Czy warto sprowadzać uszkodzone samochody z USA? - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Czy warto sprowadzać uszkodzone samochody z USA?

4 listopada 2019

Czy warto sprowadzać uszkodzone samochody z USA?

Nad tym zagadnieniem pochylił się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 października 2019 r. (sygn. akt II OSK 3032/17). W opinii tego Sądu pojazd wycofany z eksploatacji, który zostanie naprawiony lub którego części zostaną wymienione, a następnie zarejestrowany, w dalszym ciągu pozostanie odpadem. W opisanej sytuacji powypadkowy pojazd sprowadzony z USA, pomimo tego, że został naprawiony, musi zatem zostać przekazany do punktu demontażu. Czego dotyczył stan faktyczny sprawy? Pewien mężczyzna sprowadził do Polski ze Stanów Zjednoczonych auto wycofane z obrotu. W sprawie zainterweniował Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ), który uznał, że import był niezgodny z prawem, gdyż samochód stanowił odpad. GIOŚ powołał się w tym zakresie na regulacje obowiązujące w stanie, z którego pochodził pojazd, a zgodnie z którymi pojazd powypadkowy nie może zostać zarejestrowany i używany do czasu uzyskania jego własności jako pojazdu ,,rekonstruowanego". W opinii GIOŚ dowodzi to, że rzeczony samochód nie mógł poruszać się po drogach. Mężczyzna, który sprowadził auto w dniu 12 maja 2016 r. wystosował do GIOŚ zażalenie na postanowienie, podnosząc, że auto mogło być wykorzystane do poruszania się po drogach po nadaniu mu statusu pojazdu zrekonstruowanego. Inspektor nie zmienił jednak swojego stanowiska, toteż następnie sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd ten podzielił argumentację GIOŚ jakoby sprowadzone auto stanowiło nielegalnie przemieszczony odpad. Sąd ten przypomniał też, ze zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach, w myśl którego przez odpady rozumie się ,,każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany”. Wykładnia tego przepisu – w opinii Sądu – dowodzi, że powstawanie odpadów każdorazowo powinno być eliminowane, a przynajmniej ograniczane i to bez względu na to, gdzie powstały oraz w jaki sposób oddziałują na środowisko. Z kolei Konwencja o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzona w Bazylei z 1989 r. wskazuje, iż odpadem są te substancje lub przedmioty, które są usuwane lub których usuwanie jest wymagane na mocy przepisów prawa krajowego. Opierając się o te regulacje Sąd I instancji uznał, że już w chwili sprowadzenia auta na obszar Polski nie posiadało ono żadnego dokumentu, w oparciu o które możliwa byłaby jego rejestracja, a co za tym idzie – auto nie mogło być wykorzystywane zgodnie ze swym przeznaczeniem. Mężczyzna nie zgadzając się z takim rozstrzygnięciem wystąpił ze skargą kasacyjną do NSA, nie zgadzając się m.in. ze stwierdzeniem, że sprowadzone przez niego auto było odpadem oraz podnosząc, że WSA nie pochylił się należycie nad faktem, że auto już w Polsce zostało naprawione. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił jednak tę skargę, ponieważ jego zdaniem była ona pozbawiona uzasadnionych podstaw. Jak zauważył Sędzia Jerzy Stelmasiak: ,,naprawa pojazdu wycofanego z eksploatacji w warsztacie samochodowym narusza art. 29 ustawy o odpadach, według którego odpady są przetwarzane w instalacjach lub urządzeniach. Ustalone przez Inspektora okoliczności "pozbycia się" tego pojazdu wypełniają podstawową przesłankę definicji ustawowej odpadu zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach”. Samo przeprowadzenie naprawy pojazdu zdaniem NSA nie odpowiada wymogom przewidzianym w ustawie o odpadach, wszak przez przetwarzanie, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy o odpadach , należy rozumieć procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. Sędzia Jerzy Stelmasiak podkreślił również, że w niniejszej sprawie wbrew twierdzeniom skarżącego nie chodziło o drobną naprawę, ale o istotny remont auta, obejmujący zarówno nadwozie, silnik jak i zawieszenie. Całokształt realiów sprawy skłonił NSA do wniosku, że auto sprowadzone z USA nie nadawało się do ruchu i jako takie stanowiło odpad.

Czy za jazdę pod wpływem alkoholu grozi przepadek auta?

4 listopada 2019

Na ten temat wypowiedział się Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 3 października 2019 r. (sygn. akt II KK 91/19). Pewien kierowca został skazany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i niestosowanie się do uprzednio orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów na karę pozbawienia wolności w wymiarze półtora roku oraz orzeczono...

Czy właściciel działki musi dbać o rosnące na niej drzewa?

29 października 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w dniu 3 czerwca 2019 r., wydał interesujące rozstrzygnięcie (sygn. akt II SA/Gl 109/19) w przedmiocie wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew. Starosta dwukrotnie odmówił udzielenia takiej zgody gminie, lecz ta za każdym razem odwoływała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Gdy po uchyleniu rozstrzygnięcia przez SKO, sprawa...

Kto ponosi odpowiedzialność za zalanie samochodu?

1 października 2019

Na to pytanie odpowiedział Sąd Okręgowy w Łodzi w swoim wyroku z dnia 25 czerwca 2019 r, wydanym w sprawie o  sygn. akt III Ca 2091/18. Czego dotyczyło to postępowanie? Otóż Pan Zbigniew poruszając się autem po Łodzi podczas intensywnych opadów deszczu, wjechał nim w rozlewisko wody, jakie powstało na...

Kiedy świadczenie ,,500plus" nie przysługuje? Ciekawe rozstrzygnięcie WSA w Gliwicach

17 września 2019

Prezydent jednego z miast nie przyznał wnioskodawczyni prawa do świadczenia wychowawczego z programu „500plus” na pierwsze dziecko, gdyż - jak argumentował – dochód na osobę w rodzinie nieznacznie (o ok. 40 zł) przekroczył kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczenia, ukształtowane na poziomie 800 zł. Organ zwrócił też uwagę, że...

Nowe pouczenia w postępowaniach cywilnych już w przyszłym roku

17 września 2019

Resort Sprawiedliwości przygotowuje właśnie nowe wzory pouczeń, jakie strony otrzymują na piśmie w toku postępowań cywilnych. Nowe wzory mają być przygotowane do dnia 5 sierpnia 2020 r. Opracowanie nowych wzorów pouczeń ma usprawnić bieg postępowań, a nade wszystko ułatwić stronom dochodzenie swoich uprawnień. Jak zaznaczył Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł nowe...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną