W jaki sposób określać wartość przedmiotu zaskarżenia? - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

W jaki sposób określać wartość przedmiotu zaskarżenia?

7 sierpnia 2017

W jaki sposób określać wartość przedmiotu zaskarżenia?

Na ten temat wypowiedział się Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu z dnia 16 maja 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt II PZ 5/17. W sprawie tej Sąd I instancji oddalił powództwo o odprawę pieniężną, jakiej powód dochodził w wysokości 9 150 zł. Od tego rozstrzygnięcia powód wniósł apelację, wskazując, że wartość przedmiotu zaskarżenia apelacyjnego wynosi 10 002 zł, na którą to kwotę składa się dochodzona wartość odprawy w wysokości 9 150 zł oraz wartość skapitalizowanych odsetek w kwocie 851,08 zł. Sąd II instancji w swoim wyroku odrzucił apelację w części, w jakiej odnosiła się ona do żądania ponad kwotę 9 150 zł, w pozostałym zakresie natomiast oddalił apelację. Zdaniem tego Sądu powód, działający przez profesjonalnego pełnomocnika już na rozprawie przed sądem pierwszej instancji ustnie zgłosił rozszerzenie powództwa, jednakże czynność ta była nieskuteczna w świetle przepisów procesowych, w związku z czym Sąd nie mógł w skuteczny sposób rozsądzić sporu co do rozszerzonej części powództwa. W konkluzji Sąd II instancji zauważył, że skoro rozszerzenie powództwa nie wywołało skutków procesowych, to sąd odwoławczy nie mógł merytorycznie rozpoznać apelacji wniesionej w tym zakresie, czego następstwem było odrzucenie apelacji w zakresie kwoty przewyższającej żądanie w wysokości 9 150 zł. Na orzeczenie sądu odrzucające apelację, powód wniósł zażalenie, domagając się uchylenia tego rozstrzygnięcia. W opinii powoda Sąd II instancji dopuścił się naruszenia szeregu przepisów procesowych, wskutek czego wydał wadliwe orzeczenie. Powód jako wartość przedmiotu zaskarżenia kasacyjnego wskazał kwotę 10 002 zł. Stwierdził on również, iż skoro dochodził on kwoty przekraczającej 10 000 zł, to jego sprawa winna zostać osądzona przez SN. Sąd Najwyższy z kolei odrzucił opisane zażalenie, uznając je za niedopuszczalne. Odniósł się w tej mierze do art. 398² kpc, wskazując, iż artykuł ten rozstrzyga o tym, czy określona sprawa może być zaskarżona w drodze kasacji. W myśl tej regulacji:

§ 1. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych, a w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - niższa niż dziesięć tysięcy złotych. Jednakże w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych skarga kasacyjna przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach o przyznanie i o wstrzymanie emerytury lub renty oraz o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia skarga kasacyjna przysługuje także w sprawach o odszkodowanie z tytułu wyrządzenia szkody przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem.

§ 2. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna także w sprawach:

1) o rozwód, o separację, o alimenty, o czynsz najmu lub dzierżawy oraz o naruszenie posiadania;

2) dotyczących kar porządkowych, świadectwa pracy i roszczeń z tym związanych oraz o deputaty lub ich ekwiwalent;

3) rozpoznanych w postępowaniu uproszczonym.

§ 3. Niedopuszczalna jest skarga kasacyjna od wyroku ustalającego nieistnienie małżeństwa lub orzekającego unieważnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron po uprawomocnieniu się wyroku zawarła związek małżeński.

SN wyraźnie zaakcentował też, że omawiany przepis ma charakter bezwzględny. Nie jest dopuszczalne zatem, by strony dowolnie określały w piśmie procesowym wartość przedmiotu zaskarżenia, po to tylko, by uzyskać możliwość wniesienia skargi kasacyjnej. Wartość przedmiotu zaskarżenia skargą kasacyjną, pozostaje w ścisłym związku z zakresem zaskarżenia kasacyjnego. Jeśli zatem skarga kasacyjna nie dotyczy całości roszczeń, wówczas wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa od wartości przedmiotu sporu czy wartości przedmiotu zaskarżenia apelacyjnego. Sąd Najwyższy dodał również, iż wartość roszczenia, względem którego Sąd odwoławczy wydał postanowienie o odrzuceniu apelacji, nie podlega uwzględnieniu w wartości przedmiotu zaskarżenia, jaka decyduje o dopuszczalności wniesienia skargi kasacyjnej.  Nie jest bowiem dopuszczalne kumulowanie wartości przedmiotu sporu w sprawie z wartością przedmiotu zażalenia, ponieważ są to osobne zagadnienia. W obliczu powyższego zażalenie powoda było niedopuszczalne.

Policja nie musi informować o tym, czy podsłuchiwała obywateli

19 lutego 2019

W dniu 13 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał ciekawe rozstrzygnięcie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 658/18, uznając, że Policja nie broni danych osobowych obywateli, w związku z czym nie musi też informować ich o tym, czy zakończyła inwigilację czy też nie. Postępowanie dotyczyło dziennikarki...

Nowy rodzaj spółki już w 2020 r. - o propozycjach zmian w Kodeksie Spółek Handlowych

14 lutego 2019

Aktualnie KSH przewiduje sześć rodzajów spółek prawa handlowego, jednakże postuluje się, aby od 2020 r. do tej grupy dołączyła Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Jak wskazują projektodawcy, nowa spółka ma posłużyć przede wszystkim polskim Start-upom oraz uatrakcyjnić krajowy rynek zagranicznym inwestorom. Jak wynika z badań fundacji Startup Poland w 2017 r....

O zasadach parkowania w garażach wspólnoty mieszkaniowej - wyrok SA w Łodzi

12 lutego 2019

W dniu 21 września 2018 r. (sygn. akt I ACa 1656/17) Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał wyrok, w myśl którego wspólnota mieszkaniowa może ustalać zasady parkowania w należącej do niej garażach, w tym określić sposób parkowania po zewnętrznej części wspólnej, a nawet zakazać współwłaścicielom stałego parkowania w określonych miejscach. W...

Prace remontowe można prowadzić na działce sąsiada

12 lutego 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w dniu 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Gd 409/18) wydał rozstrzygnięcie, zgodnie z którym inwestor prowadzący prace remontowe może wejść na grunt sąsiedni w sytuacji, gdy brak jest innej możliwości prowadzenia remontu jego budynku. Niemniej, Sąd dodał przy tym, iż wcześniej inwestor powinien...

Ministerstwo Zdrowia będzie finansowało zakłady medycyny nuklearnej

8 lutego 2019

Resort Zdrowia w tym roku przeznaczył ponad 24 mln zł na diagnostykę nuklearną nowotworów oraz innych najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych. W ramach zadania „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej”, nad którym czuwa Ministerstwo, 13 specjalistycznych ośrodków z całej Polski uzyskało dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki nowotworów technikami medycyny nuklearnej. Jak podał...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną