O karze za niepłacenie abonamentu - ciekawy wyrok WSA w Łodzi - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

O karze za niepłacenie abonamentu - ciekawy wyrok WSA w Łodzi

27 sierpnia 2018

O karze za niepłacenie abonamentu - ciekawy wyrok WSA w Łodzi

Jak przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w swoim wyroku z dnia 18 maja 2018 r. (sygn. akt III SA/Łd 64/18) choć osoba, która na co dzieńkorzysta z odbiornika radiowego i telewizyjnego musi liczyć się z tym, że będzie musiała opłacić zaległy abonament, to jednak w pierwszej kolejności należy umożliwić jej dobrowolne uiszczenie zaległości. Dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej w październiku 2015 r. skierował do T.S., na jego adres zamieszkania upomnienie w sprawie opłaty abonamentowej za okres od stycznia 2010 r. do lipca 2015 r. Jako że adresata nie było w domu, przesyłkę odebrał jego syn. Co ważne, listonosz nie zaznaczył jednak na potwierdzeniu odbioru, że list odebrał dorosły domownik. W związku z doręczeniem upomnienia, przeciwko T.S. wszczęto egzekucję administracyjną. Właściwy adresat - T.S. podnosił, że nie otrzymał upomnienia, a prowadzone przeciwko niemu postępowanie jest nielegalne. Podkreślił też, że poczta nie zaznaczyła w tytule wykonawczym, w jaki sposób upomnienie zostało doręczone, a on sam nie upoważnił żadnego z domowników do odbierania adresowanej do niego korespondencji. Zaprzeczył też jakoby syn przekazał mu odebrane pismo. Powyższe zarzuty spotkały się z krytyką tak Poczty Polskiej jak i organów egzekucyjnych.  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wskazał, iż dowodem odebrania przesyłki jest zwrotne potwierdzenie odbioru, na którym widnieje podpis dorosłego syna T.S. Mimo iż jest on nieczytelny, to listonosz uzupełnił go o imię, nazwisko odbierającego, a także stopień pokrewieństwa. W jego opinii skoro właściwy adresat neguje prawdziwość podpisu na potwierdzeniu odbioru, winien tę okoliczność udowodnić. Podkreślić trzeba, że ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych posługuje się domniemaniem, w myśl którego osoba posiadająca odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Kontrolą wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników oraz uiszczania opłaty abonamentowej zajmuje się wyznaczony w tym celu operator, obecnie na lata 2016-2025 została nim Poczta Polska SA. Istotnym jest, że do opłat abonamentowych stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a wierzycielem uprawnionym zarówno do prowadzenia egzekucji jak i wystawiania tytułów wykonawczych związanych z zaległościami abonamentowymi jest Dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej S.A. WSA w Łodzi, do którego wpłynęła sprawa zauważył, że gdy adresat przesyłki jest nieobecny, można doręczyć ją za pokwitowaniem dorosłemu domownikowi, jeśli ten podjął się oddania pisma adresatowi. Z kolei o samym fakcie doręczenia listu również należy zawiadomić adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy nie jest to możliwe - w drzwiach mieszkania. W niniejszej sprawie co prawda przesyłkę odebrał syn skarżącego T.S., ale na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki nie odnotowano tego faktu, co w opinii Sądu rodzi słuszne wątpliwości w przedmiocie tego, komu faktycznie doręczono list. Ponadto, jak zauważył Sąd listonosz postąpił niewłaściwie   przekreślając potwierdzenie doręczenia i odręcznie wpisując imię i nazwisko odbierającego, gdyż podpis odbiorcy korespondencji powinien być czytelny, a w razie gdy taki nie jest – listonosz nie może samodzielnie wpisać personaliów osoby, która odebrała przesyłkę. Parafka, jaka widnieje na potwierdzeniu odbioru, w opinii Sądu nie może zastępować podpisu, gdyż nie sposób ustalić na jej podstawie ani jednej litery składającej się na nazwisko podpisującego. Mając powyższe na uwadze WSA w Łodzi przyjął, że upomnienie nie zostało doręczone skutecznie, a w konsekwencji nie wywołało skutków prawnych. To z kolei podważa prawidłowość postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko T.S.

Policja nie musi informować o tym, czy podsłuchiwała obywateli

19 lutego 2019

W dniu 13 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał ciekawe rozstrzygnięcie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 658/18, uznając, że Policja nie broni danych osobowych obywateli, w związku z czym nie musi też informować ich o tym, czy zakończyła inwigilację czy też nie. Postępowanie dotyczyło dziennikarki...

Nowy rodzaj spółki już w 2020 r. - o propozycjach zmian w Kodeksie Spółek Handlowych

14 lutego 2019

Aktualnie KSH przewiduje sześć rodzajów spółek prawa handlowego, jednakże postuluje się, aby od 2020 r. do tej grupy dołączyła Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Jak wskazują projektodawcy, nowa spółka ma posłużyć przede wszystkim polskim Start-upom oraz uatrakcyjnić krajowy rynek zagranicznym inwestorom. Jak wynika z badań fundacji Startup Poland w 2017 r....

O zasadach parkowania w garażach wspólnoty mieszkaniowej - wyrok SA w Łodzi

12 lutego 2019

W dniu 21 września 2018 r. (sygn. akt I ACa 1656/17) Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał wyrok, w myśl którego wspólnota mieszkaniowa może ustalać zasady parkowania w należącej do niej garażach, w tym określić sposób parkowania po zewnętrznej części wspólnej, a nawet zakazać współwłaścicielom stałego parkowania w określonych miejscach. W...

Prace remontowe można prowadzić na działce sąsiada

12 lutego 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w dniu 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Gd 409/18) wydał rozstrzygnięcie, zgodnie z którym inwestor prowadzący prace remontowe może wejść na grunt sąsiedni w sytuacji, gdy brak jest innej możliwości prowadzenia remontu jego budynku. Niemniej, Sąd dodał przy tym, iż wcześniej inwestor powinien...

Ministerstwo Zdrowia będzie finansowało zakłady medycyny nuklearnej

8 lutego 2019

Resort Zdrowia w tym roku przeznaczył ponad 24 mln zł na diagnostykę nuklearną nowotworów oraz innych najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych. W ramach zadania „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej”, nad którym czuwa Ministerstwo, 13 specjalistycznych ośrodków z całej Polski uzyskało dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki nowotworów technikami medycyny nuklearnej. Jak podał...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną