Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany bank w nienależyty sposób przetwarzał dane osobowe powoda – swojego klienta w zakresie tego, czy jest on osobą rzetelną czy też nie. Powód domagał się zadośćuczynienia w wysokości 1 000 zł w związku z naruszeniem swych dóbr osobistych oraz usunięcia niezgodnego z rzeczywistością wpisu. Na uzasadnienie swoich roszczeń, klient banku wskazał, że w bazie danych zamieszczone zostały nieprawdziwe informacje o tym, że nie spłacił on swoich zobowiązań wobec banku i widniały one w bazie przez cały rok. Mężczyzna dodał, że czuł się upokorzony ujawnieniem, iż jest on osobą niewypłacalną. Bank wniósł o oddalenie powództwa podnosząc, że nie dopuścił się naruszenia przepisów. Klient banku przed zamieszczeniem wpisu miał bowiem zostać wezwany do zapłaty i zdawał sobie sprawę, że bank może przekazać informacje o nim do rejestru dłużników. Jak wynika z ustaleń poczynionych przez Sąd I instancji klient banku przed kilkoma laty został pozwany przez bank i w tamtej sprawie przeciwko powodowi wydano nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Wraz z uprawomocnieniem się nakazu, zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Po pewnym czasie mężczyzna skierował sprzeciw od tamtego nakazu zapłaty argumentując, że nakaz nie został mu skuteczne doręczony. Jako że Sąd przyznał rację zarzutom powoda w poprzedniej sprawie, dawny nakaz zapłaty utracił moc, a Sąd umorzył postępowanie o zapłatę. Z uwagi na wynik tamtego postępowania, bank musiał zwrócić powodowi kwotę wyegzekwowaną przez komornika i zamknąć prowadzone przeciw niemu postępowanie. Niemniej, z raportu jaki wygenerowano z rejestru w czerwcu 2016 r. wynikało, że powód w dalszym ciągu posiada zaległości wobec banku w kwocie ok. 870 zł, powstałą w związku z nieuregulowaniem przez niego należności z umowy ubezpieczenia. Co ważne, zaległość ta miała powstać w 2015 r., a powód miał jej nie kwestionować. Z uwagi na wskazany wpis, mężczyzna nie otrzymał karty kredytowej, o którą starał się w 2016 r., gdyż figurował on w rejestrze jako osoba nierzetelna. W toku postępowania wpis usunięto, a klient banku w części cofnął pozew. Sąd I instancji oddalił jednak powództwo w całości, podnosząc, iż choć co prawda bank nie wystąpił w porę o aktualizację danych zamieszczonych w rejestrze, to jednak dobra osobiste powoda nie zostały naruszone. Jak podkreślił Sąd zdolność kredytowa nie zalicza się do dóbr osobistych, a zatem nie było podstaw do przyznania mężczyźnie zadośćuczynienia. Odmiennego zdania był Sąd Apelacyjny, który częściowo zmienił zaskarżony i  przyznał powodowi kwotę 1 000 zł wraz z odsetkami. Sąd odwoławczy zauważył, że wskutek zaniechań banku doszło do naruszenia dóbr osobistych powoda, wszak dane zamieszone w rejestrach winny być na bieżąco aktualizowane. Zdaniem Sądu przetwarzanie danych osobowych klientów Banku przez przekazywanie ich do rejestrów w celu oceny rzetelności płatniczej, kształtuje obraz klienta, a w konsekwencji wpływa na jego sposób postrzegania przez inne banki i instytucje kredytowe. Nieaktualny wpis dotyczący powoda z pewnością świadczył o nim negatywnie i jako taki wywołał u niego rozczarowanie.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

O zależnościach pomiędzy OC a przedłużającą się naprawą pojazdu

22 lutego 2019

W dniu 15 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. III CZP 84/18 podjął następującą uchwałę: ,,odpowiedzialność ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy, chyba że są one następstwem okoliczności...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną