Osoba, która utrzymuje się wyłącznie z pomocy społecznej nie musi płacić za wywóz odpadów - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Osoba, która utrzymuje się wyłącznie z pomocy społecznej nie musi płacić za wywóz odpadów

13 września 2018

Osoba, która utrzymuje się wyłącznie z pomocy społecznej nie musi płacić za wywóz odpadów

Pewien mężczyzna zwrócił się do wójta, aby ten umorzył jego zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty upomnienia. Z postępowania, jakie zostało wszczęte w sprawie wynika, że mężczyzna ten jest bezrobotny, a nadto posiada orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności. Poza tym mieszka sam, utrzymuje się jedynie z zasiłku stałego z pomocy społecznej w wysokości 604 zł miesięcznie. Ustalono również, że mężczyzna ten żyje skromnie – w mieszkaniu posiada jedynie podstawowe sprzęty. Ponadto, jest on osobą schorowaną i musi leczyć się ambulatoryjnie, w tym w poradni zdrowia psychicznego. Pomimo dysponowania takimi informacjami, wójt nie umorzył mężczyźnie zaległości, gdyż w jego opinii nie spełnia on wymogów z art. 67a §1 pkt 3 i § 2 Ordynacji Podatkowej. Wójt podkreślił, że mężczyzna nie wykazał istnienia ważnego interesu, a nadto zauważył, że zaległości powstały z tego powodu, że mężczyzna ten nie złożył deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami. Choć sprawa trafiła następnie do SKO, utrzymało ono w mocy rozstrzygnięcie wójta. Mężczyzna wniósł zatem skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, który ostatecznie uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Zdaniem WSA SKO nie uwzględniło wszystkich okoliczności istotnych dla sprawy, w tym zwłaszcza kosztów utrzymania, jakie ponosi skarżący oraz tytułu prawnego, jaki przysługuje mu do zajmowanej nieruchomości. Co ciekawe, kiedy sprawa trafiła po raz drugi do Kolegium, utrzymało ono w mocy rozstrzygnięcie wójta, a także w dalszym ciągu nie odniosło się do kwestii tytułu prawnego do nieruchomości, a jedynie powołało się na dane uzyskane z tym zakresie przez wójta. Należy bowiem podkreślić, że w tej sprawie do mężczyzny zwrócił się sam wójt, ten jednak odpowiedział, że dane dotyczące tytułu prawnego do jego nieruchomości są przecież znane wójtowi z urzędu. Powyższe braki skłoniły mężczyznę do ponownego zaskarżenia rozstrzygnięcia SKO, co okazało się słuszne, gdyż Sąd po raz wtóry rozpoznający sprawę zauważył, że stwierdzenia Kolegium są sprzeczne ze wcześniejszym wyrokiem. W opinii WSA w Rzeszowie choć rozstrzygnięcie o umorzeniu opłat za zagospodarowanie odpadami podejmowane jest w ramach uznania administracyjnego, to jednak organ musi przeprowadzić postępowanie w taki sposób, aby ustalić, czy zaistniały przesłanki w postaci ważnego interesu wnioskodawcy lub interesu publicznego. Zawsze też organ musi odnieść się do ustawowych przesłanek zwolnienia, a nadto racjonalnie uzasadnić swoje rozstrzygnięcie – czego nie uczyniło SKO w niniejszej sprawie. Co więcej, WSA w Rzeszowie uznał, że rozważania organów administracji publicznej w przedmiocie umorzenia zaległości są wybiórcze, wszak koncentrują się jedynie na powszechności obowiązku uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ale całkowicie pomijają zagadnienie ponoszenia ciężaru ekonomicznego opłat. Tymczasem skarżący utrzymuje się wyłącznie z pomocy społecznej, a zatem ze środków publicznych i z tych też środków musiałby on spłacić zaległość. W związku z powyższym uznać należy, że wyegzekwowanie takiej opłaty nie tylko nie przysporzyłoby zasobów publicznych, ale wręcz spowodowałoby niedobór w środkach koniecznego utrzymania mężczyzny, który to niedobór i tak musiałby być zaspokojony ze środków publicznych. Konsekwencją argumentacji Sądu było to, że uchylił on zarówno decyzję SKO jak i poprzedzającą ją decyzję wójta. W opinii WSA w Rzeszowie prawidłowe załatwienie sprawy wymaga ponownego przeprowadzenia postępowania od samego początku. Omówione rozstrzygnięcie zostało wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w dniu 8 marca 2018 r., w sprawie o sygn. akt I SA/Rz 845/17.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną