Jak prawidłowo oznaczyć adres pozwanego? Ważny wyrok SA w Szczecinie - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Jak prawidłowo oznaczyć adres pozwanego? Ważny wyrok SA w Szczecinie

22 czerwca 2017

Jak prawidłowo oznaczyć adres pozwanego? Ważny wyrok SA w Szczecinie

Postanowieniem z dnia 31 marca 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I Acz 126/17, Sąd Apelacyjny w Szczecinie przyjął, iż powód składając pozew przeciwko urzędnikowi, którego miejsca zamieszkania nie zna, musi brać pod uwagę, że jego pozew zostanie zwrócony, nawet wówczas gdy zamiast adresu zamieszkania wskazał on miejsce pracy pozwanego. Niniejsze postanowienie zostało wydane w oparciu o następujący stan faktyczny. Przewodniczący Sądu Okręgowego w Koszalinie zarządził zwrot pozwu w sprawie o zapłatę, argumentując, iż powoda wezwano do usunięcia w terminie tygodniowym braków formalnych pozwu przez doręczenie jego 2 odpisów oraz oznaczenie miejsca zamieszkania pozwanych, pod rygorem zwrotu pozwu. W odpowiedzi na zarządzenie powód wskazał, że złożył odpowiednią ilość odpisów pozwu oraz że oznaczył w pozwie adresy pozwanych. Pomimo wyjaśnień powoda, jego pozew został zwrócony, jako że wskazano w nim jedynie adresy miejsc pracy pozwanych, a nie ich miejsca zamieszkania. Uznano tym samym, że do obowiązków sądu nie należy poszukiwanie adresu pozwanych, gdyż sąd nie może wyręczać powoda w jego obowiązkach procesowych. Powód – mimo wezwania – nie usunął również braku formalnego w postaci złożenia odpowiedniej liczby odpisów pisma. W związku z tymi okolicznościami sprawie nie można było nadać biegu. Jak stanowi art. 126 § 2 pkt 1 kpc: ,,gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników (…)”. Z kolei zgodnie z art. 128 § 1 kpc: ,,do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych”. Powód wniósł do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie zażalenie na zarządzenie wydane w sprawie, jednakże zostało ono oddalone jako niezasadne. Sąd II instancji w jasny sposób wskazał, że powód mimo wezwania go do usunięcia braków formalnych, nie uzupełnił ich prawidłowo, toteż zwrócenie pozwu uznać należało za trafne. Sąd apelacyjny dostrzegł również, że powód jako adres zamieszkania pozwanych wskazał ich miejsce pracy. Nie podał natomiast miejsca ich zamieszkania. SA w Szczecinie odniósł się w tej mierze do poglądów przyjętych w orzecznictwie. Stwierdził za Sądem Najwyższym, że niewskazanie przez powoda w pozwie miejsca oraz adresu zamieszkania pozwanego będącego osobą fizyczną stanowi brak formalny pozwu, uniemożliwiający nadanie mu prawidłowego biegu. Taki pogląd został przedstawiony przez SN w uchwale z dnia 17 lipca 2014 r., wydanej w sprawie o sygn. akt III CZP 43/14. Zdaniem Sądu Apelacyjnego oznaczenie miejsca zamieszkania stron pozwala na komunikowanie się sądu z uczestnikami postępowania, jak również służy ich identyfikacji i indywidualizacji. Natomiast wskazanie przez powoda miejsca zatrudnienia pozwanego w żądnym razie nie może być uznane za spełnienie wymogu formalnego pozwu, bowiem w przepisie art. 126 § 2 pkt 1 kpc ustawodawca posłużył się sformułowaniem ,,adres stron", co oznacza konieczność wskazania adresu zamieszkania strony. Przepisy prawa nie wskazują przy tym na możliwość wskazania ,,adresu zamieszkania pracy strony", bowiem takie sformułowanie nie występuje w kodeksie.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną