Jakie sytuacje uzasadniają rozwiązanie umowy dożywocia? - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Jakie sytuacje uzasadniają rozwiązanie umowy dożywocia?

18 stycznia 2018

Jakie sytuacje uzasadniają rozwiązanie umowy dożywocia?

Odpowiedzi na powyższe pytanie można poszukiwać w wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 1 grudnia 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 548/17. Realia sprawy prezentowały się następująco: powód wystosował pozew przeciwko swojemu synowi, domagając się rozwiązania umowy dożywocia. Na poparcie swego stanowiska wskazał, iż przeniósł na syna własność nieruchomości zabudowanej, będącej gospodarstwem rolnym. W zamian syn miał zapewnić ojcu dożywotnie utrzymanie, przyjąć go jako domownika oraz dokonywać na jego rzecz niezbędnych świadczeń. Niestety, syn nie wywiązywał się z postanowień umowy. Nie tylko nie objął gospodarstwa rolnego, ale porzucił je wraz z całym inwentarzem, w następstwie czego powód pozostał bez opieki. Sąd Okręgowy oddalając powództwo podkreślił, że jeżeli pojawi się konflikt pomiędzy dożywotnikiem a osobą uprawnioną z umowy dożywocia, która czyni niemożliwym dalsze wykonywanie umowy w sposób zgodny z jej treścią, sąd może na żądanie każdej ze stron zamienić zarówno wszystkie jak i tylko wybrane uprawnienia dożywotnika na dożywotnią rentę, a w szczególnych przypadkach, przy  jednoczesnym spełnieniu przesłanek dodatkowych - rozwiązać umowę. Z rozwiązaniem umowy możemy mieć bowiem do czynienia dopiero wtedy, gdy osoba zobowiązana z umowy dożywocia zupełnie lekceważy dożywotnika, dopuszcza się względem niego czynów karalnych czy całkowicie odmawia należnych mu świadczeń. Jak zauważył Sąd, w niniejszej sprawie taka sytuacja nie nastąpiła. Innego zdania był Sąd Apelacyjny w Białymstoku. W jego opinii kluczową przesłanką, pozwalającą na rozwiązanie umowy dożywocia jest (podobnie zresztą jak ma to miejsce przy żądaniu zamiany świadczeń objętych prawem dożywocia na rentę) niewłaściwy układ stosunków, powodujący, że strony nie mają ze sobą bezpośredniej styczności. Rozwiązanie umowy ma charakter wyjątkowy, Sąd orzekając w jego przedmiocie winien brać pod uwagę interesy stron, w tym także ekonomiczne. Jednakże przez przypadek wyjątkowy w myśl art. 913 § 2 kc rozumieć należy nie tylko drastyczne przejawy uniemożliwiające bezpośrednią styczność stronom umowy, ale również takie sytuacje, kiedy to zobowiązany z umowy dożywocia porzuca nieruchomość, nie wykonuje obowiązków względem dożywotnika, wypaczając sens umowy dożywocia - tak jak miało to miejsce w niniejszej sprawie. Sąd II instancji podkreślił też, że w związku z zawartą umową powód poniósł straty - stracił majątek oraz pozostał bez opieki. Z kolei pozwany wydał już pieniądze uzyskane z dotacji w ramach programu dla młodych rolników, w związku z czym zobowiązany jest do ich zwrotu. Aktualnie pozostaje również na utrzymaniu matki, a zatem nie miałby możliwości wywiązać się z renty, na którą ewentualnie mogłoby zostać zamienione dożywocie. Wszystkie te okoliczności w opinii SA w Białymstoku przemawiają za koniecznością rozwiązania umowy dożywocia.

Policja nie musi informować o tym, czy podsłuchiwała obywateli

19 lutego 2019

W dniu 13 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał ciekawe rozstrzygnięcie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 658/18, uznając, że Policja nie broni danych osobowych obywateli, w związku z czym nie musi też informować ich o tym, czy zakończyła inwigilację czy też nie. Postępowanie dotyczyło dziennikarki...

Nowy rodzaj spółki już w 2020 r. - o propozycjach zmian w Kodeksie Spółek Handlowych

14 lutego 2019

Aktualnie KSH przewiduje sześć rodzajów spółek prawa handlowego, jednakże postuluje się, aby od 2020 r. do tej grupy dołączyła Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Jak wskazują projektodawcy, nowa spółka ma posłużyć przede wszystkim polskim Start-upom oraz uatrakcyjnić krajowy rynek zagranicznym inwestorom. Jak wynika z badań fundacji Startup Poland w 2017 r....

O zasadach parkowania w garażach wspólnoty mieszkaniowej - wyrok SA w Łodzi

12 lutego 2019

W dniu 21 września 2018 r. (sygn. akt I ACa 1656/17) Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał wyrok, w myśl którego wspólnota mieszkaniowa może ustalać zasady parkowania w należącej do niej garażach, w tym określić sposób parkowania po zewnętrznej części wspólnej, a nawet zakazać współwłaścicielom stałego parkowania w określonych miejscach. W...

Prace remontowe można prowadzić na działce sąsiada

12 lutego 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w dniu 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Gd 409/18) wydał rozstrzygnięcie, zgodnie z którym inwestor prowadzący prace remontowe może wejść na grunt sąsiedni w sytuacji, gdy brak jest innej możliwości prowadzenia remontu jego budynku. Niemniej, Sąd dodał przy tym, iż wcześniej inwestor powinien...

Ministerstwo Zdrowia będzie finansowało zakłady medycyny nuklearnej

8 lutego 2019

Resort Zdrowia w tym roku przeznaczył ponad 24 mln zł na diagnostykę nuklearną nowotworów oraz innych najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych. W ramach zadania „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej”, nad którym czuwa Ministerstwo, 13 specjalistycznych ośrodków z całej Polski uzyskało dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki nowotworów technikami medycyny nuklearnej. Jak podał...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną