Stosowanie przymusowej izolacji w postępowaniu cywilnym - ważna uchwała SN - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Stosowanie przymusowej izolacji w postępowaniu cywilnym - ważna uchwała SN

8 lutego 2019

Stosowanie przymusowej izolacji w postępowaniu cywilnym - ważna uchwała SN

W dniu 30 stycznia 2019 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 75/18. Wynika z niej, że choć co prawda możliwe jest odpowiednie stosowanie przepisów poświęconych instytucji zabezpieczenia z Kodeksu Postępowania Cywilnego w postępowaniu prowadzonym w oparciu o ustawę o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej, to jednak niedopuszczalne jest udzielnie zabezpieczenia w drodze umieszczenia osoby w Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Uchwała taka została podjęta w oparciu o następujący stan faktyczny: Dyrekcja Zakładu Karnego w Chełmie i Prokuratura Okręgowa wnosiły zgodnie o udzielenie zabezpieczenia poprzez umieszczenie uczestnika postępowania w specjalnym ośrodku. Przystał na to Sąd I instancji, umieszczając mężczyznę w tego rodzaju ośrodku, przy czym podkreślić trzeba, że już wówczas mężczyzna ten odbywał karę izolacyjną w systemie terapeutycznym, gdyż stwarzał zagrożenie dla porządku publicznego. Sąd odwoławczy powziął wątpliwość, czy w sytuacji, gdy nie ma prawomocnego wyroku w drodze analogii do regulacji kpc można pozbawić wolności człowieka bez określenia czasu trwania tego środka. Już po wystosowaniu pytania przez Sąd II instancji, zapadło prawomocne postanowienie sądu o umieszczeniu uczestnika w ośrodku. W obliczu powyższego Prokurator Krajowy wniósł o umorzenie sprawy, wszak podjęcie uchwały nie wiązałoby się z jej rozstrzygnięciem. Innego zdania był pełnomocnik uczestnika umieszczonego w ośrodku. Podnosił on, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z naruszeniem zasady wolności jednostki, gwarantowanej w Konstytucji. Sąd Najwyższy przychylił się do wniosku pełnomocnika, a sędzia SN Jacek Gudowski dodał, że: ,,żaden przypadek ingerencji w wolność człowieka, polegający w szczególności na przymusowym izolowaniu nie może być wyłączony spod kontroli sądu, gdy osoba tą ingerencją dotknięta żąda zbadania, czy pozbawienie jej wolności było w świetle prawa uzasadnione”. Sąd Najwyższy zauważył również, że w niniejszej sprawie wskutek zastosowania regulacji z różnych ustaw mogłoby dojść do potrójnego czy nawet poczwórnego zastosowania odesłania – najpierw należałoby przejść na grunt niespornego, potem procesowego, następnie ponownie do niespornego, a wreszcie do zabezpieczającego. Skutkiem takich odesłań mogłoby być pozbawienie człowieka wolności w oparciu o przepisy KPC, a to jak przypomniał Sąd jest niedopuszczalne. SN zauważył też, że na gruncie niniejszego postępowania możliwym było zastosowanie art. 23 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, czego jednak nie uczyniono. Sąd ten dodał również, że wątpliwości w przedmiocie prawidłowego stosowania regulacji ustawowych wymagają podjęcia działań legislacyjnych przez ustawodawcę, wszak sama uchwała nie może przywrócić wolności uczestnikowi.

Policja nie musi informować o tym, czy podsłuchiwała obywateli

19 lutego 2019

W dniu 13 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał ciekawe rozstrzygnięcie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 658/18, uznając, że Policja nie broni danych osobowych obywateli, w związku z czym nie musi też informować ich o tym, czy zakończyła inwigilację czy też nie. Postępowanie dotyczyło dziennikarki...

Nowy rodzaj spółki już w 2020 r. - o propozycjach zmian w Kodeksie Spółek Handlowych

14 lutego 2019

Aktualnie KSH przewiduje sześć rodzajów spółek prawa handlowego, jednakże postuluje się, aby od 2020 r. do tej grupy dołączyła Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Jak wskazują projektodawcy, nowa spółka ma posłużyć przede wszystkim polskim Start-upom oraz uatrakcyjnić krajowy rynek zagranicznym inwestorom. Jak wynika z badań fundacji Startup Poland w 2017 r....

O zasadach parkowania w garażach wspólnoty mieszkaniowej - wyrok SA w Łodzi

12 lutego 2019

W dniu 21 września 2018 r. (sygn. akt I ACa 1656/17) Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał wyrok, w myśl którego wspólnota mieszkaniowa może ustalać zasady parkowania w należącej do niej garażach, w tym określić sposób parkowania po zewnętrznej części wspólnej, a nawet zakazać współwłaścicielom stałego parkowania w określonych miejscach. W...

Prace remontowe można prowadzić na działce sąsiada

12 lutego 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w dniu 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Gd 409/18) wydał rozstrzygnięcie, zgodnie z którym inwestor prowadzący prace remontowe może wejść na grunt sąsiedni w sytuacji, gdy brak jest innej możliwości prowadzenia remontu jego budynku. Niemniej, Sąd dodał przy tym, iż wcześniej inwestor powinien...

Ministerstwo Zdrowia będzie finansowało zakłady medycyny nuklearnej

8 lutego 2019

Resort Zdrowia w tym roku przeznaczył ponad 24 mln zł na diagnostykę nuklearną nowotworów oraz innych najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych. W ramach zadania „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej”, nad którym czuwa Ministerstwo, 13 specjalistycznych ośrodków z całej Polski uzyskało dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki nowotworów technikami medycyny nuklearnej. Jak podał...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną