Czy Sąd może oceniać z urzędu charakter pisma procesowego? - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Czy Sąd może oceniać z urzędu charakter pisma procesowego?

8 lutego 2019

Czy Sąd może oceniać z urzędu charakter pisma procesowego?

Nad tym zagadnieniem pochylił się Sąd Apelacyjny w Katowicach w swoim postanowieniu z dnia 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt I ACa 351/18). Przyjął on mianowicie, że w sytuacji, gdy stronie postępowania nie przysługuje środek zaskarżenia nie oznacza to jeszcze, że pismo wniesione przez stronę faktycznie nim nie będzie. Sąd nie może w takiej sytuacji z urzędu przyjąć, że intencje strony były inne, np. że składając pismo chciała ona de facto wytoczyć powództwo o ustalenie nieważności zaskarżonego rozstrzygnięcia. W omawianej sprawie Sąd odrzucił zażalenie na postanowienie sądu II instancji kończące postępowanie w przedmiocie zawieszenia postępowania. Strony zostały poinformowane o braku możliwości dalszego zaskarżania rozstrzygnięcia, niemniej jedna z nich wniosła pismo, w treści którego – w opinii Sądu – żądała ustalenia nieważności orzeczenia. Sąd oddalił jej pozew wskazując, że powództwo o ustalenie wymaga, aby powód wykazał i udowodnił swój interes prawny, czego zabrakło w niniejszej sprawie. Sąd przypomniał też, że poprzednio wydane orzeczenia były należycie uzasadnione, a ich zrozumienie nie wymagało wiedzy prawniczej, a powód po prostu je zignorował. Zdaniem Sądu orzekającego niewłaściwym jest negowanie przez stronę treści rozstrzygnięcia tylko dlatego, że nie odpowiada ono jej oczekiwaniom, nie przedstawiając przy tym przekonującej argumentacji. Sąd przypomniał też, że zawieszenie postępowania z powodu śmierci strony nie rozstrzyga sporu, gdyż zawieszone postępowanie może zostać podjęte to wskazaniu następców prawnych zmarłego i złożeniu stosownego wniosku. W konsekwencji, powód nie został pozbawiony ochrony prawnej w toku dotychczasowego postępowania, a zatem nie miał interesu prawnego w wytoczeniu kolejnego powództwa. Innego zdania był Sąd Odwoławczy, który zauważył, że strona nie złożyła pozwu w rozumieniu art. 187 kpc, a jedynie kolejne pismo procesowe w toczącej się sprawie. Wolą skarżącego nie było ustalenie nieważność rozstrzygnięcia, lecz wyłącznie poddanie go ocenie przez Sąd Najwyższy, do którego pismo było kierowane. Skarżący pozostawał bowiem w błędnym przekonaniu, że przysługuje mu tego rodzaju środek. Pomimo tego, że w treści pisma pojawiło się jego oznaczenie jako ,,pozwu”, to jednak zasadnicza treść pisma przeczyła temu, aby był on pozwem. Istotnym jest przy tym, że to nie skarżący, ale sam Sąd sprecyzował żądanie pisma. Takie zachowanie – zdaniem SA w Katowicach – należało uznać za niewłaściwe, gdyż Sąd nie jest władny samodzielnie decydować, co jest przedmiotem postępowania oraz jakie intencje przyświecały wnoszącemu pismo. W konsekwencji, jak zauważył Sąd Apelacyjny, w niniejszej sprawie zamiast potraktować pismo skarżącego jako pozew i nadać bieg nowej sprawie, należało zgodnie z intencją autora uznać je za kolejny środek zaskarżenia, a z uwagi na jego niedopuszczalność – odrzucić go.

Policja nie musi informować o tym, czy podsłuchiwała obywateli

19 lutego 2019

W dniu 13 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał ciekawe rozstrzygnięcie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 658/18, uznając, że Policja nie broni danych osobowych obywateli, w związku z czym nie musi też informować ich o tym, czy zakończyła inwigilację czy też nie. Postępowanie dotyczyło dziennikarki...

Nowy rodzaj spółki już w 2020 r. - o propozycjach zmian w Kodeksie Spółek Handlowych

14 lutego 2019

Aktualnie KSH przewiduje sześć rodzajów spółek prawa handlowego, jednakże postuluje się, aby od 2020 r. do tej grupy dołączyła Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Jak wskazują projektodawcy, nowa spółka ma posłużyć przede wszystkim polskim Start-upom oraz uatrakcyjnić krajowy rynek zagranicznym inwestorom. Jak wynika z badań fundacji Startup Poland w 2017 r....

O zasadach parkowania w garażach wspólnoty mieszkaniowej - wyrok SA w Łodzi

12 lutego 2019

W dniu 21 września 2018 r. (sygn. akt I ACa 1656/17) Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał wyrok, w myśl którego wspólnota mieszkaniowa może ustalać zasady parkowania w należącej do niej garażach, w tym określić sposób parkowania po zewnętrznej części wspólnej, a nawet zakazać współwłaścicielom stałego parkowania w określonych miejscach. W...

Prace remontowe można prowadzić na działce sąsiada

12 lutego 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w dniu 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Gd 409/18) wydał rozstrzygnięcie, zgodnie z którym inwestor prowadzący prace remontowe może wejść na grunt sąsiedni w sytuacji, gdy brak jest innej możliwości prowadzenia remontu jego budynku. Niemniej, Sąd dodał przy tym, iż wcześniej inwestor powinien...

Ministerstwo Zdrowia będzie finansowało zakłady medycyny nuklearnej

8 lutego 2019

Resort Zdrowia w tym roku przeznaczył ponad 24 mln zł na diagnostykę nuklearną nowotworów oraz innych najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych. W ramach zadania „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej”, nad którym czuwa Ministerstwo, 13 specjalistycznych ośrodków z całej Polski uzyskało dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki nowotworów technikami medycyny nuklearnej. Jak podał...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną