Czy czterolatek może uzyskać uprawnienia kombatanckie? - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Czy czterolatek może uzyskać uprawnienia kombatanckie?

3 września 2019

Czy czterolatek może uzyskać uprawnienia kombatanckie?

Nad tym zagadnieniem pochylił się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w swoim wyroku z dnia 28 maja 2019 r. (sygn. akt II SA/Rz 300/19). Czego dotyczyła sprawa? Otóż pewien mężczyzna domagał się przyznania mu uprawnień kombatanckich, podnosząc, że w młodości był deportowany, utracił zwyczajne dzieciństwo, a w latach 1943 – 1945 był kurierem AK. Do swojego wniosku załączył szereg dokumentów, w tym własnoręcznie sporządzony życiorys oraz pisma z IPN. W toku postępowania ustalono, że rodzina wnioskodawcy w l940 r. została przesiedlona na tereny ówczesnego województwa wołyńskiego, a do rodzinnej miejscowości powróciła dopiero po trzech latach. Jakkolwiek losy rodziny mężczyzny były burzliwe, to zdaniem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w połączeniu z twierdzeniami wnioskodawcy nie dają one podstaw do przyznania uprawnień kombatanckich. Mężczyzna wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy, lecz organ utrzymał swą decyzję w mocy. W obliczu takiego obrotu sprawy, wnioskodawca wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Sąd ten w pierwszej kolejności zwrócił uwagę na fakt, że w roku, w którym mężczyzna rzekomo miał rozpocząć działalność jako kurier w AK – miał ukończone zaledwie 4 lata. W opinii WSA taki wiek powoduje, iż nie można przyjąć, że działalność wnioskodawcy miała charakter służby w polskich podziemnych formacjach i organizacjach, o czym stanowi  art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Wnioskodawca w wieku 4 lat nie mógł zatem zostać członkiem AK, gdyż z uwagi na swój wiek nie mógł złożyć przysięgi, a nadto zająć konkretnego stanowiska służbowego. Jak dodał Sąd jego wniosek w tej mierze znajduje odzwierciedlenie w treści Instrukcji gen. Kazimierza Sosnkowskiego z 4 grudnia 1939 r., w myśl której (wyłączając okres Powstania Warszawskiego), członkiem ZWZ-AK mogła być tylko taka osoba, która ukończyła 17 lat. Następnie zaś granicę tę obniżono do lat 16. Jako że ww. ustawa w swym art. 4 odnosi się też do osób represjonowanych, WSA w Rzeszowie pochylił się nad zagadnieniem, czy przesiedlenie, jakiego doświadczyła rodzina wnioskodawcy stanowiło deportację czy też nie. Sąd opowiedział się za drugim stanowiskiem, gdyż jak wskazał – przesiedlenie do miejscowości leżącej w granicach II RP było związane jedynie z budową systemu fortyfikacyjnego. Zdaniem Sądu o deportacji można by mówić wówczas, gdyby przesiedlenie nastąpiło w głąb ZSRR. Niemniej WSA w Rzeszowie dodał też, że w konkretnych przypadkach zesłanie na teren leżący ówcześnie w granicach Polski także mogło stanowić deportację. Sąd podkreślił bowiem, że deportacja może być rozumiana jako odizolowanie od dotychczasowego środowiska czy pozbawienie możliwości nawiązania kontaktu z bliskimi. Przekładając te rozważania na grunt przedmiotowego postępowania, Sąd uznał, że decyzje wydawane przez organ były niekompletne, gdyż nie odniosły się do całości realiów sprawy i nie pochylały się bliżej nad kwestią przesiedlenia rodziny wnioskodawcy. Stąd też WSA w Rzeszowie uchylił obie decyzje wydane w sprawie.

Kto ponosi odpowiedzialność za zalanie samochodu?

1 października 2019

Na to pytanie odpowiedział Sąd Okręgowy w Łodzi w swoim wyroku z dnia 25 czerwca 2019 r, wydanym w sprawie o  sygn. akt III Ca 2091/18. Czego dotyczyło to postępowanie? Otóż Pan Zbigniew poruszając się autem po Łodzi podczas intensywnych opadów deszczu, wjechał nim w rozlewisko wody, jakie powstało na...

Kiedy świadczenie ,,500plus" nie przysługuje? Ciekawe rozstrzygnięcie WSA w Gliwicach

17 września 2019

Prezydent jednego z miast nie przyznał wnioskodawczyni prawa do świadczenia wychowawczego z programu „500plus” na pierwsze dziecko, gdyż - jak argumentował – dochód na osobę w rodzinie nieznacznie (o ok. 40 zł) przekroczył kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczenia, ukształtowane na poziomie 800 zł. Organ zwrócił też uwagę, że...

Nowe pouczenia w postępowaniach cywilnych już w przyszłym roku

17 września 2019

Resort Sprawiedliwości przygotowuje właśnie nowe wzory pouczeń, jakie strony otrzymują na piśmie w toku postępowań cywilnych. Nowe wzory mają być przygotowane do dnia 5 sierpnia 2020 r. Opracowanie nowych wzorów pouczeń ma usprawnić bieg postępowań, a nade wszystko ułatwić stronom dochodzenie swoich uprawnień. Jak zaznaczył Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł nowe...

Kasy fiskalne na smartfonach i nie tylko - o propozycjach Ministerstwa Finansów

3 września 2019

Resort Finansów właśnie skierował do konsultacji projekt rozporządzenia ws. kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Projekt ten przewojuje wprowadzenie kas rejestrujących w formie oprogramowania dostępnego na smartfony czy tablety. Jak podają projektodawcy nowe przepisy mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom podatników, a przy tym przyczynić się do obniżenia kosztów stosowania kas rejestrujących. Wirtualne...

Receptę na bezpłatne leki wystawi też lekarz specjalista

3 września 2019

Dokładnie 1 lipca przyszłego roku wejdą w życie przepisy umożliwiające lekarzom specjalistom wystawianie recept na bezpłatne leki dla seniorów w ramach programu "Leki 75+". Aktualnie z tego uprawnienia mogą korzystać wyłącznie lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia, umożliwiająca lekarzom...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną