O informacji publicznej - ciekawy wyrok WSA we Wrocławiu - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

O informacji publicznej - ciekawy wyrok WSA we Wrocławiu

28 maja 2018

O informacji publicznej - ciekawy wyrok WSA we Wrocławiu

Nad szeroko rozumianym zagadnieniem ,,informacji publicznej” pochylił się Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w swoim wyroku z dnia 21 lutego 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 803/17. Sąd ten przyjął mianowicie, że aby informacja publiczna stanowiła tajemnicę przedsiębiorstwa – musi posiadać wartość gospodarczą, stąd też nie można odmówić jej udostępnienia tylko na tej podstawie, że podmiot zobowiązany do jej ujawnienia nie chciał tego uczynić. W niniejszej sprawie pewna gmina zwróciła się do spółki z wnioskiem o udostępnienie jej informacji publicznej w postaci umowy na korzystanie z zarządzanego przez nią peronu na jednym z dworców autobusowych. Spółka odmówiła wyjawienia takich danych powołując się na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. Argumentowała również, iż nawet gdyby informacje, których udzielenia domagała się gmina, nie przedstawiały żadnej wartości gospodarczej, to i tak nie muszą być udostępnione, gdy podmiot, do którego zwrócono się o ich ujawnienie, chciał zachować te informacje jako niepoznawalne dla osób trzecich. Sąd Administracyjny nie podzielił zdania spółki, uznając jego decyzję za przedwczesną. Zauważył, że konkretna informacja może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli posiada cechę materialną jaką jest określona wartość ekonomiczna, a także cechę formalną w postaci podjęcia przez zobowiązanego do ujawnienia informacji takich działań, które są niezbędne dla zachowania poufności informacji. W konsekwencji, aby uznać decyzję odmawiającą ujawnienia informacji za prawidłową, muszą być spełnione obie te przesłanki. WSA we Wrocławiu podkreślił również, że informacja, o którą wystąpiła gmina była informacją publiczną, bowiem odnosiła się do sposobu i warunków korzystania z części obiektu użyteczności publicznej, jakim był dworzec autobusowy. Co więcej spółka, niezależne od formy, w której działała miała obowiązek stosować przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, ponieważ wykonywała ona zadania publiczne polegające na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb w zakresie transportu lokalnego. Poza tym Skarb Państwa miał większościowy udział w jej kapitale zakładowym. Zdaniem Sądu spółka w żaden sposób nie wykazała, że informacje, jakich domagała się gmina są objęte tajemnicą przedsiębiorcy. Jak zauważył Sąd, ujawnienie okresu czasu, na jaki zawarto umowę o korzystanie z peronu oraz celu zawarcia umowy w żaden sposób nie mogło powodować negatywnych konsekwencji gospodarczych dla spółki. W swoich rozważaniach Sąd wyraźnie sprzeciwił się twierdzeniu pozwanej spółki jakoby przesłanka wartości gospodarczej informacji nie była warunkiem koniecznym uznania jej za tajemnicę przedsiębiorcy. Gdyby bowiem taką tezę uznać za słuszną, prawo do informacji publicznej dotyczącej działalności przedsiębiorcy zostałoby ograniczone do tych informacji, na których ujawnienie przedsiębiorca wyraził zgodę, a to z kolei było sprzeczne tak z celem instytucji dostępu do informacji publicznej jak i celem ochrony tajemnicy przedsiębiorcy.

O zależnościach pomiędzy OC a przedłużającą się naprawą pojazdu

22 lutego 2019

W dniu 15 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. III CZP 84/18 podjął następującą uchwałę: ,,odpowiedzialność ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy, chyba że są one następstwem okoliczności...

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji weszła już w życie

22 lutego 2019

Dnia 11 lutego weszły w życie przepisy ww. ustawy, dzięki którym uruchomiony zostanie pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Jak szacują projektodawcy, do 2024 r. budżet programu wyniesie ok. 1,2 mld zł. Z programu będą mogli skorzystać przede wszystkim mieszkańcy mniejszych miast – poniżej 100...

O odszkodowaniu za opóźniony lot - ciekawy wyrok WSA w Warszawie

22 lutego 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w swoim wyroku z dnia 20 lutego 2019 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1788/18) wskazał, że przewoźnik ma obowiązek wypłacić odszkodowanie za opóźniony lot niezależnie od tego, kiedy został złożony wniosek w tej sprawie, w tym nawet po 4-5 latach od jego złożenia. Zdaniem WSA...

Prezydent podpisał ustawę o emeryturach dla matek

22 lutego 2019

W miniony piątek, tj. 15 lutego 2019 r. Prezydent RP podpisał tzw. ustawę o emeryturach matczynych, które mają stanowić świadczenie dodatkowe, obok środków uzyskiwanych z programu ,,Mama 4 plus”. Emerytury matczyne mają przysługiwać tym kobietom, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, a przy tym nie pracowały zawodowo lub zrezygnowały...

Chcesz kupić dziecku mieszkanie? Musisz uzyskać zgodę Sądu

22 lutego 2019

W dniu 15 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy obradujący w trzyosobowym składzie podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 85/18), z której wynika, że rodzice decydując się na zakup mieszkania dla dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską, muszą najpierw uzyskać zgodę Sądu Opiekuńczego. Jak zauważył SN, dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną