Stosowanie przymusowej izolacji w postępowaniu cywilnym - ważna uchwała SN - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Stosowanie przymusowej izolacji w postępowaniu cywilnym - ważna uchwała SN

8 lutego 2019

Stosowanie przymusowej izolacji w postępowaniu cywilnym - ważna uchwała SN

W dniu 30 stycznia 2019 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 75/18. Wynika z niej, że choć co prawda możliwe jest odpowiednie stosowanie przepisów poświęconych instytucji zabezpieczenia z Kodeksu Postępowania Cywilnego w postępowaniu prowadzonym w oparciu o ustawę o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej, to jednak niedopuszczalne jest udzielnie zabezpieczenia w drodze umieszczenia osoby w Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Uchwała taka została podjęta w oparciu o następujący stan faktyczny: Dyrekcja Zakładu Karnego w Chełmie i Prokuratura Okręgowa wnosiły zgodnie o udzielenie zabezpieczenia poprzez umieszczenie uczestnika postępowania w specjalnym ośrodku. Przystał na to Sąd I instancji, umieszczając mężczyznę w tego rodzaju ośrodku, przy czym podkreślić trzeba, że już wówczas mężczyzna ten odbywał karę izolacyjną w systemie terapeutycznym, gdyż stwarzał zagrożenie dla porządku publicznego. Sąd odwoławczy powziął wątpliwość, czy w sytuacji, gdy nie ma prawomocnego wyroku w drodze analogii do regulacji kpc można pozbawić wolności człowieka bez określenia czasu trwania tego środka. Już po wystosowaniu pytania przez Sąd II instancji, zapadło prawomocne postanowienie sądu o umieszczeniu uczestnika w ośrodku. W obliczu powyższego Prokurator Krajowy wniósł o umorzenie sprawy, wszak podjęcie uchwały nie wiązałoby się z jej rozstrzygnięciem. Innego zdania był pełnomocnik uczestnika umieszczonego w ośrodku. Podnosił on, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z naruszeniem zasady wolności jednostki, gwarantowanej w Konstytucji. Sąd Najwyższy przychylił się do wniosku pełnomocnika, a sędzia SN Jacek Gudowski dodał, że: ,,żaden przypadek ingerencji w wolność człowieka, polegający w szczególności na przymusowym izolowaniu nie może być wyłączony spod kontroli sądu, gdy osoba tą ingerencją dotknięta żąda zbadania, czy pozbawienie jej wolności było w świetle prawa uzasadnione”. Sąd Najwyższy zauważył również, że w niniejszej sprawie wskutek zastosowania regulacji z różnych ustaw mogłoby dojść do potrójnego czy nawet poczwórnego zastosowania odesłania – najpierw należałoby przejść na grunt niespornego, potem procesowego, następnie ponownie do niespornego, a wreszcie do zabezpieczającego. Skutkiem takich odesłań mogłoby być pozbawienie człowieka wolności w oparciu o przepisy KPC, a to jak przypomniał Sąd jest niedopuszczalne. SN zauważył też, że na gruncie niniejszego postępowania możliwym było zastosowanie art. 23 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, czego jednak nie uczyniono. Sąd ten dodał również, że wątpliwości w przedmiocie prawidłowego stosowania regulacji ustawowych wymagają podjęcia działań legislacyjnych przez ustawodawcę, wszak sama uchwała nie może przywrócić wolności uczestnikowi.

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Coraz więcej uczniów korzysta z mLegitymacji

25 listopada 2019

Około trzech tysięcy szkół korzysta już z legitymacji szkolnych w telefonie, tj. mLegitymacji. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji mLegitymacje mają taką samą moc prawną jak te tradycyjne, papierowe. Uczniowie mogą z nich korzystać w środkach komunikacji oraz okazywać w celu uzyskania zniżki. Uruchomienie systemu mLegitymacji w danej szkole wymaga jedynie wypełnienia...

O karze za poczęstowanie dopalaczem - wyrok NSA

25 listopada 2019

W dniu 2 października 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II OSK 2389/18) pochylił się nad wzbudzającym duże emocje zagadnieniem spożywania dopalaczy. Pewien nastolatek ponownie zatruł się dopalaczami przebywając w szpitalu. Jak ustalono w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę pewien mężczyzna udostępnił chłopcu dopalacze, gdy ten znajdował się...

Włączenie kierunkowskazu a odpowiedzialność za wypadek - wyrok SA w Gdańsku

25 listopada 2019

W dniu 19 czerwca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał ciekawy wyrok w sprawie o sygn. akt V ACa 740/18. W toku postępowania powódka domagała się przyznania jej odszkodowania oraz zadośćuczynienia wskazując, iż jej mąż zmarł w wyniku obrażeń doznanych w wypadku samochodowym. Za wypadek ten w opinii kobiety...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną