Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

10 grudnia 2018

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

W środę 5 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy Prawa o ruchu drogowym, w oparciu o które odholowuje się źle zaparkowane pojazdy, są niezgodne z Konstytucją, gdyż ograniczają prawa właściciela odholowanego pojazdu, uniemożliwiając mu odzyskanie samochodu dopóki nie wniesie on stosownej opłaty za odholowanie i parkowanie. Sprawa trafiła do Trybunału dzięki wnioskowi Rzecznika Praw Obywatelskich, który uprzednio zakwestionował konstytucyjność art. 130a ust. 5c Prawa o ruchu drogowym w zakresie, w jakim przepis ten wskazuje, że pojazd usunięty z drogi musi pozostać na parkingu strzeżonym, określonym przez starostę tak długo jak nie zostanie uiszczona opłata za jego usunięcie i parkowanie, a nadto, że wydanie pojazdu następuje dopiero po okazaniu stosownego dowodu uiszczenia opłaty. Jak podkreślił RPO przepisy w swym obecnym kształcie zbyt daleko ingerują w prawo własności, ponieważ pozbawiają właściciela możności korzystania z rzeczy i pobierania z niej pożytków, a przy tym nie są niezbędne dla osiągnięcia celu w postaci pobrania opłaty za odholowanie i przechowanie pojazdu. Trybunał Konstytucyjny ustosunkowując się do stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich podkreślił, że stopień ingerencji prawodawcy w prawo własności jest rzeczywiście niewspółmierny do celu, jakiemu służą wskazane przepisy. Co ważne, TK zauważył też, że konieczność wniesienia opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu ma drugorzędne znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz porządku publicznego. W opinii Trybunału wolą ustawodawcy było, żeby kierowcy zostali zmobilizowani do niezwłocznego uiszczenia należności publicznoprawnych, które następnie wpływałyby do budżetu powiatów. Co więcej, środek, o którym traktuje powołany przepis prawa o ruchu drogowym uznać należy za nieproporcjonalny, jeżeli  funkcjonują instrumenty pozwalające na egzekwowanie należności publicznoprawnych. Sędziowie TK na gruncie rozważań o szeroko pojmowanym prawie własności zaznaczyli również, że możliwość korzystania z samochodu oddziałuje też na możność korzystania z innych konstytucyjnych wolności i praw, w tym np. prawa do przemieszczania się. Stąd też w ocenie TK prawodawca wprowadzając taką regulację, wykroczył poza ramy zasady proporcjonalności wyrażonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji. Zaskarżone przepisy utracą moc wraz z upływem 9 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Niemniej, jak wyraził się Trybunał pomimo wyeliminowania omawianych regulacji, obowiązek uiszczania opłat za usunięcie auta i jego parkowanie, zostanie zachowany.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną