Wykluczenie członka spółdzielni mieszkaniowej - ciekawy wyrok SA w Warszawie - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Wykluczenie członka spółdzielni mieszkaniowej - ciekawy wyrok SA w Warszawie

28 stycznia 2019

Wykluczenie członka spółdzielni mieszkaniowej - ciekawy wyrok SA w Warszawie

W swoim wyroku z dnia 8 listopada 2018 r. (sygn. akt V ACa 785/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie zwrócił uwagę na fakt, iż rozpatrując wykluczenie członka spółdzielni ze spółdzielni mieszkaniowej, jakie miało miejsce przed 2018 r. pamiętać należy o zmianach Prawa Spółdzielczego, jakie miały miejsce w ostatnim roku. Jakkolwiek kwestia ta wydaje się być oczywista, to wymaga przypomnienia przede wszystkim z tego względu, że nowe przepisy nie przewidują już możliwości ustania członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej wskutek wykluczenia. W omawianej sprawie powód skierował pozew przeciw Spółdzielni Mieszkaniowej na warszawskiej Pradze, wnosząc o stwierdzenie nieistnienia lub nieważności uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej z 17 marca 2014 r., w której wykluczono go z grona członków spółdzielni. W opinii powoda uchwałę podjął nieistniejący organ, gdyż jego członkowie w związku z upływem kadencji, utracili swoje mandaty. Z kolei pozwana Spółdzielnia Mieszkaniowa wniosła o oddalenie powództwa powołując się na zarzut braku legitymacji czynnej powoda, który w momencie podejmowania uchwały nie był już członkiem spółdzielni. W dniu 20 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił, że zaskarżona uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej nie istnieje. Sąd I instancji przypomniał też, że uchwałę w sprawie wyników wyborów do Rady Nadzorczej podjęto w dniu 30 czerwca 2011 r. W dniu 7 stycznia 2014 r., Sąd Apelacyjny prawomocnym wyrokiem ustalił, że wybrana rada nie istnieje. Pomimo braku organu, pozwana Spółdzielnia Mieszkaniowa wniosła o dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców polegającego na zmianie danych dotyczących składu rady nadzorczej poprzez wykreślenie dotychczasowych pięciu jej członków i wpisanie nowych. Sąd Rejonowy wprawdzie wykreślił dotychczasowych członków rady nadzorczej, ale odmówił wpisania nowych. Powód został wykluczony ze spółdzielni w lutym 2013 r. Co ciekawe, 17 marca 2014 r. podjęto kolejną uchwałę o wykluczeniu powoda z członkostwa spółdzielni, a jako powód jej podjęcia wskazywano, że mężczyzna świadomie działa na szkodę Spółdzielni oraz uporczywie narusza postanowienia statutu, regulaminów oraz uchwał jej organów. Powodowi przysługuje prawo do lokalu wchodzącego w skład zasobów mieszkaniowych spółdzielni oraz prawo do lokali garażowych. Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd I instancji uznał  powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały za zasadne. W opinii Sądu sporna uchwała nie istnieje, ponieważ podjął ją nieistniejący organ – rada nadzorcza, w skład której weszły osoby, których mandaty już wówczas wygasły. Pozwana Spółdzielnia była odmiennego zdania niż Sąd i wniosła apelację od wyroku. Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. Jak wskazał, osoby działające jako członkowie rady nadzorczej, były powołane zgodnie z uchwałą Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni z 29 czerwca 2007 r., a ich dane zostały ujawnione w KRS. W ocenie Sądu II instancji wykluczenie ze spółdzielni pozostawało w kompetencji rady nadzorczej, a uchwała została podjęta przy odpowiednim składzie członków rady. Zdaniem SA, Sąd I instancji przy ponownym rozpoznawaniu sprawy powinien skupić się na kwestii, czy według stanu na dzień orzekania powód w dalszym ciągu posiada interes prawny w domaganiu się ustalenia nieważności uchwały o wykluczeniu z członkostwa w spółdzielni, co należy ocenić w kontekście zmian ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Prawa spółdzielczego. Zgodnie z nowymi regulacjami nie jest możliwe ustanie członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej poprzez wykluczenie jej członka w sposób przewidziany w art. 24 § 1 Prawa spółdzielczego.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną