Prace remontowe można prowadzić na działce sąsiada - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Prace remontowe można prowadzić na działce sąsiada

12 lutego 2019

Prace remontowe można prowadzić na działce sąsiada

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w dniu 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Gd 409/18) wydał rozstrzygnięcie, zgodnie z którym inwestor prowadzący prace remontowe może wejść na grunt sąsiedni w sytuacji, gdy brak jest innej możliwości prowadzenia remontu jego budynku. Niemniej, Sąd dodał przy tym, iż wcześniej inwestor powinien zwrócić się o zgodę do właściciela sąsiedniej działki, a gdy ten nie wyrazi zgody – złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sprawy przez starostę. Opisane rozstrzygnięcie zapadło w oparciu o następujący stan faktyczny. Pewien mężczyzna zwrócił się do starosty z wnioskiem, by rozstrzygnął on o konieczności wejścia na sąsiednią działkę w celu otynkowania ściany. Starosta uznał wskazane prace za niezbędne i zezwolił na zajęcie fragmentu nieruchomości przez okres maksymalnie 14 dni. Jak zauważył starosta, aby prace mogły zostać prawidłowo przeprowadzone, niezbędne jest umieszczenie rusztowań po stronie sąsiada, który do tej pory nie wyrażał zgody na prowadzenie prac budowlanych na jego gruncie. Podkreślić bowiem należy, że już przed wydaniem zezwolenia przez starostę, sąsiad remontującego budynek wskazał, że nie ma zaufania do mężczyzny prowadzącego prace budowlane i nie godzi się na choćby częściowe zajęcie swojej nieruchomości. Stąd też nie zgodził się on również z rozstrzygnięciem starosty, wnosząc od niego odwołanie. Jako że Wojewoda utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie, a sąsiad remontującego w dalszym ciągu się z nim nie zgadzał - sprawa trafiła do WSA. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał skargę sąsiada za bezzasadną. Powołał się w tym zakresie m.in. na art. 47 § ustawy Prawo budowlane, z którego wprost wynika, że: ,,jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu”. WSA dodał też, że w sytuacji, gdy sąsiedzi nie mogą dojść do porozumienia, sprawę winien rozstrzygnąć organ administracji publicznej. Co ważne, organ nie jest jednak władny do tego, by kwestionować planowane prace lub w ogóle potrzebę ich prowadzenia. Sąd ten poparł również stanowiska uprzednio orzekających organów, które wyraźnie podkreśliły potrzebę wejścia na sąsiednią działkę. Jak ustalił WSA w Gdańsku w niniejszej sprawie ziściły się przesłanki do wydania decyzji zastępującej zgodę sąsiada na wejście na teren jego nieruchomości. Sąd zauważył mianowicie, iż mężczyzna prowadzący prace remontowe wysłał do sąsiada list, w którym prosił go o wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac. Zdaniem Sądu takie zachowanie należy uznać za podjęcie przez inwestora starań niezbędnych do uzyskania pozytywnej decyzji w zakresie wejścia grunt należący do sąsiada. Co więcej, już sama próba uzyskania zgody od sąsiada pozwala na zwrócenie się do wydanie stosownej decyzji do organu administracji publicznej. WSA przypomniał również, że w postępowaniu wywołanym wnioskiem o zgodę na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości niedopuszczalnym jest opieranie zarzutów na nieprawidłowościach projektu budowlanego oraz wpływie prac remontowych na zasięg prawa własności sąsiedniej nieruchomości. Decyzja, jaka ma zostać wydana w sprawie w żadnym razie nie stanowi ograniczenia uprawnień właścicielskich, niemniej – jak przypomniał sąd – każdorazowo niezbędnym jest dokładne wskazanie warunków korzystania z sąsiedniej nieruchomości. Z uwagi na te argumenty, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę, gdyż nie stwierdził naruszenia prawa przez dotychczas orzekające organy.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną