Powództwo o przywrócenie posiadania rzeczy w świetle orzecznictwa SN - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Powództwo o przywrócenie posiadania rzeczy w świetle orzecznictwa SN

10 stycznia 2017

Powództwo o przywrócenie posiadania rzeczy w świetle orzecznictwa SN

W dniu 29 czerwca 2016 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt III CZP 25/16, podjął uchwałę, w której wypowiedział się na temat powództwa o przywrócenie posiadania rzeczy. Wskazał mianowicie, że powództwo takie nie może być skutecznie dochodzone przeciwko tej osobie, która choć naruszyła posiadanie rzeczy, to w toku sprawy przeniosła posiadanie rzeczy na inną osobę. Orzekający w sprawie Sąd Rejonowy, uwzględniając częściowo żądania powódki, nakazał pozwanym spółkom, aby umożliwiły powódce dostęp do urządzeń znajdujących się na wskazanej w wyroku działce, nadto wydanie określonej części działki oraz umożliwienie dostępu do niej, ale również wydanie powódce znajdującego się na działce budynku biurowego. SR nie wziął po uwagę, że strona pozwana (będąca zarazem użytkownikiem wieczystym gruntu objętego żądaniem) po doręczeniu jej odpisu pozwu, przeniosła najpierw użytkowanie wieczyste, a potem posiadanie nieruchomości na rzecz innej spółki, która w toku postępowania wystąpiła z interwencją uboczną po stronie pozwanych. Sąd Rejonowy uznał bowiem ten fakt za nieistotny. Sąd Okręgowy, rozpatrujący apelację pozwanych i interwenienta uznał, że kwestia legitymacji biernej pozwanych jest na tyle złożona, że wymaga zajęcia stanowiska przez SN. Dlatego też Sąd Okręgowy zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem: „czy przeniesienie przez pozwanego, który samowolnie naruszył posiadanie powoda, posiadania nieruchomości, której dotyczy spór, na osobę trzecią dokonane po dacie zawisłości sporu skutkuje utratą legitymacji biernej w sprawie o przywrócenie naruszonego posiadania”? W pierwszej kolejność SN zauważył, że postępowanie o przywrócenie naruszonego posiadania jest szczególnym rodzajem postępowania i cechuje się pewnymi odrębnościami. Przede wszystkim SN zauważył, że w sprawach o naruszenie posiadania Sąd bada jedynie ostatni stan posiadania i fakt jego naruszenia, nie bada zaś samego prawa oraz dobrej wiary pozwanego. Takie postępowanie charakteryzuje się również brakiem możliwości wytoczenia powództwa wzajemnego. Co ważne, Sąd Najwyższy stwierdził, że żądanie przywrócenia naruszonego posiadania jest żądaniem skierowanym do stanu faktycznego, a nie do prawa. Dodatkowo zauważył, że żądanie przywrócenia stanu poprzedniego przez wydanie rzeczy wystosowane wobec naruszyciela, może być skutecznie dochodzone tylko wówczas, gdy naruszyciel ma sporną rzecz w swoim ręku. A zatem - zdaniem SN - za bezprzedmiotowe uznać należy żądanie skierowane wobec takiego podmiotu, który wyzbył się swojego posiadania, bowiem w tym momencie przestał on już być legitymowany biernie. Jest to ważna odrębność w porównaniu ze zwyczajnym postępowaniem, w którym zbycie rzeczy nie ma wpływu na dalszy tok postępowania, a nabywca za zgodą strony przeciwnej może wstąpić w miejsce zbywcy.

Policja nie musi informować o tym, czy podsłuchiwała obywateli

19 lutego 2019

W dniu 13 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał ciekawe rozstrzygnięcie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 658/18, uznając, że Policja nie broni danych osobowych obywateli, w związku z czym nie musi też informować ich o tym, czy zakończyła inwigilację czy też nie. Postępowanie dotyczyło dziennikarki...

Nowy rodzaj spółki już w 2020 r. - o propozycjach zmian w Kodeksie Spółek Handlowych

14 lutego 2019

Aktualnie KSH przewiduje sześć rodzajów spółek prawa handlowego, jednakże postuluje się, aby od 2020 r. do tej grupy dołączyła Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Jak wskazują projektodawcy, nowa spółka ma posłużyć przede wszystkim polskim Start-upom oraz uatrakcyjnić krajowy rynek zagranicznym inwestorom. Jak wynika z badań fundacji Startup Poland w 2017 r....

O zasadach parkowania w garażach wspólnoty mieszkaniowej - wyrok SA w Łodzi

12 lutego 2019

W dniu 21 września 2018 r. (sygn. akt I ACa 1656/17) Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał wyrok, w myśl którego wspólnota mieszkaniowa może ustalać zasady parkowania w należącej do niej garażach, w tym określić sposób parkowania po zewnętrznej części wspólnej, a nawet zakazać współwłaścicielom stałego parkowania w określonych miejscach. W...

Prace remontowe można prowadzić na działce sąsiada

12 lutego 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w dniu 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Gd 409/18) wydał rozstrzygnięcie, zgodnie z którym inwestor prowadzący prace remontowe może wejść na grunt sąsiedni w sytuacji, gdy brak jest innej możliwości prowadzenia remontu jego budynku. Niemniej, Sąd dodał przy tym, iż wcześniej inwestor powinien...

Ministerstwo Zdrowia będzie finansowało zakłady medycyny nuklearnej

8 lutego 2019

Resort Zdrowia w tym roku przeznaczył ponad 24 mln zł na diagnostykę nuklearną nowotworów oraz innych najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych. W ramach zadania „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej”, nad którym czuwa Ministerstwo, 13 specjalistycznych ośrodków z całej Polski uzyskało dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki nowotworów technikami medycyny nuklearnej. Jak podał...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną