Czy wada towaru zwalnia z obowiązku zapłaty ceny? - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Czy wada towaru zwalnia z obowiązku zapłaty ceny?

15 listopada 2017

Czy wada towaru zwalnia z obowiązku zapłaty ceny?

Na takie pytanie odpowiedział Sąd Apelacyjny w Białymstoku w swoim wyroku z dnia 28 czerwca 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 79/17. Otóż zdaniem tego Sądu samo stwierdzenie istnienia wady w sprzedanym towarze nie uzasadnia odmowy uiszczenia jego ceny. Dodatkowo kupujący powinien wówczas złożyć stosowne oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy, obniżeniu ceny albo potrąceniu oraz powołać się na rękojmię. Czego dotyczyła sprawa? Spółka występująca w roli powoda żądała od pozwanego zapłaty ponad 500 000 zł. Powódka zawarła z pozwanym umowę o współpracę, na mocy której miała sprzedawać pozwanemu określone produkty. Powódka dostarczyła pozwanemu przeszło kilkadziesiąt tysięcy preparatów, jednakże pozwany nie uiścił za nie należnej sumy wskazując, że jedna partia towaru była wadliwa, w następstwie czego wstrzymał się od dokonania zapłaty do czasu wyjaśnienia tego problemu. Sąd Okręgowy, który pochylił się nad sprawą w I instancji w całości uwzględnił powództwo. Uznał mianowicie, iż w myśl art. 535 kc to na pozwanym spoczywał obowiązek zapłaty umówionej kwoty sprzedaży, zaś zarzut podniesiony przez pozwanego uznał za bezzasadny. Zaznaczył, iż strona pozwana zgłosiła reklamację dopiero wówczas, gdy nadszedł termin zapłaty. Ponadto zdaniem Sądu I instancji pozwany nie wykazał żadnych konkretnych nieprawidłowości, którymi miał być objęty towar, a jedynie ogólnie powołał się na ,,podejrzenie wad jakościowych”. Sąd zwrócił tutaj uwagę również na art. 563 § 1 kc, zgodnie z którym pozwany winien zbadać otrzymane preparaty niezwłocznie po ich odebraniu, najpóźniej zaś w dniu wystąpienia z reklamacją. Tymczasem w niniejszej sprawie pozwany uczynił to już później, a zatem utracił uprawnienia płynące z rękojmi. Pozwany odwołał się od opisanego rozstrzygnięcia, zarzucając Sądowi, iż ten nie przeprowadził postępowania dowodowego w celu ustalenia wadliwości dostarczonych produktów. Pozwany wskazał też, iż w art. 563 § 1 kc brak jest konkretnego terminu, do którego należy zbadać produkty, a zatem dochował w tej mierze staranności. Sąd Apelacyjny w Białymstoku oddalił apelację, choć uznał, że zarzuty pozwanego częściowo są uzasadnione. Zauważył mianowicie, iż w treści umowy łączącej strony pojawił się zapis, że termin na zbadanie przez pozwanego widocznych wad produktów wynosi 14 dni. Natomiast te wady, na które zwraca uwagę pozwany stanowiły wady ukryte, ponieważ dotyczyły chemicznego składu preparatów. Pozwany poinformował powódkę o podejrzeniu istnienia takich wad oraz poddał preparaty badaniom, przy czym proces ich weryfikacji trwał 2 miesiące. W tym stanie rzeczy – w opinii SA – nie można przyjąć, iż strona pozwana nie zachowała wymogów staranności. Jednakże strona pozwana, choć powołała się na istnienie wad, to jednak nie złożyła stosownego oświadczenia woli w tej mierze ani w postępowaniu przed sądem ani uprzednio. W szczególności za takie oświadczenie woli nie może być traktowana sama odmowa uiszczenia ceny. Skoro zatem pozwany nie wykorzystał uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi uznać należy, że samo wskazanie wadliwości produktów, nie mogło zwolnić go z obowiązku zapłaty umówionej kwoty, stąd też Sąd ten uznał wyrok Sądu I instancji za słuszny i zasadny.

O zależnościach pomiędzy OC a przedłużającą się naprawą pojazdu

22 lutego 2019

W dniu 15 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. III CZP 84/18 podjął następującą uchwałę: ,,odpowiedzialność ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy, chyba że są one następstwem okoliczności...

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji weszła już w życie

22 lutego 2019

Dnia 11 lutego weszły w życie przepisy ww. ustawy, dzięki którym uruchomiony zostanie pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Jak szacują projektodawcy, do 2024 r. budżet programu wyniesie ok. 1,2 mld zł. Z programu będą mogli skorzystać przede wszystkim mieszkańcy mniejszych miast – poniżej 100...

O odszkodowaniu za opóźniony lot - ciekawy wyrok WSA w Warszawie

22 lutego 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w swoim wyroku z dnia 20 lutego 2019 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1788/18) wskazał, że przewoźnik ma obowiązek wypłacić odszkodowanie za opóźniony lot niezależnie od tego, kiedy został złożony wniosek w tej sprawie, w tym nawet po 4-5 latach od jego złożenia. Zdaniem WSA...

Prezydent podpisał ustawę o emeryturach dla matek

22 lutego 2019

W miniony piątek, tj. 15 lutego 2019 r. Prezydent RP podpisał tzw. ustawę o emeryturach matczynych, które mają stanowić świadczenie dodatkowe, obok środków uzyskiwanych z programu ,,Mama 4 plus”. Emerytury matczyne mają przysługiwać tym kobietom, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, a przy tym nie pracowały zawodowo lub zrezygnowały...

Chcesz kupić dziecku mieszkanie? Musisz uzyskać zgodę Sądu

22 lutego 2019

W dniu 15 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy obradujący w trzyosobowym składzie podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 85/18), z której wynika, że rodzice decydując się na zakup mieszkania dla dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską, muszą najpierw uzyskać zgodę Sądu Opiekuńczego. Jak zauważył SN, dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną