O dopuszczalności zbycia komórek i garaży w ramach wspólnoty mieszkaniowej - uchwała SN - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

O dopuszczalności zbycia komórek i garaży w ramach wspólnoty mieszkaniowej - uchwała SN

19 listopada 2018

O dopuszczalności zbycia komórek i garaży w ramach wspólnoty mieszkaniowej - uchwała SN

W dniu 15 listopada 2018 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 52/18. W swojej uchwale SN podkreślił, że możliwym jest zbycie pomieszczenia przynależnego do lokalu, który stanowi odrębną nieruchomość wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i przyłączenie tego pomieszczenia do innego lokalu, ale znajdującego się w granicach tej samej wspólnoty mieszkaniowej. Ponadto, Sąd ten zauważył, że dla dokonania podziału prawnego lokalu będącego odrębną nieruchomością potrzebna jest uchwała, w której swoją zgodę na podział wyrażą właściciele poszczególnych lokali, zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Należy podkreślić, że istota sporu w niniejszej sprawie zasadzała się na tym, że w pewna właścicielka mieszkania w jednej z wrocławskich wspólnot mieszkaniowych zakupiła niewielką komórkę przynależną do nieruchomości od innego właściciela, który również był członkiem wspólnoty. Sąd wieczystoksięgowy, przed którym toczyło się postępowanie musiał odpowiedzieć na pytanie, cz w tego rodzaju transakcji wymagana jest zgoda wszystkich członków wspólnoty oraz czy odłączenie pomieszczenia stanowi podział nieruchomości na gruncie art. 22 ust. 4 ustawy o własności lokali. Przepis ten stanowi, że: ,,połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu wymaga zgody właścicieli lokali wyrażonej w uchwale. W razie odmowy zainteresowany właściciel lokalu może żądać rozstrzygnięcia przez sąd”. Z uwagi na złożoność obu tych zagadnień, Sąd orzekający w sprawie zwrócił się z tymi pytaniami właśnie do Sądu Najwyższego. Co ważne, SN orzekł nie tylko o tym, że w omawianej sytuacji niezbędna jest uchwała wspólnoty, ale dodał również, że aby skutecznie złożyć wniosek o wpis pomieszczenia przynależnego do KW wystarcza samo oznaczenie bez potrzeby nadawania takiemu pomieszczeniu osobnego numeru. Sąd Najwyższy podkreślił przy tym, że dozwolony jest obrót pomieszczeniami przynależnymi między właścicielami odrębnych lokali w ramach wspólnoty. Takie działania każdorazowo należy jednak traktować jak podział nieruchomości, przez co zawsze wymagają one zgody członków wspólnoty. Sąd zwrócił również uwagę na fakt, że mając na względzie na dopuszczalność obrotu nimi, garaże czy strychy nie stanowią części składowych rzeczy w myśl art. 47 kc.

O zależnościach pomiędzy OC a przedłużającą się naprawą pojazdu

22 lutego 2019

W dniu 15 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. III CZP 84/18 podjął następującą uchwałę: ,,odpowiedzialność ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy, chyba że są one następstwem okoliczności...

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji weszła już w życie

22 lutego 2019

Dnia 11 lutego weszły w życie przepisy ww. ustawy, dzięki którym uruchomiony zostanie pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Jak szacują projektodawcy, do 2024 r. budżet programu wyniesie ok. 1,2 mld zł. Z programu będą mogli skorzystać przede wszystkim mieszkańcy mniejszych miast – poniżej 100...

O odszkodowaniu za opóźniony lot - ciekawy wyrok WSA w Warszawie

22 lutego 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w swoim wyroku z dnia 20 lutego 2019 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1788/18) wskazał, że przewoźnik ma obowiązek wypłacić odszkodowanie za opóźniony lot niezależnie od tego, kiedy został złożony wniosek w tej sprawie, w tym nawet po 4-5 latach od jego złożenia. Zdaniem WSA...

Prezydent podpisał ustawę o emeryturach dla matek

22 lutego 2019

W miniony piątek, tj. 15 lutego 2019 r. Prezydent RP podpisał tzw. ustawę o emeryturach matczynych, które mają stanowić świadczenie dodatkowe, obok środków uzyskiwanych z programu ,,Mama 4 plus”. Emerytury matczyne mają przysługiwać tym kobietom, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, a przy tym nie pracowały zawodowo lub zrezygnowały...

Chcesz kupić dziecku mieszkanie? Musisz uzyskać zgodę Sądu

22 lutego 2019

W dniu 15 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy obradujący w trzyosobowym składzie podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 85/18), z której wynika, że rodzice decydując się na zakup mieszkania dla dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską, muszą najpierw uzyskać zgodę Sądu Opiekuńczego. Jak zauważył SN, dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną