Nie nazwa umowy jest najistotniejsza, ale sposób jej świadczenia - ciekawy wyrok SN - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Nie nazwa umowy jest najistotniejsza, ale sposób jej świadczenia - ciekawy wyrok SN

14 czerwca 2017

Nie nazwa umowy jest najistotniejsza, ale sposób jej świadczenia - ciekawy wyrok SN

W dniu 7 czerwca 2017 r., w sprawie o sygn. akt I PK 176/16, Sąd Najwyższy wydał wyrok, w którym uznał, iż to nie nazwa umowy jest najistotniejsza, ale sposób świadczenia tejże umowy. SN odmówił również decydującej roli woli stron podpisujących umowę, choć uznał, że ma ona znaczenie. Niniejszy wyrok zapadł na gruncie następującego stanu faktycznego. Pracownik pewnej firmy ochroniarskiej – Waldemar R. pracował na podstawie umowy zlecenia dla jednostki wojskowej w Kutnie. Pierwszą umowę, która następnie była przedłużana, mężczyzna podpisał w październiku 2009 r.  Zakończyła się ona w grudniu  2011 r. Waldemar R. próbował w tym czasie zmienić umowę zlecenia na umowę o dzieło, ale bezskutecznie. Mężczyzna nigdy nie wnosił też o etat. W obliczu nieskuteczności swoich działań, mężczyzna wystąpił do sądu przeciwko spółce, należącej do MON, w celu ustalenia istnienia stosunku pracy jak również wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Sąd Rejonowy w dniu 2 października 2015 r. oddalił powództwo Waldemara R., uznawszy, że na gruncie niniejszej sprawy mamy do czynienia z umową zlecenia. Sąd ten stwierdził także, że na mocy podpisanej umowy powód miał prawo w sposób swobodny ustalać swój czas pracy, zaś grafik zajęć ustalany był przez oficera dyżurnego. Z kolei Instrukcja ochrony opracowywana była natomiast przez komendanta oraz dowódcę zmiany. Zdaniem Sądu Rejonowego, nie była to umowa o pracę, ale umowa zlecenia, bowiem decydujące znaczenie  miała wola stron. Mężczyzna złożył apelację od powyższego rozstrzygnięcia, która trafiła do Sądu Okręgowego w Łodzi. W wyroku z 28 stycznia 2016 r., Sąd II instancji odmiennie aniżeli jego poprzednik ocenił umowę, przyznając tym samym rację powodowi.  W opinii Sądu Okręgowego praca świadczona przez Waldemara R. była podporządkowana oraz wykonywana pod nadzorem, o czym stanowi art. 22 § 1 kodeksu pracy. Skargę kasacyjną  od tego wyroku wywiodła z kolei pozwana spółka, która wyrokowi zarzuciła naruszenie procedury cywilnej, przejawiającej się w pominięciu niektórych ważnych materiałów dowodowych, naruszenie ustawy o ochronie mienia i osób, a także wspomnianego art. 22 § 1 kp. Skarżąca argumentowała, że jej zdaniem Sąd pominął m.in. specyfikę obiektu MON, hierarchię organizacyjną, jaka w nim panuje. Pełnomocnik spółki dodała też, że zgodnie z zawartą z Waldemarem R. umową, powód nie musiał wykonywać pracy osobiście, gdyż mogły go zastępować osoby wymienione na liście innych ochroniarzy. Sąd Najwyższy nie podzielił tych argumentów, utrzymując w mocy zaskarżony wyrok. Zdaniem SN w omawianej sprawie przeważały cechy umowy o pracę, a nie zlecenia, choć były w niej cechy starannego działania. Sędzia Piotr Prusinowski tak wypowiedział się o sprawie:,,nie wystarczy wpisanie do umowy, że pracownik nie musi świadczyć pracy osobiście, ale należy te zapisy wykonywać. W tej sprawie powód ani razu nie wykorzystał zastępstwa”.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną