Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

18 września 2020

Błędy w postępowaniu karnym a naruszenie dóbr osobistych

W dniu  23 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy wydał interesujące postanowienie w sprawie o sygn. akt  II CSK 40/20. Wskazał w nim mianowicie, iż ewentualne nieprawidłowości, jakie miały miejsce na etapie postępowania karnego nie mogą być uznane za naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się, aby jeden z Uniwersytetów Medycznych zapłacił mu 1 mln złotych tytułem zadośćuczynienia związanego z nieprawidłowym przeprowadzeniem badań DNA i zniszczeniem lub zgubieniem materiału genetycznego, który był dowodem w postępowaniu karnym, w którym powód został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Zdaniem mężczyzny to wskutek zaniechań strony pozwanej sąd karny wydał wobec niego niekorzystny wyrok. Powód twierdził też, że naruszono też jego dobro osobiste w postaci prawa do obrony w postępowaniu karnym. Sąd I instancji oddalił powództwo, a jego stanowisko poparł sąd odwoławczy wskazując, że prawo do obrony w procesie karnym nie jest dobrem osobistym. Co więcej, jak zauważył sąd mężczyzna przypisując odpowiedzialność pozwanemu za niesłuszne skazanie swej osoby, zmierzał de facto do kwestionowania prawomocnego wyroku karnego, a takie postępowanie jest niezgodne z przepisem art. 11 kpc, w myśl którego ,,ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Jednakże osoba, która nie była oskarżona, może powoływać się w postępowaniu cywilnym na wszelkie okoliczności wyłączające lub ograniczające jej odpowiedzialność cywilną”. Powód nie zaaprobował  takiego poglądu i wywiódł skargę kasacyjną, żądając w niej dokonania przez Sąd wykładni przepisu art. 23 kc i stwierdzenia, czy prawo do obrony w postępowaniu karnym jest istotnie chronione w oparciu o regulacje dotyczące ochrony dóbr osobistych. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia tejże skargi do rozpoznania, gdyż w jego opinii w sprawie nie ziściła się przesłanka nieważności postępowania. Co więcej, w opinii SN skarga nie była zasadna, wszak wszelkie kwestie, których wyjaśnienia domagał się skarżący, były już uprzednio rozważane przez SN. Sąd Najwyższy podkreślił też,  że zasada z art. 11 kpc ma charakter bezwzględny. W oparciu o nią osoby prawomocnie skazane za przestępstwo nie mogą podważać ustaleń wyroku skazującego. Niedopuszczalnym jest też wykorzystywanie postępowania cywilnego do weryfikacji ustaleń prawomocnego wyroku karnego, a sam proces o ochronę dóbr osobistych nie może prowadzić do podważania oceny dowodów wykorzystanych w postępowaniu karnym.

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

18 września 2020

W 2021 r. najwyższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe wyniesie prawie 27 milionów złotych, a najniższa możliwa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić będzie 280 zł. Zmiany w tym zakresie mają bezpośredni związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku, które w przyszłym roku ma wynieść 2 800 zł, czyli o...

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Coraz więcej uczniów korzysta z mLegitymacji

25 listopada 2019

Około trzech tysięcy szkół korzysta już z legitymacji szkolnych w telefonie, tj. mLegitymacji. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji mLegitymacje mają taką samą moc prawną jak te tradycyjne, papierowe. Uczniowie mogą z nich korzystać w środkach komunikacji oraz okazywać w celu uzyskania zniżki. Uruchomienie systemu mLegitymacji w danej szkole wymaga jedynie wypełnienia...

O karze za poczęstowanie dopalaczem - wyrok NSA

25 listopada 2019

W dniu 2 października 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II OSK 2389/18) pochylił się nad wzbudzającym duże emocje zagadnieniem spożywania dopalaczy. Pewien nastolatek ponownie zatruł się dopalaczami przebywając w szpitalu. Jak ustalono w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę pewien mężczyzna udostępnił chłopcu dopalacze, gdy ten znajdował się...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną