Czy wierzyciel może nękać dłużnika na urlopie? - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Czy wierzyciel może nękać dłużnika na urlopie?

28 stycznia 2019

Czy wierzyciel może nękać dłużnika na urlopie?

Nad takim zagadnieniem pochylił się Sąd Apelacyjny w Warszawie (wyrok z dnia 11 października 2018 r., sygn. akt I ACa 387/18) wskazując, że wielokrotne wezwania dłużnika do zapłaty przez wierzyciela, jakie miały miejsce w porach nocnych są bezprawne tym bardziej, że – jak zauważył Sąd – świadczenie, którego domaga się wierzyciel nie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym, a dłużnik neguje istnienie należności. Sąd Apelacyjny w Warszawie dodał też, że opowiedzenie się za odmiennym stanowiskiem skutkowałoby właściwie legalizacją nieformalnych działań windykacyjnych, prowadzonych bez podstawy prawnej z pominięciem kompetencji właściwych organów egzekucyjnych. Jak prezentował się stan faktyczny sprawy? Otóż pewien mężczyzna wniósł o zasądzenie od pozwanej spółki kwoty 115 000 zł tytułem zadośćuczynienia, a także kwoty 85 000 zł na wskazany cel społeczny, jako podstawę swojego żądania wskazując art. 23 i 24 kc traktujące o naruszeniu dóbr osobistych. Pozwana spółka świadczyła na rzecz powoda usługi telewizyjne. W dniu 4 sierpnia 2016 r. powód poinformował pozwaną, że pragnie rozwiązać umowy łączące go ze spółką oraz zawrzeć nową umowę, na rachunek której miały zostać przelane nadpłacone przez powoda środki pieniężne (powód opłacał abonament z wyprzedzeniem). W sierpniu 2016 r. nadwyżka środków w wysokości 150,10 zł została przeksięgowana na nowe konto powoda. Pomimo tego, w dniach od 12 sierpnia do 4 września 2016 r., kiedy to powód przebywał wraz z żoną na urlopie na Hawajach, pracownicy pozwanej spółki wielokrotnie kontaktowali się z nim domagając się uregulowania przez mężczyznę zaległości w wysokości 99,80 zł, jaka rzekomo powstała na jego koncie w związku z nieterminowymi płatnościami. Chociaż mężczyzna zaznaczał, że nie ma zaległości, w dalszym ciągu był nękany SMS-ami i telefonami, a z uwagi na znaczne różnice w czasie, próby skontaktowania się z powodem najczęściej miały miejsce w godzinach nocnych czasu lokalnego. Powodowało to, że powód budził się w nocy, a nieprzespane noce odsypiał w ciągu dnia, przez co nie uczestniczył w wycieczkach objazdowych. Ponadto, koszty połączeń na Hawajach były bardzo wysokie. Już po powrocie do Polski mężczyzna skontaktował się z infolinią pozwanej i raz jeszcze przedstawił swoje stanowisko w sprawie, jednak nie wpłynęło to na jej zachowanie, stąd też powód złożył pozew do Sądu. Sąd I instancji zasądził na jego rzecz od pozwanej spółki kwotę 40 000 zł oraz 30 000 zł na rzecz stowarzyszenia pożytku publicznego. W opinii Sądu Okręgowego spółka naruszyła dobra osobiste powoda w postaci wolności i prywatności, a pracownicy pozwanej uporczywie nękali powoda, mimo iż w rzeczywistości nie miał on żadnego zadłużenia, a całe zajście powstało przez błąd w systemie pozwanej. Jeżeli zaś chodzi o wysokość zadośćuczynienia, Sąd I instancji wyjaśnił, że wskutek bezprawnych działań pozwanej spółki powód nie mógł w pełni korzystać z urlopu wypoczynkowego. Zdaniem Sądu krzywda, jakiej doznał powód winna zostać zestawiona z utraconym wypoczynkiem, a jej rekompensata odpowiadać kosztom poniesionym przez powoda na poczet wyjazdu. Jako że koszt pobytu powoda na Hawajach wyniósł ok. 38 000 zł, zasadnym było przyznanie powodowi zadośćuczynienia w kwocie 40 000 zł. Pozwana spółka wniosła apelację od powyższego rozstrzygnięcia, niemniej Sąd Apelacyjny uznał ją za niesłuszną za wyjątkiem kwot przyznanych powodowi tytułem zadośćuczynienia, które obniżył o 10 000 zł. W opinii Sądu Apelacyjnego działania pracowników pozwanego ograniczyły się w istocie do 5-6 telefonów oraz kilku wiadomości SMS. Nie były to zatem tak dotkliwe działania jak wynikało z rozstrzygnięcia Sądu I instancji. Poza tym jak przypomniał Sąd Apelacyjny, pozwana spółka wyjaśniła swoją omyłkę i przeprosiła za nią.

Policja nie musi informować o tym, czy podsłuchiwała obywateli

19 lutego 2019

W dniu 13 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał ciekawe rozstrzygnięcie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 658/18, uznając, że Policja nie broni danych osobowych obywateli, w związku z czym nie musi też informować ich o tym, czy zakończyła inwigilację czy też nie. Postępowanie dotyczyło dziennikarki...

Nowy rodzaj spółki już w 2020 r. - o propozycjach zmian w Kodeksie Spółek Handlowych

14 lutego 2019

Aktualnie KSH przewiduje sześć rodzajów spółek prawa handlowego, jednakże postuluje się, aby od 2020 r. do tej grupy dołączyła Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Jak wskazują projektodawcy, nowa spółka ma posłużyć przede wszystkim polskim Start-upom oraz uatrakcyjnić krajowy rynek zagranicznym inwestorom. Jak wynika z badań fundacji Startup Poland w 2017 r....

O zasadach parkowania w garażach wspólnoty mieszkaniowej - wyrok SA w Łodzi

12 lutego 2019

W dniu 21 września 2018 r. (sygn. akt I ACa 1656/17) Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał wyrok, w myśl którego wspólnota mieszkaniowa może ustalać zasady parkowania w należącej do niej garażach, w tym określić sposób parkowania po zewnętrznej części wspólnej, a nawet zakazać współwłaścicielom stałego parkowania w określonych miejscach. W...

Prace remontowe można prowadzić na działce sąsiada

12 lutego 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w dniu 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Gd 409/18) wydał rozstrzygnięcie, zgodnie z którym inwestor prowadzący prace remontowe może wejść na grunt sąsiedni w sytuacji, gdy brak jest innej możliwości prowadzenia remontu jego budynku. Niemniej, Sąd dodał przy tym, iż wcześniej inwestor powinien...

Ministerstwo Zdrowia będzie finansowało zakłady medycyny nuklearnej

8 lutego 2019

Resort Zdrowia w tym roku przeznaczył ponad 24 mln zł na diagnostykę nuklearną nowotworów oraz innych najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych. W ramach zadania „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej”, nad którym czuwa Ministerstwo, 13 specjalistycznych ośrodków z całej Polski uzyskało dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki nowotworów technikami medycyny nuklearnej. Jak podał...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną