Naruszenie dóbr osobistych a śmierć bliskiej osoby - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Naruszenie dóbr osobistych a śmierć bliskiej osoby

12 grudnia 2017

Naruszenie dóbr osobistych a śmierć bliskiej osoby

W dniu 24 sierpnia 2017 r., w sprawie o sygn. akt I ACa 862/17 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał wyrok, w którym stwierdził, że w sytuacji, gdy działanie pracowników zakładu pogrzebowego naruszało prawo do żałoby osoby bliskiej względem zmarłego, to osoba taka może domagać się udzielenia jej ochrony z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Czego dotyczyła sprawa? Otóż Sąd Okręgowy wydał rozstrzygnięcie nakazujące pozwanej (prowadzącej zakład pogrzebowy), aby listownie przeprosiła powoda za naruszenie jego dóbr osobistych w postaci kultu zmarłej matki, a także zasądził od pozwanej na rzecz powoda sumę 20 000 zł. Pozwana wniosła apelację od opisanego wyroku, jednakże Sąd II instancji zmienił zaskarżony wyrok jedynie w zakresie, w jakim dotyczył on kosztów. Jak ustaliły Sądy orzekające w sprawie, po śmierci matki, powód powierzył zorganizowanie uroczystości zakładowi pogrzebowemu, który prowadziła pozwana. Powód chciał, aby jego zmarła matka miała tradycyjny pogrzeb, bowiem sama sobie tego życzyła. Co więcej, zmarła uprzednio opisała nawet, w jaki sposób chciałaby być pochowana oraz jaki ubiór chciałaby mieć na sobie. Z tych też względów powód zamówił u pozwanej również stosowną garsonkę dla matki. Choć pracownicy pozwanej odebrali ciało kobiety ze szpitala – przez nieuwagę przygotowali je do spopielenia, a potem do kremacji. Kremacja zmarłej matki powoda miała miejsce dwa dni przed terminem pogrzebu. Gdy powód dowiedział się o zaistniałej sytuacji, zażądał wyjaśnień od pozwanej. Ta jednak nie kryła swojego zaskoczenia i przeprosiła powoda za popełniony błąd. Co istotne, powód miał również wątpliwości, czy przekazane mu prochy należały do jego matki i w tej sprawie raz jeszcze zwrócił się do pozwanej. Ta jednak przekazała powodowi zapis nagrania z procesu spopielenia, jednakże sposób utrwalenia samej kremacji oraz jakość obrazu uniemożliwił jednoznaczną identyfikację ciała zmarłej. Pomimo zaistniałych trudności – pogrzeb matki powoda odbył się z niewielkim opóźnieniem. Krewni i przyjaciele rodziny nie mogli pogodzić się ze świadomością, że nie będą mogli pożegnać zmarłej w tradycyjny sposób. Z powstałą sytuacją nie może sobie również poradzić syn zmarłej – ilekroć odwiedza grób marki ma przeświadczenie, że zawiódł ją w ważnej kwestii. Przez cały czas nie może też pozbyć się wątpliwości, czy w urnie rzeczywiście znajdują się prochy jego matki. Przez to stał się nerwowy i niespokojny. Powód wystąpił do ubezpieczyciela pozwanej o zapłatę mu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, ale ubezpieczyciel odmówił wypłaty, toteż powód zażądał kwoty 100 000 zł bezpośrednio od pozwanej, a nadto chciał, aby go przeprosiła. Zdaniem Sądu żądanie pozwu było częściowo zasadne, ponieważ faktycznie naruszone zostało dobro osobiste powoda w postaci prawa do kultu jego matki. Jak zauważył Sąd, prawo to nie ogranicza się wyłącznie do odwiedzin miejsca pochówku czy palenia zniczy. Istotną rolę odgrywa w nim bowiem samo pożegnanie ze zmarłym, wszak przebieg tej ceremonii ma wpływ na późniejsze przeżywanie żałoby przez rodzinę. Spopielenie zwłok, jakie miało miejsce w niniejszym przypadku uczyniło niemożliwym ostatnie pożegnanie matki w taki sposób, jaki był przyjęty w rodzinie powoda. W opinii SA naruszono zatem prawo powoda do odpowiedniej żałoby po matce. Ponadto, również kremacja matki powoda negatywnie wpłynęła na przebieg kultu jej pamięci, ponieważ powód wciąż pamięta o zaistniałej sytuacji i nie może się z nią pogodzić. Jak zauważył Sąd, pozwana nie wykazała, aby jej działanie nie było bezprawne. Pamiętać trzeba przecież, że nie przeprowadziła pochówku w taki sposób, w jaki życzył sobie tego powód. Nie dopilnowała też swoich pracowników, choć przecież ponosi odpowiedzialność za ich działania. Podwładni pozwanej nie mogli – w opinii Sądu – sami podjąć decyzji o kremacji. Skoro jednak w wyniku swoich działań naruszyli dobra osobiste syna zmarłej, to odpowiedzialność za skutki działań pracowników poniesie pozwana jako ich zwierzchniczka. Pozwana podnosiła wprawdzie argumenty, że spopielenie zwłok nie jest niezgodne z prawem, ale zdaniem Sądu taki argument nie wyłącza bezprawności. Zaistniałą omyłkę można uznać za działanie bezprawne, w rażący sposób przekraczające nakaz działania stron umowy z należytą starannością.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną