Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

10 grudnia 2018

Ważny wyrok TK w sprawie odholowywania pojazdów

W środę 5 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy Prawa o ruchu drogowym, w oparciu o które odholowuje się źle zaparkowane pojazdy, są niezgodne z Konstytucją, gdyż ograniczają prawa właściciela odholowanego pojazdu, uniemożliwiając mu odzyskanie samochodu dopóki nie wniesie on stosownej opłaty za odholowanie i parkowanie. Sprawa trafiła do Trybunału dzięki wnioskowi Rzecznika Praw Obywatelskich, który uprzednio zakwestionował konstytucyjność art. 130a ust. 5c Prawa o ruchu drogowym w zakresie, w jakim przepis ten wskazuje, że pojazd usunięty z drogi musi pozostać na parkingu strzeżonym, określonym przez starostę tak długo jak nie zostanie uiszczona opłata za jego usunięcie i parkowanie, a nadto, że wydanie pojazdu następuje dopiero po okazaniu stosownego dowodu uiszczenia opłaty. Jak podkreślił RPO przepisy w swym obecnym kształcie zbyt daleko ingerują w prawo własności, ponieważ pozbawiają właściciela możności korzystania z rzeczy i pobierania z niej pożytków, a przy tym nie są niezbędne dla osiągnięcia celu w postaci pobrania opłaty za odholowanie i przechowanie pojazdu. Trybunał Konstytucyjny ustosunkowując się do stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich podkreślił, że stopień ingerencji prawodawcy w prawo własności jest rzeczywiście niewspółmierny do celu, jakiemu służą wskazane przepisy. Co ważne, TK zauważył też, że konieczność wniesienia opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu ma drugorzędne znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz porządku publicznego. W opinii Trybunału wolą ustawodawcy było, żeby kierowcy zostali zmobilizowani do niezwłocznego uiszczenia należności publicznoprawnych, które następnie wpływałyby do budżetu powiatów. Co więcej, środek, o którym traktuje powołany przepis prawa o ruchu drogowym uznać należy za nieproporcjonalny, jeżeli  funkcjonują instrumenty pozwalające na egzekwowanie należności publicznoprawnych. Sędziowie TK na gruncie rozważań o szeroko pojmowanym prawie własności zaznaczyli również, że możliwość korzystania z samochodu oddziałuje też na możność korzystania z innych konstytucyjnych wolności i praw, w tym np. prawa do przemieszczania się. Stąd też w ocenie TK prawodawca wprowadzając taką regulację, wykroczył poza ramy zasady proporcjonalności wyrażonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji. Zaskarżone przepisy utracą moc wraz z upływem 9 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Niemniej, jak wyraził się Trybunał pomimo wyeliminowania omawianych regulacji, obowiązek uiszczania opłat za usunięcie auta i jego parkowanie, zostanie zachowany.

Przekonania prokuratora a dobro dziecka - ważne orzeczenie SN

13 stycznia 2020

Jak zauważył Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 471/18), gdy prokurator występuje z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, w żadnym razie nie może kierować się osobistymi przekonaniami, ale wyłącznie dobrem dziecka. Nie zawsze bowiem jest tak, że zaprzeczenie ojcostwa będzie leżało w...

Ważne zmiany w systemach bezpieczeństwa samochodów

13 stycznia 2020

W dniu 5 stycznia br. weszły w życie istotne przepisy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowanie liczby wypadków. Otóż zgodnie z nimi od 2022 r. każdy nowy model samochodu, wprowadzany na rynek unijny będzie musiał posiadać zaawansowane systemy bezpieczeństwa (w sumie prawie 30), w tym zwłaszcza: asystenta...

Coraz więcej uczniów korzysta z mLegitymacji

25 listopada 2019

Około trzech tysięcy szkół korzysta już z legitymacji szkolnych w telefonie, tj. mLegitymacji. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji mLegitymacje mają taką samą moc prawną jak te tradycyjne, papierowe. Uczniowie mogą z nich korzystać w środkach komunikacji oraz okazywać w celu uzyskania zniżki. Uruchomienie systemu mLegitymacji w danej szkole wymaga jedynie wypełnienia...

O karze za poczęstowanie dopalaczem - wyrok NSA

25 listopada 2019

W dniu 2 października 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II OSK 2389/18) pochylił się nad wzbudzającym duże emocje zagadnieniem spożywania dopalaczy. Pewien nastolatek ponownie zatruł się dopalaczami przebywając w szpitalu. Jak ustalono w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę pewien mężczyzna udostępnił chłopcu dopalacze, gdy ten znajdował się...

Włączenie kierunkowskazu a odpowiedzialność za wypadek - wyrok SA w Gdańsku

25 listopada 2019

W dniu 19 czerwca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał ciekawy wyrok w sprawie o sygn. akt V ACa 740/18. W toku postępowania powódka domagała się przyznania jej odszkodowania oraz zadośćuczynienia wskazując, iż jej mąż zmarł w wyniku obrażeń doznanych w wypadku samochodowym. Za wypadek ten w opinii kobiety...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną