Obowiązek zapewnienia należytego oświetlenia budynku spoczywa na spółdzielni - ważny wyrok SN - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Obowiązek zapewnienia należytego oświetlenia budynku spoczywa na spółdzielni - ważny wyrok SN

10 czerwca 2017

Taką tezę przyjął Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 1 marca 2017 r. wydanym w sprawie o sygn. akt  IV CSK 343/16. W niniejszej sprawie powódka wracająca wieczorem do swojego mieszkania, usytuowanego w bloku, którym administrowała pozwana Spółdzielnia Mieszkaniowa, podczas wchodzenia do klatki schodowej - nefortunnie skręciła nogę.  Wejście na klatkę schodową było oświetlone lampą włączną mechanicznie (jej włącznik znajdował się wewnątrz klatki) oraz zwróconą tyłem do klatki schodowej latarnią uliczną. Powódka w następstwie skręcenia nogi, musiała przejść długotrwałe leczenie nogi i w związku z tym domagała się od Spółdzielni i jej ubezpieczyciela - odszkodowania wraz z zadośćuczynieniem za krzywdę, której doznała. Sprawa trafiła przed oblicze Sądu Najwyższego na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez powódkę. SN jednoznacznie stwierdził, że oświetlenie klatki schodowej, z jakim mieliśmy tutaj do czynienia, niewątpliwie obniżyło komfort użytkowania budynku, ale przede wszystkim stwarzyło zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, którzy ryzykowali potknięciem albo poślizgnięciem. Sąd Najwyższy odwołał się również do przepisów rozporządzenia określającego warunki techniczne, jakim powinno odpowiadać oświetlenie elektryczne dojść i dojazdów do budynków wielorodzinnych i na tym tle zauważył, iż wprawdzie przepisy te nie znajdą zastosowania w sprawie (jako że blok zarządzany przez Spółdzielnię posadowiony został na podstawie pozwolenia na budowę wydanego w oparciu o nieobowiązujące już przepisy), to wybór sposobu oświetlenia nie był zupełnie dowolny. W opinii SN to do obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowej należało sprawowanie odpowiedniego zarządu budynkiem i to na podstawie zarówno przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jak również ustawy o gospodarce nieruchomościami. W praktyce oznaczało to dla pozwanej, że powinna ona zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo użytkowania nieruchomości również w odniesieniu do rozwiązań technicznych użytych przy oświetleniu wejścia do budynku. Sąd Najwyższy stanął też na stanowisku, zgodnie z którym, gdy zarządca danej nieruchomości  nie stosuje nowoczesnych rozwiązań technicznych zapewniających oświetlenie dojścia do klatki schodowej, to zagwarantować musi dodatkowe oświetlenie zewnętrzne. Za wystarczające należy uznać zaś takie oświetlenie wejścia do budynku, które umożliwi dostrzeżenie z łatwością zwykłych albo nietypowych przeszkód, które zwiększają ryzyko potknięcia lub poślizgnięcia i to nawet w sytuacji, gdy lampa znajdująca przy wejściu do budynku nie świeci. SN przyznał rację powódce, że realizacja opisywanego obowiązku nie zależy od inicjatywy mieszkańców budynku, bowiem to Spółdzielnia zajmująca się zarządem nieruchomością w sposób profesjonalny, sama powinna ocenić, jakie oświetlenie należy zastosować. W szczególności powinna usunąć stwierdzone w tym zakresie braki. Sąd Najwyższy wskazał też, iż na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów, istnieje jeden wyjątek, który mógłby wyłączyć ewentualną odpowiedzialność Spółdzielni za powstałą szkodę -  chodzi tu o sytuację, gdyby pozwana dowiodła, że wypadek powódki nie pozostawał w adekwatnym związku przyczynowym z wadliwością systemu oświetlenia (np. taki związek przyczynowy nie zaistniałby, gdyby lampa usytuowana bezpośrednio u wejścia do klatki była sprawna i włączona). W obliczu nieustalenia przez sądy orzekające w sprawie, iż taka sytucja miała miejsce, zarówno teza o braku adekwatnego związku przyczynowego w rozumieniu art. 361 kc, jak też o braku podstaw do przyjęcia odpowiedzialności Spółdzielni za szkodę na podstawie art. 415 kc, w opinii SN była przedwczesna.

Policja nie musi informować o tym, czy podsłuchiwała obywateli

19 lutego 2019

W dniu 13 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał ciekawe rozstrzygnięcie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 658/18, uznając, że Policja nie broni danych osobowych obywateli, w związku z czym nie musi też informować ich o tym, czy zakończyła inwigilację czy też nie. Postępowanie dotyczyło dziennikarki...

Nowy rodzaj spółki już w 2020 r. - o propozycjach zmian w Kodeksie Spółek Handlowych

14 lutego 2019

Aktualnie KSH przewiduje sześć rodzajów spółek prawa handlowego, jednakże postuluje się, aby od 2020 r. do tej grupy dołączyła Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Jak wskazują projektodawcy, nowa spółka ma posłużyć przede wszystkim polskim Start-upom oraz uatrakcyjnić krajowy rynek zagranicznym inwestorom. Jak wynika z badań fundacji Startup Poland w 2017 r....

O zasadach parkowania w garażach wspólnoty mieszkaniowej - wyrok SA w Łodzi

12 lutego 2019

W dniu 21 września 2018 r. (sygn. akt I ACa 1656/17) Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał wyrok, w myśl którego wspólnota mieszkaniowa może ustalać zasady parkowania w należącej do niej garażach, w tym określić sposób parkowania po zewnętrznej części wspólnej, a nawet zakazać współwłaścicielom stałego parkowania w określonych miejscach. W...

Prace remontowe można prowadzić na działce sąsiada

12 lutego 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w dniu 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Gd 409/18) wydał rozstrzygnięcie, zgodnie z którym inwestor prowadzący prace remontowe może wejść na grunt sąsiedni w sytuacji, gdy brak jest innej możliwości prowadzenia remontu jego budynku. Niemniej, Sąd dodał przy tym, iż wcześniej inwestor powinien...

Ministerstwo Zdrowia będzie finansowało zakłady medycyny nuklearnej

8 lutego 2019

Resort Zdrowia w tym roku przeznaczył ponad 24 mln zł na diagnostykę nuklearną nowotworów oraz innych najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych. W ramach zadania „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej”, nad którym czuwa Ministerstwo, 13 specjalistycznych ośrodków z całej Polski uzyskało dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki nowotworów technikami medycyny nuklearnej. Jak podał...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną