Odpowiedzialność za brak stosownej ilości krwi ponosi szpital - ciekawe rozstrzygnięcie SA w Łodzi - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Odpowiedzialność za brak stosownej ilości krwi ponosi szpital - ciekawe rozstrzygnięcie SA w Łodzi

11 lipca 2017

Odpowiedzialność za brak stosownej ilości krwi ponosi szpital - ciekawe rozstrzygnięcie SA w Łodzi

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 maja 2017 r., wydanego w sprawie o sygn. akt I ACa 1433/16 przyjęto, iż w razie gdy do szpitala zgłasza się osoba cierpiąca na zaburzenia krwawienia, to sam szpital z odpowiednim wyprzedzeniem powinien dla niej zamówić krew jak również inne preparaty, które mogłyby okazać się niezbędne w razie powstania krwotoku przy operacji. Wyrok ten zapadł w oparciu o następujący stan faktyczny: powodowie, tj. niedoszły mąż zmarłej kobiety oraz małoletni syn zmarłej pozwali szpital i ubezpieczyciela szpitala o zapłatę odszkodowań, a także zwrot kosztów pogrzebu i renty. Powództwo to okazało się zasadne jedynie w części, sądy orzekające w obu instancjach uznały bowiem, że pozwani powinni zwrócić powodom 8000 zł tytułem kosztów pogrzebu, zaś tytułem odszkodowań łącznie 140 000 zł. W lipcu 2007 r. narzeczoną powoda przyjęto na oddział ginekologiczny pozwanego szpitala z uwagi na zbliżający się termin porodu. U kobiety stwierdzono małopłytkowość. Poród rozpoczął się w sposób naturalny, nie mniej po urodzeniu syna (także występującego jako powód w niniejszej sprawie), doszło do masywnego krwotoku z narządów rodnych kobiety. Interweniujący lekarze podjęli decyzję o usunięciu macicy, organizując jednocześnie transport krwi i płynów krwiopochodnych. Od momentu rozpoczęcia się krwotoku aż do operacji pacjentka straciła około 3 litrów krwi. Już po przeprowadzeniu operacji lekarze stwierdzili, że u rodzącej mogło dojść do krwotoku wewnętrznego, w następstwie czego podjęli decyzję o kolejnej operacji. Kobieta zmarła jednak kilka godzin po jej przeprowadzeniu. Ustalenia poczynione w sprawie dowodzą, że przyczyną śmierci kobiety był masywny krwotok poporodowy z macicy, powikłany zaburzeniami krzepliwości krwi. Sądy orzekające w sprawie uznały, że szpital, jeżeli zdecydował się na przyjęcie pacjentki i stwierdził u niej określone dolegliwości zdrowotne, powinien był zabezpieczyć niezbędny zapas preparatów krwi i osocza na wypadek wystąpienia krwotoku, czego w niniejszej sprawie nie uczyniono. Oczywistym jest tymczasem, że kobieta miałaby znacznie większe szanse na przeżycie, gdyby odpowiednio wcześniej zarezerwowano dla niej krew. Jej brak natomiast spowodował opóźnienie postępowania ratującego życie pacjentce, co skutkowało jej śmiercią.  W opisywanej sprawie szpital za późno zamówił dla pacjentki krew, zbyt późno została ona także przetoczona. Co ważne – zamówionej krwi i tak było zbyt mało, bowiem wówczas brakowało jej w całym kraju. W tym miejscu warto dodać, że ważność świeżej krwi wynosi jedynie 5 dni, nie przechowuje się jej szpitalach, ale uzyskuje się ją wyłącznie dla konkretnych pacjentów w sposób bieżący. Nie stoi to jednak na przeszkodzie temu, by szpitale tworzyły własne rezerwy świeżo mrożonego osocza krwi, ponieważ taki preparat ma długą ważność, a nadto jest łatwo dostępny. W niniejszej sprawie pozwany szpital taką rezerwą nie dysponował. Powyższe rozważania pozwoliły Sądom orzekającym w sprawie na zgodne przyjęcie, że odpowiedzialność za stan skutkujący śmiercią młodej kobiety ponosi zarówno szpital jak i podmiot go ubezpieczający. Wszak gdyby w odpowiednim momencie przetoczono krew pacjentce, miałaby ona szanse na przeżycie.

Policja nie musi informować o tym, czy podsłuchiwała obywateli

19 lutego 2019

W dniu 13 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał ciekawe rozstrzygnięcie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 658/18, uznając, że Policja nie broni danych osobowych obywateli, w związku z czym nie musi też informować ich o tym, czy zakończyła inwigilację czy też nie. Postępowanie dotyczyło dziennikarki...

Nowy rodzaj spółki już w 2020 r. - o propozycjach zmian w Kodeksie Spółek Handlowych

14 lutego 2019

Aktualnie KSH przewiduje sześć rodzajów spółek prawa handlowego, jednakże postuluje się, aby od 2020 r. do tej grupy dołączyła Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Jak wskazują projektodawcy, nowa spółka ma posłużyć przede wszystkim polskim Start-upom oraz uatrakcyjnić krajowy rynek zagranicznym inwestorom. Jak wynika z badań fundacji Startup Poland w 2017 r....

O zasadach parkowania w garażach wspólnoty mieszkaniowej - wyrok SA w Łodzi

12 lutego 2019

W dniu 21 września 2018 r. (sygn. akt I ACa 1656/17) Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał wyrok, w myśl którego wspólnota mieszkaniowa może ustalać zasady parkowania w należącej do niej garażach, w tym określić sposób parkowania po zewnętrznej części wspólnej, a nawet zakazać współwłaścicielom stałego parkowania w określonych miejscach. W...

Prace remontowe można prowadzić na działce sąsiada

12 lutego 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w dniu 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Gd 409/18) wydał rozstrzygnięcie, zgodnie z którym inwestor prowadzący prace remontowe może wejść na grunt sąsiedni w sytuacji, gdy brak jest innej możliwości prowadzenia remontu jego budynku. Niemniej, Sąd dodał przy tym, iż wcześniej inwestor powinien...

Ministerstwo Zdrowia będzie finansowało zakłady medycyny nuklearnej

8 lutego 2019

Resort Zdrowia w tym roku przeznaczył ponad 24 mln zł na diagnostykę nuklearną nowotworów oraz innych najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych. W ramach zadania „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej”, nad którym czuwa Ministerstwo, 13 specjalistycznych ośrodków z całej Polski uzyskało dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki nowotworów technikami medycyny nuklearnej. Jak podał...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną