W jaki sposób określać wartość przedmiotu zaskarżenia? - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

W jaki sposób określać wartość przedmiotu zaskarżenia?

7 sierpnia 2017

W jaki sposób określać wartość przedmiotu zaskarżenia?

Na ten temat wypowiedział się Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu z dnia 16 maja 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt II PZ 5/17. W sprawie tej Sąd I instancji oddalił powództwo o odprawę pieniężną, jakiej powód dochodził w wysokości 9 150 zł. Od tego rozstrzygnięcia powód wniósł apelację, wskazując, że wartość przedmiotu zaskarżenia apelacyjnego wynosi 10 002 zł, na którą to kwotę składa się dochodzona wartość odprawy w wysokości 9 150 zł oraz wartość skapitalizowanych odsetek w kwocie 851,08 zł. Sąd II instancji w swoim wyroku odrzucił apelację w części, w jakiej odnosiła się ona do żądania ponad kwotę 9 150 zł, w pozostałym zakresie natomiast oddalił apelację. Zdaniem tego Sądu powód, działający przez profesjonalnego pełnomocnika już na rozprawie przed sądem pierwszej instancji ustnie zgłosił rozszerzenie powództwa, jednakże czynność ta była nieskuteczna w świetle przepisów procesowych, w związku z czym Sąd nie mógł w skuteczny sposób rozsądzić sporu co do rozszerzonej części powództwa. W konkluzji Sąd II instancji zauważył, że skoro rozszerzenie powództwa nie wywołało skutków procesowych, to sąd odwoławczy nie mógł merytorycznie rozpoznać apelacji wniesionej w tym zakresie, czego następstwem było odrzucenie apelacji w zakresie kwoty przewyższającej żądanie w wysokości 9 150 zł. Na orzeczenie sądu odrzucające apelację, powód wniósł zażalenie, domagając się uchylenia tego rozstrzygnięcia. W opinii powoda Sąd II instancji dopuścił się naruszenia szeregu przepisów procesowych, wskutek czego wydał wadliwe orzeczenie. Powód jako wartość przedmiotu zaskarżenia kasacyjnego wskazał kwotę 10 002 zł. Stwierdził on również, iż skoro dochodził on kwoty przekraczającej 10 000 zł, to jego sprawa winna zostać osądzona przez SN. Sąd Najwyższy z kolei odrzucił opisane zażalenie, uznając je za niedopuszczalne. Odniósł się w tej mierze do art. 398² kpc, wskazując, iż artykuł ten rozstrzyga o tym, czy określona sprawa może być zaskarżona w drodze kasacji. W myśl tej regulacji:

§ 1. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych, a w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - niższa niż dziesięć tysięcy złotych. Jednakże w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych skarga kasacyjna przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach o przyznanie i o wstrzymanie emerytury lub renty oraz o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia skarga kasacyjna przysługuje także w sprawach o odszkodowanie z tytułu wyrządzenia szkody przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem.

§ 2. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna także w sprawach:

1) o rozwód, o separację, o alimenty, o czynsz najmu lub dzierżawy oraz o naruszenie posiadania;

2) dotyczących kar porządkowych, świadectwa pracy i roszczeń z tym związanych oraz o deputaty lub ich ekwiwalent;

3) rozpoznanych w postępowaniu uproszczonym.

§ 3. Niedopuszczalna jest skarga kasacyjna od wyroku ustalającego nieistnienie małżeństwa lub orzekającego unieważnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron po uprawomocnieniu się wyroku zawarła związek małżeński.

SN wyraźnie zaakcentował też, że omawiany przepis ma charakter bezwzględny. Nie jest dopuszczalne zatem, by strony dowolnie określały w piśmie procesowym wartość przedmiotu zaskarżenia, po to tylko, by uzyskać możliwość wniesienia skargi kasacyjnej. Wartość przedmiotu zaskarżenia skargą kasacyjną, pozostaje w ścisłym związku z zakresem zaskarżenia kasacyjnego. Jeśli zatem skarga kasacyjna nie dotyczy całości roszczeń, wówczas wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa od wartości przedmiotu sporu czy wartości przedmiotu zaskarżenia apelacyjnego. Sąd Najwyższy dodał również, iż wartość roszczenia, względem którego Sąd odwoławczy wydał postanowienie o odrzuceniu apelacji, nie podlega uwzględnieniu w wartości przedmiotu zaskarżenia, jaka decyduje o dopuszczalności wniesienia skargi kasacyjnej.  Nie jest bowiem dopuszczalne kumulowanie wartości przedmiotu sporu w sprawie z wartością przedmiotu zażalenia, ponieważ są to osobne zagadnienia. W obliczu powyższego zażalenie powoda było niedopuszczalne.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną