Wykluczenie członka spółdzielni mieszkaniowej - ciekawy wyrok SA w Warszawie - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Wykluczenie członka spółdzielni mieszkaniowej - ciekawy wyrok SA w Warszawie

28 stycznia 2019

Wykluczenie członka spółdzielni mieszkaniowej - ciekawy wyrok SA w Warszawie

W swoim wyroku z dnia 8 listopada 2018 r. (sygn. akt V ACa 785/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie zwrócił uwagę na fakt, iż rozpatrując wykluczenie członka spółdzielni ze spółdzielni mieszkaniowej, jakie miało miejsce przed 2018 r. pamiętać należy o zmianach Prawa Spółdzielczego, jakie miały miejsce w ostatnim roku. Jakkolwiek kwestia ta wydaje się być oczywista, to wymaga przypomnienia przede wszystkim z tego względu, że nowe przepisy nie przewidują już możliwości ustania członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej wskutek wykluczenia. W omawianej sprawie powód skierował pozew przeciw Spółdzielni Mieszkaniowej na warszawskiej Pradze, wnosząc o stwierdzenie nieistnienia lub nieważności uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej z 17 marca 2014 r., w której wykluczono go z grona członków spółdzielni. W opinii powoda uchwałę podjął nieistniejący organ, gdyż jego członkowie w związku z upływem kadencji, utracili swoje mandaty. Z kolei pozwana Spółdzielnia Mieszkaniowa wniosła o oddalenie powództwa powołując się na zarzut braku legitymacji czynnej powoda, który w momencie podejmowania uchwały nie był już członkiem spółdzielni. W dniu 20 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił, że zaskarżona uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej nie istnieje. Sąd I instancji przypomniał też, że uchwałę w sprawie wyników wyborów do Rady Nadzorczej podjęto w dniu 30 czerwca 2011 r. W dniu 7 stycznia 2014 r., Sąd Apelacyjny prawomocnym wyrokiem ustalił, że wybrana rada nie istnieje. Pomimo braku organu, pozwana Spółdzielnia Mieszkaniowa wniosła o dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców polegającego na zmianie danych dotyczących składu rady nadzorczej poprzez wykreślenie dotychczasowych pięciu jej członków i wpisanie nowych. Sąd Rejonowy wprawdzie wykreślił dotychczasowych członków rady nadzorczej, ale odmówił wpisania nowych. Powód został wykluczony ze spółdzielni w lutym 2013 r. Co ciekawe, 17 marca 2014 r. podjęto kolejną uchwałę o wykluczeniu powoda z członkostwa spółdzielni, a jako powód jej podjęcia wskazywano, że mężczyzna świadomie działa na szkodę Spółdzielni oraz uporczywie narusza postanowienia statutu, regulaminów oraz uchwał jej organów. Powodowi przysługuje prawo do lokalu wchodzącego w skład zasobów mieszkaniowych spółdzielni oraz prawo do lokali garażowych. Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd I instancji uznał  powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały za zasadne. W opinii Sądu sporna uchwała nie istnieje, ponieważ podjął ją nieistniejący organ – rada nadzorcza, w skład której weszły osoby, których mandaty już wówczas wygasły. Pozwana Spółdzielnia była odmiennego zdania niż Sąd i wniosła apelację od wyroku. Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. Jak wskazał, osoby działające jako członkowie rady nadzorczej, były powołane zgodnie z uchwałą Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni z 29 czerwca 2007 r., a ich dane zostały ujawnione w KRS. W ocenie Sądu II instancji wykluczenie ze spółdzielni pozostawało w kompetencji rady nadzorczej, a uchwała została podjęta przy odpowiednim składzie członków rady. Zdaniem SA, Sąd I instancji przy ponownym rozpoznawaniu sprawy powinien skupić się na kwestii, czy według stanu na dzień orzekania powód w dalszym ciągu posiada interes prawny w domaganiu się ustalenia nieważności uchwały o wykluczeniu z członkostwa w spółdzielni, co należy ocenić w kontekście zmian ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Prawa spółdzielczego. Zgodnie z nowymi regulacjami nie jest możliwe ustanie członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej poprzez wykluczenie jej członka w sposób przewidziany w art. 24 § 1 Prawa spółdzielczego.

Policja nie musi informować o tym, czy podsłuchiwała obywateli

19 lutego 2019

W dniu 13 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał ciekawe rozstrzygnięcie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 658/18, uznając, że Policja nie broni danych osobowych obywateli, w związku z czym nie musi też informować ich o tym, czy zakończyła inwigilację czy też nie. Postępowanie dotyczyło dziennikarki...

Nowy rodzaj spółki już w 2020 r. - o propozycjach zmian w Kodeksie Spółek Handlowych

14 lutego 2019

Aktualnie KSH przewiduje sześć rodzajów spółek prawa handlowego, jednakże postuluje się, aby od 2020 r. do tej grupy dołączyła Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Jak wskazują projektodawcy, nowa spółka ma posłużyć przede wszystkim polskim Start-upom oraz uatrakcyjnić krajowy rynek zagranicznym inwestorom. Jak wynika z badań fundacji Startup Poland w 2017 r....

O zasadach parkowania w garażach wspólnoty mieszkaniowej - wyrok SA w Łodzi

12 lutego 2019

W dniu 21 września 2018 r. (sygn. akt I ACa 1656/17) Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał wyrok, w myśl którego wspólnota mieszkaniowa może ustalać zasady parkowania w należącej do niej garażach, w tym określić sposób parkowania po zewnętrznej części wspólnej, a nawet zakazać współwłaścicielom stałego parkowania w określonych miejscach. W...

Prace remontowe można prowadzić na działce sąsiada

12 lutego 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w dniu 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Gd 409/18) wydał rozstrzygnięcie, zgodnie z którym inwestor prowadzący prace remontowe może wejść na grunt sąsiedni w sytuacji, gdy brak jest innej możliwości prowadzenia remontu jego budynku. Niemniej, Sąd dodał przy tym, iż wcześniej inwestor powinien...

Ministerstwo Zdrowia będzie finansowało zakłady medycyny nuklearnej

8 lutego 2019

Resort Zdrowia w tym roku przeznaczył ponad 24 mln zł na diagnostykę nuklearną nowotworów oraz innych najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych. W ramach zadania „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej”, nad którym czuwa Ministerstwo, 13 specjalistycznych ośrodków z całej Polski uzyskało dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki nowotworów technikami medycyny nuklearnej. Jak podał...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną