O odszkodowaniu za opóźniony lot - ciekawy wyrok WSA w Warszawie - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

O odszkodowaniu za opóźniony lot - ciekawy wyrok WSA w Warszawie

22 lutego 2019

O odszkodowaniu za opóźniony lot - ciekawy wyrok WSA w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w swoim wyroku z dnia 20 lutego 2019 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1788/18) wskazał, że przewoźnik ma obowiązek wypłacić odszkodowanie za opóźniony lot niezależnie od tego, kiedy został złożony wniosek w tej sprawie, w tym nawet po 4-5 latach od jego złożenia. Zdaniem WSA w Warszawie choć brak jest regulacji dotyczących instytucji przedawnienia stosunków administracyjnoprawnych, nie można stosować do nich terminów przedawnienia z Kodeksu Cywilnego. W niniejszej sprawie pasażerowie linii lotniczych Enter Air Sp. z o.o.aż 7 godzin czekali na lotnisku w Antalyi na samolot powrotny do Polski. Wśród pasażerów było też małżeństwo z dwójką małych dzieci, którzy to zażądali od linii lotniczych odszkodowania w wysokości 400 euro dla każdego z członków rodziny, a swoje żądanie uzasadnili powołując się na rozporządzenie Unii Europejskiej nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91. Jak wynika z art. 6 oraz art. 7 ust.1 lit b) tegoż rozporządzenia, pasażerowie otrzymują odszkodowanie w wysokości: 400 euro w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów oraz wszelkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów. Małżonkowie w sierpniu 2015 r. wystosowani skargę do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który to następnie w dniu 29 września 2017 r. wydał decyzję, w której stwierdził naruszenie prawa przez przewoźnika oraz nakazał mu wypłatę odszkodowań, a przy tym obciążył linie lotnicze karą 4 tys. zł. W kolejnym rozstrzygnięciu podtrzymał swoją decyzję. Skargę do WSA w Warszawie na to rozstrzygnięcie wniosły linie lotnicze Enter Air Sp. z o.o., zarzucając zaskarżonej decyzji, że nie uwzględniła ona, że roszczenie pasażerów uległo przedawnieniu, ponieważ od zdarzenia minęły przeszło 4 lata, a Prezes ULC niewłaściwie przyjął, że tego rodzaju roszczenia nie przedawniają się. Przewoźnik bronił się również tym, że pasażerowie nie złożyli wniosku o odszkodowanie w ciągu roku od zdarzenia, a nadto zwracał uwagę, że w omawianej sprawie znajdzie zastosowanie art. 117 kc, zgodnie z którym co do zasady roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 20 lutego br. oddalił skargę przewoźnika, ponieważ w jego opinii zaskarżona decyzja Prezesa ULC odpowiada prawu, w tym w szczególności przepisom ww. rozporządzenia, które nie określa terminów przedawnienia. Ponadto, również Prawo Lotnicze nie wskazuje, w jakim czasie można wnieść tego rodzaju skargę. Jak zauważył WSA brak określonych regulacji nie uzasadnia posiłkowania się przepisami Kodeksu Cywilnego, gdyż nie można domniemywać utraty prawa stosując uregulowania z innych dziedzin prawa. Co ciekawe, zbliżony pogląd przedstawił w swoim rozstrzygnięciu Naczelny Sąd Administracyjny już dnia 2 sierpnia 2016 r. (sygn. akt I OSK 2714/15), gdzie również przyjął, ż roszczenie przewidziane w art. 7 rozporządzenia nie przedawnia się. Warto odnotować, iż innego zdania był Sąd Najwyższy, który pochylając się nad podobnym zagadnieniem w swojej uchwale z dnia 17 marca 2017 r.(sygn. akt III CZP 111/16) zauważył, że:„roszczenie o odszkodowanie przewidziane w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 przedawnia się w terminie rocznym na podstawie art. 778 kc”.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną