NSA wypowiedział się na temat nieuczciwych szkół nauki jazdy - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

NSA wypowiedział się na temat nieuczciwych szkół nauki jazdy

10 stycznia 2017

NSA wypowiedział się na temat nieuczciwych szkół nauki jazdy

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 23 czerwca 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I OSK 2445/14 orzekł, iż osoba ubiegająca się o prawo jazdy i podejmująca szkolenie we wpisanym do rejestru ośrodku szkolenia kierowców ma prawo oczekiwać, że podmiot taki działa legalnie i podlega stosownemu nadzorowi przez organy państwa. Wyrok zapadł w oparciu o następujący stan faktyczny: skarżąca w 2007 r. wystąpiła do Prezydenta Miasta L. o wydanie prawa jazdy kategorii B. Zdała ona wymagane egzaminy, a niezbędne dokumenty załączyła do wniosku. Prezydent Miasta orzekł o wydaniu skarżącej prawa jazdy wskazanej kategorii. Jednakże w 2013 r. do Urzędu Miejskiego w L. wpłynęło prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego, na mocy którego orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów w postaci zaświadczeń o ukończeniu szkoleń dla przyszłych kierowców, ponieważ zaświadczenia te jako poświadczające nieprawdę uznano za pochodzące z przestępstwa. W obliczu stwierdzenia, że również zaświadczenie przedłożone przez skarżącą było fałszywe - uchylono decyzję o wydaniu skarżącej prawa jazdy. Skarżąca odwołała się od powyższego rozstrzygnięcia, argumentując, że nie zdawała sobie sprawy zarówno w chwili rozpoczęcia kursu jak i po jego ukończeniu, że ośrodek szkoleniowy nie posiada uprawnień do prowadzenia kursów, a wydane zaświadczenia były nielegalne. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. utrzymało jednak w mocy decyzję organu I instancji. Skarżąca na tę decyzję złożyła skargę do WSA we Wrocławiu, domagając się jej uchylenia. Sąd ten zgodnie z jej żądaniem, uchylił zarówno tę decyzję jak i rozstrzygnięcie je poprzedzające, co uzasadnił tym, że nie można przyjąć, iż fakt przedłożenia przez skarżącą fałszywego zaświadczenia jest równoznaczny z tym, że nie ukończyła ona szkolenia, a zatem nie spełniła jednej z przesłanek umożliwiających wydanie jej prawa jazdy. Od tego wyroku z kolei skargę kasacyjną wniosło SKO w L. Rozpatrując skargę, NSA stwierdził, że nie zasługuje ona na uwzględnienie. Sąd ten podkreślił, że osoba podejmująca szkolenie dla przyszłych kierowców może oczekiwać i ufać, że zaświadczenie wydane jej po ukończeniu szkoleń przewidzianych harmonogramem, będzie stanowiło dokument uprawniający ją do przystąpienia do egzaminu państwowego, a w dalszej kolejności do uzyskania prawa jazdy. Zdaniem Sądu zaufanie to jest o tyle istotne, że podlega ochronie prawnej, stanowiąc emanację zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, wywodzącej się z zasady demokratycznego państwa prawnego. NSA dodał, że skarżąca nie miała żadnych podstaw, by sądzić, że prowadzone przez szkołę jazdy szkolenie jest nielegalne, tym bardziej, że szkoła ta uzyskała stosowne wpisy do rejestru oraz była nadzorowana przez starostę. Zaznaczył również, że przyznane skarżącej prawo jazdy stało jej słusznie nabytym przez nią prawem, którego mogłaby zostać pozbawiona wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną