Czy wada towaru zwalnia z obowiązku zapłaty ceny? - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Czy wada towaru zwalnia z obowiązku zapłaty ceny?

15 listopada 2017

Czy wada towaru zwalnia z obowiązku zapłaty ceny?

Na takie pytanie odpowiedział Sąd Apelacyjny w Białymstoku w swoim wyroku z dnia 28 czerwca 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 79/17. Otóż zdaniem tego Sądu samo stwierdzenie istnienia wady w sprzedanym towarze nie uzasadnia odmowy uiszczenia jego ceny. Dodatkowo kupujący powinien wówczas złożyć stosowne oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy, obniżeniu ceny albo potrąceniu oraz powołać się na rękojmię. Czego dotyczyła sprawa? Spółka występująca w roli powoda żądała od pozwanego zapłaty ponad 500 000 zł. Powódka zawarła z pozwanym umowę o współpracę, na mocy której miała sprzedawać pozwanemu określone produkty. Powódka dostarczyła pozwanemu przeszło kilkadziesiąt tysięcy preparatów, jednakże pozwany nie uiścił za nie należnej sumy wskazując, że jedna partia towaru była wadliwa, w następstwie czego wstrzymał się od dokonania zapłaty do czasu wyjaśnienia tego problemu. Sąd Okręgowy, który pochylił się nad sprawą w I instancji w całości uwzględnił powództwo. Uznał mianowicie, iż w myśl art. 535 kc to na pozwanym spoczywał obowiązek zapłaty umówionej kwoty sprzedaży, zaś zarzut podniesiony przez pozwanego uznał za bezzasadny. Zaznaczył, iż strona pozwana zgłosiła reklamację dopiero wówczas, gdy nadszedł termin zapłaty. Ponadto zdaniem Sądu I instancji pozwany nie wykazał żadnych konkretnych nieprawidłowości, którymi miał być objęty towar, a jedynie ogólnie powołał się na ,,podejrzenie wad jakościowych”. Sąd zwrócił tutaj uwagę również na art. 563 § 1 kc, zgodnie z którym pozwany winien zbadać otrzymane preparaty niezwłocznie po ich odebraniu, najpóźniej zaś w dniu wystąpienia z reklamacją. Tymczasem w niniejszej sprawie pozwany uczynił to już później, a zatem utracił uprawnienia płynące z rękojmi. Pozwany odwołał się od opisanego rozstrzygnięcia, zarzucając Sądowi, iż ten nie przeprowadził postępowania dowodowego w celu ustalenia wadliwości dostarczonych produktów. Pozwany wskazał też, iż w art. 563 § 1 kc brak jest konkretnego terminu, do którego należy zbadać produkty, a zatem dochował w tej mierze staranności. Sąd Apelacyjny w Białymstoku oddalił apelację, choć uznał, że zarzuty pozwanego częściowo są uzasadnione. Zauważył mianowicie, iż w treści umowy łączącej strony pojawił się zapis, że termin na zbadanie przez pozwanego widocznych wad produktów wynosi 14 dni. Natomiast te wady, na które zwraca uwagę pozwany stanowiły wady ukryte, ponieważ dotyczyły chemicznego składu preparatów. Pozwany poinformował powódkę o podejrzeniu istnienia takich wad oraz poddał preparaty badaniom, przy czym proces ich weryfikacji trwał 2 miesiące. W tym stanie rzeczy – w opinii SA – nie można przyjąć, iż strona pozwana nie zachowała wymogów staranności. Jednakże strona pozwana, choć powołała się na istnienie wad, to jednak nie złożyła stosownego oświadczenia woli w tej mierze ani w postępowaniu przed sądem ani uprzednio. W szczególności za takie oświadczenie woli nie może być traktowana sama odmowa uiszczenia ceny. Skoro zatem pozwany nie wykorzystał uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi uznać należy, że samo wskazanie wadliwości produktów, nie mogło zwolnić go z obowiązku zapłaty umówionej kwoty, stąd też Sąd ten uznał wyrok Sądu I instancji za słuszny i zasadny.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną