NSA wypowiedział się na temat nieuczciwych szkół nauki jazdy - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

NSA wypowiedział się na temat nieuczciwych szkół nauki jazdy

10 stycznia 2017

NSA wypowiedział się na temat nieuczciwych szkół nauki jazdy

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 23 czerwca 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I OSK 2445/14 orzekł, iż osoba ubiegająca się o prawo jazdy i podejmująca szkolenie we wpisanym do rejestru ośrodku szkolenia kierowców ma prawo oczekiwać, że podmiot taki działa legalnie i podlega stosownemu nadzorowi przez organy państwa. Wyrok zapadł w oparciu o następujący stan faktyczny: skarżąca w 2007 r. wystąpiła do Prezydenta Miasta L. o wydanie prawa jazdy kategorii B. Zdała ona wymagane egzaminy, a niezbędne dokumenty załączyła do wniosku. Prezydent Miasta orzekł o wydaniu skarżącej prawa jazdy wskazanej kategorii. Jednakże w 2013 r. do Urzędu Miejskiego w L. wpłynęło prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego, na mocy którego orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów w postaci zaświadczeń o ukończeniu szkoleń dla przyszłych kierowców, ponieważ zaświadczenia te jako poświadczające nieprawdę uznano za pochodzące z przestępstwa. W obliczu stwierdzenia, że również zaświadczenie przedłożone przez skarżącą było fałszywe - uchylono decyzję o wydaniu skarżącej prawa jazdy. Skarżąca odwołała się od powyższego rozstrzygnięcia, argumentując, że nie zdawała sobie sprawy zarówno w chwili rozpoczęcia kursu jak i po jego ukończeniu, że ośrodek szkoleniowy nie posiada uprawnień do prowadzenia kursów, a wydane zaświadczenia były nielegalne. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. utrzymało jednak w mocy decyzję organu I instancji. Skarżąca na tę decyzję złożyła skargę do WSA we Wrocławiu, domagając się jej uchylenia. Sąd ten zgodnie z jej żądaniem, uchylił zarówno tę decyzję jak i rozstrzygnięcie je poprzedzające, co uzasadnił tym, że nie można przyjąć, iż fakt przedłożenia przez skarżącą fałszywego zaświadczenia jest równoznaczny z tym, że nie ukończyła ona szkolenia, a zatem nie spełniła jednej z przesłanek umożliwiających wydanie jej prawa jazdy. Od tego wyroku z kolei skargę kasacyjną wniosło SKO w L. Rozpatrując skargę, NSA stwierdził, że nie zasługuje ona na uwzględnienie. Sąd ten podkreślił, że osoba podejmująca szkolenie dla przyszłych kierowców może oczekiwać i ufać, że zaświadczenie wydane jej po ukończeniu szkoleń przewidzianych harmonogramem, będzie stanowiło dokument uprawniający ją do przystąpienia do egzaminu państwowego, a w dalszej kolejności do uzyskania prawa jazdy. Zdaniem Sądu zaufanie to jest o tyle istotne, że podlega ochronie prawnej, stanowiąc emanację zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, wywodzącej się z zasady demokratycznego państwa prawnego. NSA dodał, że skarżąca nie miała żadnych podstaw, by sądzić, że prowadzone przez szkołę jazdy szkolenie jest nielegalne, tym bardziej, że szkoła ta uzyskała stosowne wpisy do rejestru oraz była nadzorowana przez starostę. Zaznaczył również, że przyznane skarżącej prawo jazdy stało jej słusznie nabytym przez nią prawem, którego mogłaby zostać pozbawiona wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach.

O zależnościach pomiędzy OC a przedłużającą się naprawą pojazdu

22 lutego 2019

W dniu 15 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. III CZP 84/18 podjął następującą uchwałę: ,,odpowiedzialność ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy, chyba że są one następstwem okoliczności...

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji weszła już w życie

22 lutego 2019

Dnia 11 lutego weszły w życie przepisy ww. ustawy, dzięki którym uruchomiony zostanie pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Jak szacują projektodawcy, do 2024 r. budżet programu wyniesie ok. 1,2 mld zł. Z programu będą mogli skorzystać przede wszystkim mieszkańcy mniejszych miast – poniżej 100...

O odszkodowaniu za opóźniony lot - ciekawy wyrok WSA w Warszawie

22 lutego 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w swoim wyroku z dnia 20 lutego 2019 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1788/18) wskazał, że przewoźnik ma obowiązek wypłacić odszkodowanie za opóźniony lot niezależnie od tego, kiedy został złożony wniosek w tej sprawie, w tym nawet po 4-5 latach od jego złożenia. Zdaniem WSA...

Prezydent podpisał ustawę o emeryturach dla matek

22 lutego 2019

W miniony piątek, tj. 15 lutego 2019 r. Prezydent RP podpisał tzw. ustawę o emeryturach matczynych, które mają stanowić świadczenie dodatkowe, obok środków uzyskiwanych z programu ,,Mama 4 plus”. Emerytury matczyne mają przysługiwać tym kobietom, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, a przy tym nie pracowały zawodowo lub zrezygnowały...

Chcesz kupić dziecku mieszkanie? Musisz uzyskać zgodę Sądu

22 lutego 2019

W dniu 15 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy obradujący w trzyosobowym składzie podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 85/18), z której wynika, że rodzice decydując się na zakup mieszkania dla dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską, muszą najpierw uzyskać zgodę Sądu Opiekuńczego. Jak zauważył SN, dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną