O karze za niepłacenie abonamentu - ciekawy wyrok WSA w Łodzi - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

O karze za niepłacenie abonamentu - ciekawy wyrok WSA w Łodzi

27 sierpnia 2018

O karze za niepłacenie abonamentu - ciekawy wyrok WSA w Łodzi

Jak przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w swoim wyroku z dnia 18 maja 2018 r. (sygn. akt III SA/Łd 64/18) choć osoba, która na co dzieńkorzysta z odbiornika radiowego i telewizyjnego musi liczyć się z tym, że będzie musiała opłacić zaległy abonament, to jednak w pierwszej kolejności należy umożliwić jej dobrowolne uiszczenie zaległości. Dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej w październiku 2015 r. skierował do T.S., na jego adres zamieszkania upomnienie w sprawie opłaty abonamentowej za okres od stycznia 2010 r. do lipca 2015 r. Jako że adresata nie było w domu, przesyłkę odebrał jego syn. Co ważne, listonosz nie zaznaczył jednak na potwierdzeniu odbioru, że list odebrał dorosły domownik. W związku z doręczeniem upomnienia, przeciwko T.S. wszczęto egzekucję administracyjną. Właściwy adresat - T.S. podnosił, że nie otrzymał upomnienia, a prowadzone przeciwko niemu postępowanie jest nielegalne. Podkreślił też, że poczta nie zaznaczyła w tytule wykonawczym, w jaki sposób upomnienie zostało doręczone, a on sam nie upoważnił żadnego z domowników do odbierania adresowanej do niego korespondencji. Zaprzeczył też jakoby syn przekazał mu odebrane pismo. Powyższe zarzuty spotkały się z krytyką tak Poczty Polskiej jak i organów egzekucyjnych.  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wskazał, iż dowodem odebrania przesyłki jest zwrotne potwierdzenie odbioru, na którym widnieje podpis dorosłego syna T.S. Mimo iż jest on nieczytelny, to listonosz uzupełnił go o imię, nazwisko odbierającego, a także stopień pokrewieństwa. W jego opinii skoro właściwy adresat neguje prawdziwość podpisu na potwierdzeniu odbioru, winien tę okoliczność udowodnić. Podkreślić trzeba, że ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych posługuje się domniemaniem, w myśl którego osoba posiadająca odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Kontrolą wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników oraz uiszczania opłaty abonamentowej zajmuje się wyznaczony w tym celu operator, obecnie na lata 2016-2025 została nim Poczta Polska SA. Istotnym jest, że do opłat abonamentowych stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a wierzycielem uprawnionym zarówno do prowadzenia egzekucji jak i wystawiania tytułów wykonawczych związanych z zaległościami abonamentowymi jest Dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej S.A. WSA w Łodzi, do którego wpłynęła sprawa zauważył, że gdy adresat przesyłki jest nieobecny, można doręczyć ją za pokwitowaniem dorosłemu domownikowi, jeśli ten podjął się oddania pisma adresatowi. Z kolei o samym fakcie doręczenia listu również należy zawiadomić adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy nie jest to możliwe - w drzwiach mieszkania. W niniejszej sprawie co prawda przesyłkę odebrał syn skarżącego T.S., ale na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki nie odnotowano tego faktu, co w opinii Sądu rodzi słuszne wątpliwości w przedmiocie tego, komu faktycznie doręczono list. Ponadto, jak zauważył Sąd listonosz postąpił niewłaściwie   przekreślając potwierdzenie doręczenia i odręcznie wpisując imię i nazwisko odbierającego, gdyż podpis odbiorcy korespondencji powinien być czytelny, a w razie gdy taki nie jest – listonosz nie może samodzielnie wpisać personaliów osoby, która odebrała przesyłkę. Parafka, jaka widnieje na potwierdzeniu odbioru, w opinii Sądu nie może zastępować podpisu, gdyż nie sposób ustalić na jej podstawie ani jednej litery składającej się na nazwisko podpisującego. Mając powyższe na uwadze WSA w Łodzi przyjął, że upomnienie nie zostało doręczone skutecznie, a w konsekwencji nie wywołało skutków prawnych. To z kolei podważa prawidłowość postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko T.S.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną