Depresja a skazanie bez rozprawy - ciekawy wyrok SN - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Depresja a skazanie bez rozprawy - ciekawy wyrok SN

9 lipca 2017

Depresja a skazanie bez rozprawy - ciekawy wyrok SN

W dniu 25 maja 2017 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie o sygn. akt V KK 129/17. Sąd ten stanął w nim na stanowisku, iż informacja o depresji oskarżonego stanowi sygnał wskazujący na istnienie wątpliwości odnośnie stanu zdrowia psychicznego oskarżonego, wyłączając  tym samym możliwość skazania go bez rozprawy. Sąd w takiej sytuacji nie może bowiem przyjąć, że wina oskarżonego nie budzi wątpliwości. W niniejszej sprawie pewien oskarżony uznany został za winnego popełnienia przestępstwa kradzieży z art. 278 § 1 kk. Za to przestępstwo sąd wymierzył mu karę 6 miesięcy ograniczenia wolności. Skazanie odbyło się na posiedzeniu przeprowadzonym w trybie art. 335 § 1 kpk, zaś uprawomocnienie wyroku nastąpiło we wrześniu 2016 r. Kasację na korzyść skazanego wniósł Prokurator Generalny - Minister Sprawiedliwości, który domagał się uchylenia zaskarżonego wyroku oraz przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Co więcej, Prokurator Generalny w swojej kasacji podniósł zarzut rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia przepisów prawa procesowego, tj. art. 343 § 7 kpk w zw. z art. 335 § 1 kpk, polegającego na niezasadnym uwzględnieniu wniosku prokuratora i wydaniu na posiedzeniu wyroku skazującego wówczas, gdy już na etapie postępowania przygotowawczego, zachodziły uzasadnione wątpliwości co do poczytalności oskarżonego, które potwierdziły się zresztą w toku postępowania sądowego, a samo postępowanie toczyło się bez udziału obrońcy, co - jak zauważył autor kasacji - stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą z art. 439 § 1 pkt 10 kpk. Sąd Najwyższy uznał tę kasację za oczywiście zasadną, uwzględniając tym samym zarzuty Prokuratora Generalnego dotyczące skazania bez rozprawy. Sąd Najwyższy w swoich rozważaniach w pierwszej kolejności odniósł się do art. 335 § 1 kpk, wskazując, iż zgodnie z tym przepisem skazanie na posiedzeniu jest możliwe wówczas, gdy oskarżony przyznaje się do winy, jego postawa wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości. Tymczasem w realiach sprawy nie można było przyjąć, że wina oskarżonego nie budzi wątpliwości, bowiem od początku postępowania pierwszoinstancyjnego znana była informacja, wskazująca na istnienie wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego oskarżonego. Oskarżony bowiem w postępowaniu przygotowawczym san oświadczył, że leczy się psychiatrycznie na depresję. Zdaniem Sądu Najwyższego w takiej sytuacji należało wyjaśnić, czy oskarżony w ogóle może ponosić odpowiedzialność karną z uwagi na zakłócenie czynności psychicznych. W opinii SN w sprawie nie zachodziła bezwzględna przyczyna odwoławcza w postaci braku obrońcy w sytuacji obrony obligatoryjnej (art. 439 § 1 pkt 10 kpk), jako że uprawniony organ procesowy nie powziął uprzednio wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego oskarżonego, który uzasadniałby ustanowienie obrońcy z urzędu.

Policja nie musi informować o tym, czy podsłuchiwała obywateli

19 lutego 2019

W dniu 13 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał ciekawe rozstrzygnięcie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 658/18, uznając, że Policja nie broni danych osobowych obywateli, w związku z czym nie musi też informować ich o tym, czy zakończyła inwigilację czy też nie. Postępowanie dotyczyło dziennikarki...

Nowy rodzaj spółki już w 2020 r. - o propozycjach zmian w Kodeksie Spółek Handlowych

14 lutego 2019

Aktualnie KSH przewiduje sześć rodzajów spółek prawa handlowego, jednakże postuluje się, aby od 2020 r. do tej grupy dołączyła Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Jak wskazują projektodawcy, nowa spółka ma posłużyć przede wszystkim polskim Start-upom oraz uatrakcyjnić krajowy rynek zagranicznym inwestorom. Jak wynika z badań fundacji Startup Poland w 2017 r....

O zasadach parkowania w garażach wspólnoty mieszkaniowej - wyrok SA w Łodzi

12 lutego 2019

W dniu 21 września 2018 r. (sygn. akt I ACa 1656/17) Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał wyrok, w myśl którego wspólnota mieszkaniowa może ustalać zasady parkowania w należącej do niej garażach, w tym określić sposób parkowania po zewnętrznej części wspólnej, a nawet zakazać współwłaścicielom stałego parkowania w określonych miejscach. W...

Prace remontowe można prowadzić na działce sąsiada

12 lutego 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w dniu 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Gd 409/18) wydał rozstrzygnięcie, zgodnie z którym inwestor prowadzący prace remontowe może wejść na grunt sąsiedni w sytuacji, gdy brak jest innej możliwości prowadzenia remontu jego budynku. Niemniej, Sąd dodał przy tym, iż wcześniej inwestor powinien...

Ministerstwo Zdrowia będzie finansowało zakłady medycyny nuklearnej

8 lutego 2019

Resort Zdrowia w tym roku przeznaczył ponad 24 mln zł na diagnostykę nuklearną nowotworów oraz innych najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych. W ramach zadania „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej”, nad którym czuwa Ministerstwo, 13 specjalistycznych ośrodków z całej Polski uzyskało dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki nowotworów technikami medycyny nuklearnej. Jak podał...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną