Jak prawidłowo oznaczyć adres pozwanego? Ważny wyrok SA w Szczecinie - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Jak prawidłowo oznaczyć adres pozwanego? Ważny wyrok SA w Szczecinie

22 czerwca 2017

Jak prawidłowo oznaczyć adres pozwanego? Ważny wyrok SA w Szczecinie

Postanowieniem z dnia 31 marca 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I Acz 126/17, Sąd Apelacyjny w Szczecinie przyjął, iż powód składając pozew przeciwko urzędnikowi, którego miejsca zamieszkania nie zna, musi brać pod uwagę, że jego pozew zostanie zwrócony, nawet wówczas gdy zamiast adresu zamieszkania wskazał on miejsce pracy pozwanego. Niniejsze postanowienie zostało wydane w oparciu o następujący stan faktyczny. Przewodniczący Sądu Okręgowego w Koszalinie zarządził zwrot pozwu w sprawie o zapłatę, argumentując, iż powoda wezwano do usunięcia w terminie tygodniowym braków formalnych pozwu przez doręczenie jego 2 odpisów oraz oznaczenie miejsca zamieszkania pozwanych, pod rygorem zwrotu pozwu. W odpowiedzi na zarządzenie powód wskazał, że złożył odpowiednią ilość odpisów pozwu oraz że oznaczył w pozwie adresy pozwanych. Pomimo wyjaśnień powoda, jego pozew został zwrócony, jako że wskazano w nim jedynie adresy miejsc pracy pozwanych, a nie ich miejsca zamieszkania. Uznano tym samym, że do obowiązków sądu nie należy poszukiwanie adresu pozwanych, gdyż sąd nie może wyręczać powoda w jego obowiązkach procesowych. Powód – mimo wezwania – nie usunął również braku formalnego w postaci złożenia odpowiedniej liczby odpisów pisma. W związku z tymi okolicznościami sprawie nie można było nadać biegu. Jak stanowi art. 126 § 2 pkt 1 kpc: ,,gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników (…)”. Z kolei zgodnie z art. 128 § 1 kpc: ,,do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych”. Powód wniósł do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie zażalenie na zarządzenie wydane w sprawie, jednakże zostało ono oddalone jako niezasadne. Sąd II instancji w jasny sposób wskazał, że powód mimo wezwania go do usunięcia braków formalnych, nie uzupełnił ich prawidłowo, toteż zwrócenie pozwu uznać należało za trafne. Sąd apelacyjny dostrzegł również, że powód jako adres zamieszkania pozwanych wskazał ich miejsce pracy. Nie podał natomiast miejsca ich zamieszkania. SA w Szczecinie odniósł się w tej mierze do poglądów przyjętych w orzecznictwie. Stwierdził za Sądem Najwyższym, że niewskazanie przez powoda w pozwie miejsca oraz adresu zamieszkania pozwanego będącego osobą fizyczną stanowi brak formalny pozwu, uniemożliwiający nadanie mu prawidłowego biegu. Taki pogląd został przedstawiony przez SN w uchwale z dnia 17 lipca 2014 r., wydanej w sprawie o sygn. akt III CZP 43/14. Zdaniem Sądu Apelacyjnego oznaczenie miejsca zamieszkania stron pozwala na komunikowanie się sądu z uczestnikami postępowania, jak również służy ich identyfikacji i indywidualizacji. Natomiast wskazanie przez powoda miejsca zatrudnienia pozwanego w żądnym razie nie może być uznane za spełnienie wymogu formalnego pozwu, bowiem w przepisie art. 126 § 2 pkt 1 kpc ustawodawca posłużył się sformułowaniem ,,adres stron", co oznacza konieczność wskazania adresu zamieszkania strony. Przepisy prawa nie wskazują przy tym na możliwość wskazania ,,adresu zamieszkania pracy strony", bowiem takie sformułowanie nie występuje w kodeksie.

Policja nie musi informować o tym, czy podsłuchiwała obywateli

19 lutego 2019

W dniu 13 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał ciekawe rozstrzygnięcie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 658/18, uznając, że Policja nie broni danych osobowych obywateli, w związku z czym nie musi też informować ich o tym, czy zakończyła inwigilację czy też nie. Postępowanie dotyczyło dziennikarki...

Nowy rodzaj spółki już w 2020 r. - o propozycjach zmian w Kodeksie Spółek Handlowych

14 lutego 2019

Aktualnie KSH przewiduje sześć rodzajów spółek prawa handlowego, jednakże postuluje się, aby od 2020 r. do tej grupy dołączyła Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Jak wskazują projektodawcy, nowa spółka ma posłużyć przede wszystkim polskim Start-upom oraz uatrakcyjnić krajowy rynek zagranicznym inwestorom. Jak wynika z badań fundacji Startup Poland w 2017 r....

O zasadach parkowania w garażach wspólnoty mieszkaniowej - wyrok SA w Łodzi

12 lutego 2019

W dniu 21 września 2018 r. (sygn. akt I ACa 1656/17) Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał wyrok, w myśl którego wspólnota mieszkaniowa może ustalać zasady parkowania w należącej do niej garażach, w tym określić sposób parkowania po zewnętrznej części wspólnej, a nawet zakazać współwłaścicielom stałego parkowania w określonych miejscach. W...

Prace remontowe można prowadzić na działce sąsiada

12 lutego 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w dniu 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Gd 409/18) wydał rozstrzygnięcie, zgodnie z którym inwestor prowadzący prace remontowe może wejść na grunt sąsiedni w sytuacji, gdy brak jest innej możliwości prowadzenia remontu jego budynku. Niemniej, Sąd dodał przy tym, iż wcześniej inwestor powinien...

Ministerstwo Zdrowia będzie finansowało zakłady medycyny nuklearnej

8 lutego 2019

Resort Zdrowia w tym roku przeznaczył ponad 24 mln zł na diagnostykę nuklearną nowotworów oraz innych najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych. W ramach zadania „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej”, nad którym czuwa Ministerstwo, 13 specjalistycznych ośrodków z całej Polski uzyskało dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki nowotworów technikami medycyny nuklearnej. Jak podał...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną