Nie nazwa umowy jest najistotniejsza, ale sposób jej świadczenia - ciekawy wyrok SN - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Nie nazwa umowy jest najistotniejsza, ale sposób jej świadczenia - ciekawy wyrok SN

14 czerwca 2017

Nie nazwa umowy jest najistotniejsza, ale sposób jej świadczenia - ciekawy wyrok SN

W dniu 7 czerwca 2017 r., w sprawie o sygn. akt I PK 176/16, Sąd Najwyższy wydał wyrok, w którym uznał, iż to nie nazwa umowy jest najistotniejsza, ale sposób świadczenia tejże umowy. SN odmówił również decydującej roli woli stron podpisujących umowę, choć uznał, że ma ona znaczenie. Niniejszy wyrok zapadł na gruncie następującego stanu faktycznego. Pracownik pewnej firmy ochroniarskiej – Waldemar R. pracował na podstawie umowy zlecenia dla jednostki wojskowej w Kutnie. Pierwszą umowę, która następnie była przedłużana, mężczyzna podpisał w październiku 2009 r.  Zakończyła się ona w grudniu  2011 r. Waldemar R. próbował w tym czasie zmienić umowę zlecenia na umowę o dzieło, ale bezskutecznie. Mężczyzna nigdy nie wnosił też o etat. W obliczu nieskuteczności swoich działań, mężczyzna wystąpił do sądu przeciwko spółce, należącej do MON, w celu ustalenia istnienia stosunku pracy jak również wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Sąd Rejonowy w dniu 2 października 2015 r. oddalił powództwo Waldemara R., uznawszy, że na gruncie niniejszej sprawy mamy do czynienia z umową zlecenia. Sąd ten stwierdził także, że na mocy podpisanej umowy powód miał prawo w sposób swobodny ustalać swój czas pracy, zaś grafik zajęć ustalany był przez oficera dyżurnego. Z kolei Instrukcja ochrony opracowywana była natomiast przez komendanta oraz dowódcę zmiany. Zdaniem Sądu Rejonowego, nie była to umowa o pracę, ale umowa zlecenia, bowiem decydujące znaczenie  miała wola stron. Mężczyzna złożył apelację od powyższego rozstrzygnięcia, która trafiła do Sądu Okręgowego w Łodzi. W wyroku z 28 stycznia 2016 r., Sąd II instancji odmiennie aniżeli jego poprzednik ocenił umowę, przyznając tym samym rację powodowi.  W opinii Sądu Okręgowego praca świadczona przez Waldemara R. była podporządkowana oraz wykonywana pod nadzorem, o czym stanowi art. 22 § 1 kodeksu pracy. Skargę kasacyjną  od tego wyroku wywiodła z kolei pozwana spółka, która wyrokowi zarzuciła naruszenie procedury cywilnej, przejawiającej się w pominięciu niektórych ważnych materiałów dowodowych, naruszenie ustawy o ochronie mienia i osób, a także wspomnianego art. 22 § 1 kp. Skarżąca argumentowała, że jej zdaniem Sąd pominął m.in. specyfikę obiektu MON, hierarchię organizacyjną, jaka w nim panuje. Pełnomocnik spółki dodała też, że zgodnie z zawartą z Waldemarem R. umową, powód nie musiał wykonywać pracy osobiście, gdyż mogły go zastępować osoby wymienione na liście innych ochroniarzy. Sąd Najwyższy nie podzielił tych argumentów, utrzymując w mocy zaskarżony wyrok. Zdaniem SN w omawianej sprawie przeważały cechy umowy o pracę, a nie zlecenia, choć były w niej cechy starannego działania. Sędzia Piotr Prusinowski tak wypowiedział się o sprawie:,,nie wystarczy wpisanie do umowy, że pracownik nie musi świadczyć pracy osobiście, ale należy te zapisy wykonywać. W tej sprawie powód ani razu nie wykorzystał zastępstwa”.

Policja nie musi informować o tym, czy podsłuchiwała obywateli

19 lutego 2019

W dniu 13 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał ciekawe rozstrzygnięcie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 658/18, uznając, że Policja nie broni danych osobowych obywateli, w związku z czym nie musi też informować ich o tym, czy zakończyła inwigilację czy też nie. Postępowanie dotyczyło dziennikarki...

Nowy rodzaj spółki już w 2020 r. - o propozycjach zmian w Kodeksie Spółek Handlowych

14 lutego 2019

Aktualnie KSH przewiduje sześć rodzajów spółek prawa handlowego, jednakże postuluje się, aby od 2020 r. do tej grupy dołączyła Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Jak wskazują projektodawcy, nowa spółka ma posłużyć przede wszystkim polskim Start-upom oraz uatrakcyjnić krajowy rynek zagranicznym inwestorom. Jak wynika z badań fundacji Startup Poland w 2017 r....

O zasadach parkowania w garażach wspólnoty mieszkaniowej - wyrok SA w Łodzi

12 lutego 2019

W dniu 21 września 2018 r. (sygn. akt I ACa 1656/17) Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał wyrok, w myśl którego wspólnota mieszkaniowa może ustalać zasady parkowania w należącej do niej garażach, w tym określić sposób parkowania po zewnętrznej części wspólnej, a nawet zakazać współwłaścicielom stałego parkowania w określonych miejscach. W...

Prace remontowe można prowadzić na działce sąsiada

12 lutego 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w dniu 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Gd 409/18) wydał rozstrzygnięcie, zgodnie z którym inwestor prowadzący prace remontowe może wejść na grunt sąsiedni w sytuacji, gdy brak jest innej możliwości prowadzenia remontu jego budynku. Niemniej, Sąd dodał przy tym, iż wcześniej inwestor powinien...

Ministerstwo Zdrowia będzie finansowało zakłady medycyny nuklearnej

8 lutego 2019

Resort Zdrowia w tym roku przeznaczył ponad 24 mln zł na diagnostykę nuklearną nowotworów oraz innych najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych. W ramach zadania „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej”, nad którym czuwa Ministerstwo, 13 specjalistycznych ośrodków z całej Polski uzyskało dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki nowotworów technikami medycyny nuklearnej. Jak podał...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną