Jeżeli sąd karny orzekł zakaz, to organ administracji nie może go rozszerzać - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Jeżeli sąd karny orzekł zakaz, to organ administracji nie może go rozszerzać

19 lipca 2017

Jeżeli sąd karny orzekł zakaz, to organ administracji nie może go rozszerzać

Taką konkluzję przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w swoim wyroku z dnia 8 marca 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt II SA/Po 1034/16. Meritum sprawy sprowadzało się do ustalenia,  czy można zwrócić kierowcy dokument prawa jazdy kategorii A, C i C+E wówczas, gdy prawomocnym wyrokiem sąd karny orzekł wobec niego zakaz prowadzenia tylko takich pojazdów mechanicznych, dla których prowadzenia wymagana jest kategoria B. Kierowca zwrócił się do starosty o wydanie prawa jazdy kategorii A, C, CE, jednakże ten odmówił wydania wskazanych dokumentów, na co mężczyzna wniósł skargę do sądu administracyjnego. Swoje stanowisko argumentował tym, że organ administracji nie może rozszerzać zakazu, jaki orzeczony został przez sąd karny, ponieważ to sąd, a nie organ orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów. WSA w Poznaniu uznał skargę za zasadną, w jego opinii wprowadzenie w art. 12 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627), reguł odnoszących się do odmowy wydania dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, a sprowadzających się do obligatoryjnego rozszerzenia zakresu dolegliwości, ponad to, co określone zostało w prawomocnym orzeczeniu sądu powszechnego, narusza zakaz ponownego karania obywatela za ten sam czyn. WSA w swoich rozważaniach zauważył, że Sądy powszechne w pierwszej kolejności badają motywację sprawcy, następnie zaś – w razie ustalenia, że kierujący nie dopuściłby się podobnego zachowania prowadząc samochód ciężarowy, ograniczają zakaz prowadzenia pojazdów wyłącznie kategorii B. Dodał też, iż kara (w tym orzeczone środki karne), jaka została ukształtowana przez Sąd, każdorazowo ma zapewniać w najpełniejszy możliwy sposób bezpieczeństwo ruchu drogowego. Opisywany tutaj wyrok jest nieprawomocny.  

Policja nie musi informować o tym, czy podsłuchiwała obywateli

19 lutego 2019

W dniu 13 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał ciekawe rozstrzygnięcie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 658/18, uznając, że Policja nie broni danych osobowych obywateli, w związku z czym nie musi też informować ich o tym, czy zakończyła inwigilację czy też nie. Postępowanie dotyczyło dziennikarki...

Nowy rodzaj spółki już w 2020 r. - o propozycjach zmian w Kodeksie Spółek Handlowych

14 lutego 2019

Aktualnie KSH przewiduje sześć rodzajów spółek prawa handlowego, jednakże postuluje się, aby od 2020 r. do tej grupy dołączyła Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Jak wskazują projektodawcy, nowa spółka ma posłużyć przede wszystkim polskim Start-upom oraz uatrakcyjnić krajowy rynek zagranicznym inwestorom. Jak wynika z badań fundacji Startup Poland w 2017 r....

O zasadach parkowania w garażach wspólnoty mieszkaniowej - wyrok SA w Łodzi

12 lutego 2019

W dniu 21 września 2018 r. (sygn. akt I ACa 1656/17) Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał wyrok, w myśl którego wspólnota mieszkaniowa może ustalać zasady parkowania w należącej do niej garażach, w tym określić sposób parkowania po zewnętrznej części wspólnej, a nawet zakazać współwłaścicielom stałego parkowania w określonych miejscach. W...

Prace remontowe można prowadzić na działce sąsiada

12 lutego 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w dniu 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Gd 409/18) wydał rozstrzygnięcie, zgodnie z którym inwestor prowadzący prace remontowe może wejść na grunt sąsiedni w sytuacji, gdy brak jest innej możliwości prowadzenia remontu jego budynku. Niemniej, Sąd dodał przy tym, iż wcześniej inwestor powinien...

Ministerstwo Zdrowia będzie finansowało zakłady medycyny nuklearnej

8 lutego 2019

Resort Zdrowia w tym roku przeznaczył ponad 24 mln zł na diagnostykę nuklearną nowotworów oraz innych najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych. W ramach zadania „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej”, nad którym czuwa Ministerstwo, 13 specjalistycznych ośrodków z całej Polski uzyskało dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki nowotworów technikami medycyny nuklearnej. Jak podał...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną