Numer rejestracyjny auta nie stanowi danych osobowych - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Numer rejestracyjny auta nie stanowi danych osobowych

28 stycznia 2019

Numer rejestracyjny auta nie stanowi danych osobowych

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Gliwicach (wyrok z dnia 31 października 2018 r., sygn. akt II SA/Gl 593/18) standardowy numer rejestracyjny pojazdu, na który składają się litery i cyfry nie przynależy do danych osobowych, gdyż identyfikuje on wyłącznie pojazd, a nie osobę. Sprawa dotyczyła pewnego katowiczanina, który uważał, że numer rejestracyjny jego pojazdu pozwala na identyfikację również jego osoby, a zatem stanowi dane osobowe. Mężczyzna był przeciwny podawaniu tego rodzaju danych przy zakupie biletów umożliwiających parkowanie w strefie płatnego parkowania, choć taki obowiązek wynikał z regulaminu poboru opłat w strefie płatnego parkowania na terenie Katowic. Jak uważał mężczyzna, podanie numeru rejestracyjnego jego auta nie jest potrzebne do pobrania opłat za parkowanie. Mieszkaniec Katowic wystąpił więc ze skargą do sądu administracyjnego, w której domagał się stwierdzenia nieważności zapisu regulaminu parkowania, z którego wynikał obowiązek podawania numerów rejestracyjnych samochodów. W sprawie wypowiedziała się Rada Miasta Katowic, w opinii której numery rejestracyjne nie stanowią danych osobowych. Wskazała też, że obowiązek podania numeru rejestracyjnego samochodu służy prawidłowemu zakwalifikowaniu opłaty do konkretnego samochodu. Inaczej niż ma to miejsce w innych polskich miastach, na terenie Katowic nie ma obowiązku uiszczenia opłaty za postój z góry, niezwłocznie z momentem zaparkowania za cały czas postoju, toteż zdaniem Rady Miasta podanie numeru rejestracyjnego jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę mieszkańca Katowic. Sąd zauważył przy tym, że obecnie orzecznictwo nie wypracowało jednolitego poglądu w przedmiocie tego, czy numery rejestracyjne pojazdów stanowią dane osobowe czy też nie. Przypomnieć należy choćby stanowisko WSA w Warszawie wyrażone w wyroku z dnia 13 kwietnia 2017 r. ( sygn. akt VII SA/Wa 1069/16), w którym uznano, że taki numer przynależy do danych osobowych, gdyż pozwana na identyfikację konkretnych osób. Inaczej wypowiedział się WSA w Krakowie, który w swoim wyroku z dnia 14 grudnia 2016 r., (sygn. akt II SA/Kr 1339/16) przyjął, że numer rejestracyjny nie posiada statusu danych osobowych, a jego powiązanie z daną osobą wymaga dodatkowych działań. W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia WSA w Gliwicach stwierdził również, że często zdarza się, iż z tego samego pojazdu korzystają różne osoby lub że pojazdy zarejestrowane są na wiele podmiotów. Z uwagi na te okoliczności nie zawsze jest możliwe bezpośrednie połączenie pojazdu z konkretną osobą. Sąd ten odniósł się także do tzw. indywidualnych tablic rejestracyjnych, których wygląd ustalają sami właściciele pojazdów. Jak zauważył, w ich przypadku identyfikacja właściciela pojazdu może okazać się zdecydowanie łatwiejsza niż w przypadku standardowych tablic rejestracyjnych, niemniej przypadki takie należy uznać za marginalne. Poza tym skarżący mieszkaniec Katowic nie wykazał, aby w jego sprawie miała miejsce właśnie taka sytuacja. WSA w Gliwicach pochylił się też nad kwestią, czy w niniejszej sprawie mimo nienaruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mogło dojść do naruszenia konstytucyjnej zasady proporcjonalności oraz czy obowiązek podawania pełnego numeru rejestracyjnego na gruncie realiów sprawy jest usprawiedliwiony. Po przeanalizowaniu postanowień regulaminu, Sąd ten stwierdził, że jego rozwiązania są prawidłowe i nie stoją w sprzeczności z zasadami konstytucyjnymi. W opinii WSA w Gliwicach skarga wniesiona przez mieszkańca Katowic miała służyć jedynie ochronie jego własnych interesów kosztem interesu publicznego.

Policja nie musi informować o tym, czy podsłuchiwała obywateli

19 lutego 2019

W dniu 13 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał ciekawe rozstrzygnięcie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 658/18, uznając, że Policja nie broni danych osobowych obywateli, w związku z czym nie musi też informować ich o tym, czy zakończyła inwigilację czy też nie. Postępowanie dotyczyło dziennikarki...

Nowy rodzaj spółki już w 2020 r. - o propozycjach zmian w Kodeksie Spółek Handlowych

14 lutego 2019

Aktualnie KSH przewiduje sześć rodzajów spółek prawa handlowego, jednakże postuluje się, aby od 2020 r. do tej grupy dołączyła Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Jak wskazują projektodawcy, nowa spółka ma posłużyć przede wszystkim polskim Start-upom oraz uatrakcyjnić krajowy rynek zagranicznym inwestorom. Jak wynika z badań fundacji Startup Poland w 2017 r....

O zasadach parkowania w garażach wspólnoty mieszkaniowej - wyrok SA w Łodzi

12 lutego 2019

W dniu 21 września 2018 r. (sygn. akt I ACa 1656/17) Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał wyrok, w myśl którego wspólnota mieszkaniowa może ustalać zasady parkowania w należącej do niej garażach, w tym określić sposób parkowania po zewnętrznej części wspólnej, a nawet zakazać współwłaścicielom stałego parkowania w określonych miejscach. W...

Prace remontowe można prowadzić na działce sąsiada

12 lutego 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w dniu 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Gd 409/18) wydał rozstrzygnięcie, zgodnie z którym inwestor prowadzący prace remontowe może wejść na grunt sąsiedni w sytuacji, gdy brak jest innej możliwości prowadzenia remontu jego budynku. Niemniej, Sąd dodał przy tym, iż wcześniej inwestor powinien...

Ministerstwo Zdrowia będzie finansowało zakłady medycyny nuklearnej

8 lutego 2019

Resort Zdrowia w tym roku przeznaczył ponad 24 mln zł na diagnostykę nuklearną nowotworów oraz innych najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych. W ramach zadania „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej”, nad którym czuwa Ministerstwo, 13 specjalistycznych ośrodków z całej Polski uzyskało dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki nowotworów technikami medycyny nuklearnej. Jak podał...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną