Czy istnieje dobro osobiste w postaci więzi rodzinnych? - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Czy istnieje dobro osobiste w postaci więzi rodzinnych?

30 października 2017

Czy istnieje dobro osobiste w postaci więzi rodzinnych?

W dniu 20 lipca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi w sprawie o sygn. akt I ACa 1771/16 wydał wyrok, w którym stwierdził, że na gruncie polskiego prawa nie istnieje pojęcie dobra osobistego w postaci niezakłóconego prawa do życia w rodzinie. W związku z tym stwierdził, iż rodzic dziecka, które stało się kaleką nie może domagać się zadośćuczynienia za zakłócenie jego życia rodzinnego. W niniejszej sprawie powodowie a zarazem rodzice dziecka, które ucierpiało w wypadku samochodowym, żądali od ubezpieczyciela kwoty 150 000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Swoje żądanie argumentowali tym, że wskutek nieszczęśliwego wypadku ich syn został kaleką, co powoduje u nich cierpienie. Co ważne, sądy obu instancji nie przychyliły się do powyższego żądania, uznając powództwo za bezzasadne. W 2011 r . miał miejsce wypadek komunikacyjny, w którym uczestniczył syn powodów jako pasażer pojazdu. Sprawca wypadku był ubezpieczony w pozwanym towarzystwie ubezpieczeniowym. W następstwie wypadku syn powodów doznał istotnego uszczerbku na zdrowiu, pomimo hospitalizacji i rehabilitacji, syn powodów w dalszym ciągu pozostaje osobą niepełnosprawną w stopniu zupełnym. Może poruszać się  jedynie na wózku inwalidzkim, przy czym nie może samodzielnie nim kierować. Zdaniem lekarzy stan jego zdrowia będzie się coraz bardziej pogarszał. Zaistniała sytuacja istotnie wpłynęła na stan psychiczny oraz sytuację życiową jego rodziców. Rodzina przed wypadkiem wiodła spokojne życie, zaś powodowie nie tylko chętnie zajmowali się piątką swoich dzieci i byli aktywni zawodowo, ale też udzielali się towarzysko. Obecnie cały swój czas podporządkowali synowi, któremu pomagają w codziennych czynnościach karmiąc go i myjąc. Dodatkowo odwożą go na rehabilitację, prowadzą też zajęcia rehabilitacyjne w domu oraz starają się zapobiegać powstawaniu odleżyn u syna. W związku ze swoją obecną sytuacją życiową odczuwają oni lęki, niepokoje, cierpią z powodu zaistniałego wypadku. Co ważne, syn powodów w innym postępowaniu uzyskał zadośćuczynienie na kwotę 700 000 zł, dodatkowo przyznano na jego rzecz odszkodowanie, koszty opieki i rentę. Otrzymane środki finansowe pozwoliły rodzinie na zmianę miejsca zamieszkania – z niewielkiego mieszkania przeprowadzili się oni bowiem do domu jednorodzinnego. Powodowie co miesiąc uzyskują kwotę 1 300 zł tytułem wynagrodzenia za opiekę nad synem. Dodatkowo wszelkie wydatki związane z prowadzeniem domu, pokrywane są z otrzymanej przez ich syna renty. Analiza przytoczonych okoliczności doprowadziła Sądy orzekające w niniejszej sprawie do konkluzji, że dobrem osobistym nie może być oczekiwanie, że relacje w rodzinie zawsze będą układać się idealnie. Choć obecna sytuacja życiowa powodów, w tym zwłaszcza kalectwo ich syna może prowadzić do frustracji i cierpienia, to jednak wniesione przez nich powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. Brak jest bowiem przepisu prawa, który pozwalałby na zasądzenie zadośćuczynienia właśnie z uwagi na fakt naruszenia zwyczajnych więzi między rodzicami a dziećmi oraz niezakłóconego życia rodzinnego. Co więcej, jak zauważył Sąd Apelacyjny w Łodzi syn powodów mimo swojej niepełnosprawności utrzymuje więź emocjonalną z rodzicami, a zatem nawet gdyby istniało dobro osobiste w postaci więzi rodzinnych, to i tak w realiach sprawy pozew byłby niezasadny.

O zależnościach pomiędzy OC a przedłużającą się naprawą pojazdu

22 lutego 2019

W dniu 15 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. III CZP 84/18 podjął następującą uchwałę: ,,odpowiedzialność ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy, chyba że są one następstwem okoliczności...

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji weszła już w życie

22 lutego 2019

Dnia 11 lutego weszły w życie przepisy ww. ustawy, dzięki którym uruchomiony zostanie pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Jak szacują projektodawcy, do 2024 r. budżet programu wyniesie ok. 1,2 mld zł. Z programu będą mogli skorzystać przede wszystkim mieszkańcy mniejszych miast – poniżej 100...

O odszkodowaniu za opóźniony lot - ciekawy wyrok WSA w Warszawie

22 lutego 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w swoim wyroku z dnia 20 lutego 2019 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1788/18) wskazał, że przewoźnik ma obowiązek wypłacić odszkodowanie za opóźniony lot niezależnie od tego, kiedy został złożony wniosek w tej sprawie, w tym nawet po 4-5 latach od jego złożenia. Zdaniem WSA...

Prezydent podpisał ustawę o emeryturach dla matek

22 lutego 2019

W miniony piątek, tj. 15 lutego 2019 r. Prezydent RP podpisał tzw. ustawę o emeryturach matczynych, które mają stanowić świadczenie dodatkowe, obok środków uzyskiwanych z programu ,,Mama 4 plus”. Emerytury matczyne mają przysługiwać tym kobietom, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, a przy tym nie pracowały zawodowo lub zrezygnowały...

Chcesz kupić dziecku mieszkanie? Musisz uzyskać zgodę Sądu

22 lutego 2019

W dniu 15 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy obradujący w trzyosobowym składzie podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 85/18), z której wynika, że rodzice decydując się na zakup mieszkania dla dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską, muszą najpierw uzyskać zgodę Sądu Opiekuńczego. Jak zauważył SN, dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną