Śmierć uczestnika postępowania a wpis do księgi wieczystej - ważna uchwała SN - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Śmierć uczestnika postępowania a wpis do księgi wieczystej - ważna uchwała SN

30 listopada 2018

Śmierć uczestnika postępowania a wpis do księgi wieczystej - ważna uchwała SN

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zainicjowała łącznie kilkadziesiąt postępowań przed stołecznymi sądami domagając się, by jej członkowie uzyskali dostęp do przydomowych garaży. Spółdzielnia ta wniosła o wykreślenie z III działu księgi wieczystej nieodpłatnej bezterminowej służebności gruntowej, która w praktyce polegała na możliwości przejazdu oraz przechodu przez pas drogi o 8 metrach szerokości. Spóldzielnia niezadowolona z rozstrzygnięcia Sądu wniosła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, jednakże jak się potem okazało – uczyniła to po terminie, w związku z czym Sąd ją odrzucił. Strona złożyła zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej argumentując, że dotrzymała terminu do wniesienia skargi. Tymczasem Sąd Okręgowy posługując się systemem PESEL stwierdził, że w latach 2014 oraz 2017 zmarli uczestnicy postępowania, lecz mimo to nie zostało ono umorzone ani zawieszone. W obliczu takiej sytuacji Sąd Najwyższy zwrócił skargę kasacyjną wskazując, iż na gruncie niniejszego stanu faktycznego postępowanie należało zawiesić. Sąd Okręgowy doręczył więc spadkobiercom zmarłych uczestników odpisy skargi kasacyjnej oraz zażalenia. Jako że Spółdzielnia zainicjowała kilkadziesiąt analogicznych spraw, opisany problem wystąpił w każdej z nich. Mając na uwadze stopień złożoności sprawy, Sąd Okręgowy zwrócił się z pytaniem do Sądu Najwyższego czy po dokonaniu wpisu w księdze wieczystej postępowanie trzeba zawiesić jak nakazywałby to art. 174 § 1 pkt 1 kpc w związku z art. 13 § 2 kpc, a potem podjąć je z udziałem następców prawnych zmarłych uczestników, czy raczej postępowanie toczyć w dalszym ciągu oraz umożliwić spadkobiercom wniesienie powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym? Jak zauważył Sędzia sprawozdawca prof. Karol Weitz postępowanie wieczystoksięgowe ma charakter szczególny, wszak służy rejestracji zdarzeń prawnych odnoszących się do nieruchomości. Sąd Najwyższy dokładnie pochylił się nad wykładnią art. 626¹ § 2 kpc, który stanowi, że w przypadku postępowania wieczystoksięgowego: ,,uczestnikami postępowania oprócz wnioskodawcy są tylko te osoby, których prawa zostały wykreślone lub obciążone bądź na rzecz których wpis ma nastąpić”. Zdaniem SN następca prawny uczestnika nie mieści się w kręgu podmiotów wymienionych w tym przepisie. W konsekwencji, jeżeli w toku postępowania umiera któryś z uczestników, którego prawo ma zostać wykreślone, to wówczas  następca prawny zmarłego nie jest właścicielem ujawnionym w księdze wieczystej. Sędzia Weitz podkreślił przy tym, że: ,,przedmiot następstwa prawnego nie obejmuje przedmiotu postępowania wieczystoksięgowego. A zatem przepisów o zawieszeniu postępowania nie stosuje się. SN miał na względzie, że następcy prawni także korzystają z ochrony swych praw i są z tym związane pewne ryzyka. Uznał jednak, że adekwatnym środkiem będzie powództwo o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym”. Opisana uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego została wydana w dniu 28 listopada 2018 r., w sprawie o sygn. akt III CZP 25/18.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną