Pasierb może uzyskać zasiłek opiekuńczy za opiekę nad ojczymem - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Pasierb może uzyskać zasiłek opiekuńczy za opiekę nad ojczymem

13 czerwca 2019

Pasierb może uzyskać zasiłek opiekuńczy za opiekę nad ojczymem

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w dniu 14 marca 2019 r. wydał interesujący wyrok (sygn. akt II SA/Bk 620/18) w przedmiocie zasiłków opiekuńczych. Sąd ten uznał mianowicie, że zasiłek taki należał się wnioskodawcy, który opiekował się ciężko chorym ojczymem, mimo iż ten miał również swojego syna. Jak zauważył WSA w Białymstoku, okoliczność, że schorowany mężczyzna ma też syna, nie powoduje, że jego pasierb nie jest osobą obowiązaną do alimentowania go; zarówno dziecko mężczyzny jak i pasierb są spokrewnieni i spowinowaceni w tym samym stopniu. Czego dotyczyła sprawa? Otóż do wójta pewnej gminy zgłosił się mężczyzna, wnosząc o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z tym, że opiekuje się chorym ojczymem. Wnioskodawca wskazał, iż zamieszkuje z ojczymem, a nadto jest jego opiekunem prawnym. W miejscu zamieszkania obu mężczyzn przeprowadzono wywiad środowiskowy, w wyniku którego ustalono, że ojczym wnioskodawcy to 60-letni wdowiec, którym opiekuje się na co dzień syn jego zmarłej żony. Pasierb mężczyzny nie pracuje i nie ma prawa do zasiłku. Z kolei ojczym uzyskuje rentę z ZUS oraz zasiłek pielęgnacyjny. Mężczyzna ten cierpi na padaczkę i zwyrodnienie kręgosłupa, przyjmuje szereg leków i często odbywa wizyty lekarskie, na które zawozi go pasierb. Wniosek mężczyzny o przyznanie zasiłku trafił do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, jednakże nie został przez niego uwzględniony. Jak wynikało z decyzji Kierownika wnioskodawca nie przynależy do najbliższego kręgu osób, na których spoczywa obowiązek alimentacyjny wobec jego ojczyma. Schorowany mężczyzna ma przecież syna i to na nim ciąży obowiązek alimentacyjny wobec ojca. Organ powołał się również na art. 132 kro, w myśl którego: ,,obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami”. Jeżeli zatem obowiązek alimentacyjny w pierwszej kolejności spoczywa na dzieciach, to wnioskodawca jako pasierb nie może domagać się przyznania mu świadczenia. Chociaż wnioskodawca odwołał się od decyzji, to Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało ją w mocy, podkreślając, że osoba o odległym stopniu bliskości względem osoby wymagającej opieki mogłaby uzyskać zasiłek wyłącznie wówczas, gdyby zostało ustalone, że brak jest osoby zobowiązanej do alimentacji w bliższej kolejności albo że nie może ona sprawować opieki nad chorym. Odmiennego zdania był WSA w Białymstoku, który uchylił obie decyzje wydane dotąd w sprawie. Jak przypomniał Sąd, obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby środków wychowania i obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Może on dotyczyć również osób niespokrewnionych, w tym powinowatych, co zdaniem Sądu wynika wyraźnie z regulacji art. 144 kro. Przepis ten stanowi, że:

§ 1. Dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od męża swojej matki, niebędącego jego ojcem, jeżeli odpowiada to zasadom współżycia społecznego. Takie samo uprawnienie przysługuje dziecku w stosunku do żony swego ojca, niebędącej jego matką.

§ 2. Mąż matki dziecka, niebędący jego ojcem, może żądać od dziecka świadczeń alimentacyjnych, jeżeli przyczyniał się do wychowania i utrzymania dziecka, a żądanie jego odpowiada zasadom współżycia społecznego. Takie samo uprawnienie przysługuje żonie ojca dziecka, niebędącej matką dziecka.

§ 3. Do obowiązku świadczeń przewidzianego w poprzedzających paragrafach stosuje się odpowiednio przepisy o obowiązku alimentacyjnym między krewnymi.

Sąd podkreślił również, że obowiązek alimentacyjny pasierba wobec męża matki istnieje, gdy ten angażował się w wychowanie i utrzymywanie pasierba, a żądanie przyznania alimentów jest zgodne z  zasadami współżycia społecznego. W konkluzji to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek alimentacyjny wobec swego ojczyma. WSA w Białymstoku przypomniał również, że osoba bliższa stopniem wyprzedza co do obowiązku alimentacyjnego osoby spokrewnione w stopniu dalszym. Z kolei linia powinowactwa odzwierciedla linię pokrewieństwa. Jako że powinowactwo wynika z małżeństwa, należało uznać, że powinowactwo pierwszego stopnia odpowiada pokrewieństwu pierwszego stopnia. Stąd też dziecko małżonka w żadnym razie nie wyprzedza  pasierba w realizowaniu obowiązku alimentacyjnego. W opinii Sądu oba orzekające w sprawie organy niesłusznie uznały, że pasierb nie może domagać się tego rodzaju świadczenia, wszak na wnioskodawcy również ciąży obowiązek alimentacyjny w stosunku do chorego mężczyzny.

Produkty wolne od GMO będą specjalnie oznaczone

17 lipca 2019

Takie rozwiązanie przewiduje podpisana przez Prezydenta w dniu 13 lipca ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r.  o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, która wejdzie w życie z początkiem 2020 r. Ustawa przewiduje, że producenci wytwarzający żywność oraz pasze bez wykorzystania organizmów genetycznie...

Czy Sądowi można wytknąć kłamstwo?

16 lipca 2019

Choć tak postawione pytanie może wydawać się humorystyczne, w żadnym wypadku na śmieszność nie zasługuje postanowienie Sądu Najwyższego – Izby Dyscyplinarnej z dnia 2 lipca 2019 r. (sygn. akt II DSI 24/19). Jak w swoim rozstrzygnięciu przyjął SN pojęcie ,,kłamstwa” nie jest ocenne, a analizując wnioski Sądu można jedynie mówić o...

Czy kolarz musi posiadać kask? Ciekawy wyrok SA w Szczecinie

15 lipca 2019

W dniu 12 kwietnia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie wydał ciekawe rozstrzygnięcie w sprawie o sygn. akt I ACa 996/16. Przyjął w nim mianowicie, że o ile rowerzysta nie ma obowiązku noszenia kasku ochronnego, o tyle kolarz szosowy poruszający się po drodze publicznej powinien posiadać kask. Jak wyglądał stan...

Ustawa o dokumentach publicznych, mająca lepiej chronić konsumentów - weszła w życie

15 lipca 2019

W piątek 12 lipca br. weszła w życie ustawa o dokumentach publicznych. Wiele kontrowersji jeszcze przed jej wejściem w życie wzbudził art. 58 ustawy, zgodnie z którym: ,,kto wytwarza, oferuje, zbywa lub przechowuje w celu zbycia replikę dokumentu publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Jak podkreśliło Ministerstwo...

Jak rozliczyć naprawę po kolizji drogowej?

15 lipca 2019

Ciekawe orzeczenie w tym zakresie wydał niedawno Sąd Rejonowy w Bełchatowie (wyrok z dnia 3 czerwca 2019 r.; sygn. akt I C 467/17). Czego dotyczyła sprawa? Otóż powód domagał się zasądzenia na jego rzecz kwoty 11 700 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Swojego roszczenia upatrywał w tym, że nabył wierzytelność od...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną