Kiedy świadczenie ,,500plus

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Kiedy świadczenie ,,500plus" nie przysługuje? Ciekawe rozstrzygnięcie WSA w Gliwicach

17 września 2019

Kiedy świadczenie ,,500plus

Prezydent jednego z miast nie przyznał wnioskodawczyni prawa do świadczenia wychowawczego z programu „500plus” na pierwsze dziecko, gdyż - jak argumentował – dochód na osobę w rodzinie nieznacznie (o ok. 40 zł) przekroczył kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczenia, ukształtowane na poziomie 800 zł. Organ zwrócił też uwagę, że choć co prawda rodzic dziecka w tamtej sprawie rozwiązał umowę agencyjną wykonywaną w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, to jednak nie utracił on dochodu, skoro nie wyrejestrował ani nie zawiesił prowadzonej przez siebie działalności. Wnioskodawczyni nie zgodziła się z takim rozstrzygnięciem i wniosła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, zaznaczając, że dochód rodziny został ustalony na zbyt wysokim poziomie. SKO utrzymał jednak w mocy zaskarżoną decyzję, zwracając uwagę na fakt, że skarżąca w dalszym ciągu prowadzi działalność gospodarczą, a rozwiązała jedynie umowę agencyjną. Zdaniem SKO o utracie dochodu można by mówić dopiero wówczas, gdyby skarżąca wyrejestrowała albo zawiesiła prowadzoną przez siebie działalność, a w niniejszej sprawie tak się nie stało. Powyższe rozstrzygnięcie kobieta zaskarżyła do WSA w Gliwicach, który jednak oddalił jej skargę. Zdaniem Sądu istota problemu w sprawie sprowadzała się do tego, czy rozwiązanie umowy agencyjnej w przypadku nie wyrejestrowania i nie zawieszenia działalności gospodarczej, powodowało utratę dochodu w myśl ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach to organy orzekające w sprawie miały rację. Jak bowiem podniósł Sąd, w sytuacji, gdy rodzic traci potencjalnych kontrahentów, można mówić jedynie o obniżeniu wysokości dochodów, a nie o ich całkowitej utracie. Opisane rozstrzygnięcie WSA w Gliwicach zapadło w dniu 18 marca 2019 r., w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 176/17.

Czy za jazdę pod wpływem alkoholu grozi przepadek auta?

4 listopada 2019

Na ten temat wypowiedział się Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 3 października 2019 r. (sygn. akt II KK 91/19). Pewien kierowca został skazany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i niestosowanie się do uprzednio orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów na karę pozbawienia wolności w wymiarze półtora roku oraz orzeczono...

Czy warto sprowadzać uszkodzone samochody z USA?

4 listopada 2019

Nad tym zagadnieniem pochylił się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 października 2019 r. (sygn. akt II OSK 3032/17). W opinii tego Sądu pojazd wycofany z eksploatacji, który zostanie naprawiony lub którego części zostaną wymienione, a następnie zarejestrowany, w dalszym ciągu pozostanie odpadem. W opisanej sytuacji powypadkowy pojazd...

Czy właściciel działki musi dbać o rosnące na niej drzewa?

29 października 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w dniu 3 czerwca 2019 r., wydał interesujące rozstrzygnięcie (sygn. akt II SA/Gl 109/19) w przedmiocie wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew. Starosta dwukrotnie odmówił udzielenia takiej zgody gminie, lecz ta za każdym razem odwoływała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Gdy po uchyleniu rozstrzygnięcia przez SKO, sprawa...

Kto ponosi odpowiedzialność za zalanie samochodu?

1 października 2019

Na to pytanie odpowiedział Sąd Okręgowy w Łodzi w swoim wyroku z dnia 25 czerwca 2019 r, wydanym w sprawie o  sygn. akt III Ca 2091/18. Czego dotyczyło to postępowanie? Otóż Pan Zbigniew poruszając się autem po Łodzi podczas intensywnych opadów deszczu, wjechał nim w rozlewisko wody, jakie powstało na...

Nowe pouczenia w postępowaniach cywilnych już w przyszłym roku

17 września 2019

Resort Sprawiedliwości przygotowuje właśnie nowe wzory pouczeń, jakie strony otrzymują na piśmie w toku postępowań cywilnych. Nowe wzory mają być przygotowane do dnia 5 sierpnia 2020 r. Opracowanie nowych wzorów pouczeń ma usprawnić bieg postępowań, a nade wszystko ułatwić stronom dochodzenie swoich uprawnień. Jak zaznaczył Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł nowe...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną