Czy Sąd może oceniać z urzędu charakter pisma procesowego? - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Czy Sąd może oceniać z urzędu charakter pisma procesowego?

8 lutego 2019

Czy Sąd może oceniać z urzędu charakter pisma procesowego?

Nad tym zagadnieniem pochylił się Sąd Apelacyjny w Katowicach w swoim postanowieniu z dnia 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt I ACa 351/18). Przyjął on mianowicie, że w sytuacji, gdy stronie postępowania nie przysługuje środek zaskarżenia nie oznacza to jeszcze, że pismo wniesione przez stronę faktycznie nim nie będzie. Sąd nie może w takiej sytuacji z urzędu przyjąć, że intencje strony były inne, np. że składając pismo chciała ona de facto wytoczyć powództwo o ustalenie nieważności zaskarżonego rozstrzygnięcia. W omawianej sprawie Sąd odrzucił zażalenie na postanowienie sądu II instancji kończące postępowanie w przedmiocie zawieszenia postępowania. Strony zostały poinformowane o braku możliwości dalszego zaskarżania rozstrzygnięcia, niemniej jedna z nich wniosła pismo, w treści którego – w opinii Sądu – żądała ustalenia nieważności orzeczenia. Sąd oddalił jej pozew wskazując, że powództwo o ustalenie wymaga, aby powód wykazał i udowodnił swój interes prawny, czego zabrakło w niniejszej sprawie. Sąd przypomniał też, że poprzednio wydane orzeczenia były należycie uzasadnione, a ich zrozumienie nie wymagało wiedzy prawniczej, a powód po prostu je zignorował. Zdaniem Sądu orzekającego niewłaściwym jest negowanie przez stronę treści rozstrzygnięcia tylko dlatego, że nie odpowiada ono jej oczekiwaniom, nie przedstawiając przy tym przekonującej argumentacji. Sąd przypomniał też, że zawieszenie postępowania z powodu śmierci strony nie rozstrzyga sporu, gdyż zawieszone postępowanie może zostać podjęte to wskazaniu następców prawnych zmarłego i złożeniu stosownego wniosku. W konsekwencji, powód nie został pozbawiony ochrony prawnej w toku dotychczasowego postępowania, a zatem nie miał interesu prawnego w wytoczeniu kolejnego powództwa. Innego zdania był Sąd Odwoławczy, który zauważył, że strona nie złożyła pozwu w rozumieniu art. 187 kpc, a jedynie kolejne pismo procesowe w toczącej się sprawie. Wolą skarżącego nie było ustalenie nieważność rozstrzygnięcia, lecz wyłącznie poddanie go ocenie przez Sąd Najwyższy, do którego pismo było kierowane. Skarżący pozostawał bowiem w błędnym przekonaniu, że przysługuje mu tego rodzaju środek. Pomimo tego, że w treści pisma pojawiło się jego oznaczenie jako ,,pozwu”, to jednak zasadnicza treść pisma przeczyła temu, aby był on pozwem. Istotnym jest przy tym, że to nie skarżący, ale sam Sąd sprecyzował żądanie pisma. Takie zachowanie – zdaniem SA w Katowicach – należało uznać za niewłaściwe, gdyż Sąd nie jest władny samodzielnie decydować, co jest przedmiotem postępowania oraz jakie intencje przyświecały wnoszącemu pismo. W konsekwencji, jak zauważył Sąd Apelacyjny, w niniejszej sprawie zamiast potraktować pismo skarżącego jako pozew i nadać bieg nowej sprawie, należało zgodnie z intencją autora uznać je za kolejny środek zaskarżenia, a z uwagi na jego niedopuszczalność – odrzucić go.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną