane po dacie zawisłości sporu skutkuje utratą legitymacji biernej w sprawie o przywrócenie naruszonego posiadania”? W pierwszej kolejność SN zauważył, że postępowanie o przywrócenie naruszonego posiadania jest szczególnym rodzajem postępowania i cechuje się pewnymi odrębnościami. Przede wszystkim SN zauważył, że w sprawach o naruszenie posiadania Sąd bada jedynie ostatni stan posiadania i fakt jego naruszenia, nie bada zaś samego prawa oraz dobrej wiary pozwanego. Takie postępowanie charakteryzuje się również brakiem możliwości wytoczenia powództwa wzajemnego. Co ważne, Sąd Najwyższy stwierdził, że żądanie przywrócenia naruszonego posiadania jest żądaniem skierowanym do stanu faktycznego, a nie do prawa. Dodatkowo zauważył, że żądanie przywrócenia stanu poprzedniego przez wydanie rzeczy wystosowane wobec naruszyciela, może być skutecznie dochodzone tylko wówczas, gdy naruszyciel ma sporną rzecz w swoim ręku. A zatem - zdaniem SN - za bezprzedmiotowe uznać należy żądanie skierowane wobec takiego podmiotu, który wyzbył się swojego posiadania, bowiem w tym momencie przestał on już być legitymowany biernie. Jest to ważna odrębność w porównaniu ze zwyczajnym postępowaniem, w którym zbycie rzeczy nie ma wpływu na dalszy tok postępowania, a nabywca za zgodą strony przeciwnej może wstąpić w miejsce zbywcy.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną