Obowiązek zapewnienia należytego oświetlenia budynku spoczywa na spółdzielni - ważny wyrok SN - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Obowiązek zapewnienia należytego oświetlenia budynku spoczywa na spółdzielni - ważny wyrok SN

10 czerwca 2017

Taką tezę przyjął Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 1 marca 2017 r. wydanym w sprawie o sygn. akt  IV CSK 343/16. W niniejszej sprawie powódka wracająca wieczorem do swojego mieszkania, usytuowanego w bloku, którym administrowała pozwana Spółdzielnia Mieszkaniowa, podczas wchodzenia do klatki schodowej - nefortunnie skręciła nogę.  Wejście na klatkę schodową było oświetlone lampą włączną mechanicznie (jej włącznik znajdował się wewnątrz klatki) oraz zwróconą tyłem do klatki schodowej latarnią uliczną. Powódka w następstwie skręcenia nogi, musiała przejść długotrwałe leczenie nogi i w związku z tym domagała się od Spółdzielni i jej ubezpieczyciela - odszkodowania wraz z zadośćuczynieniem za krzywdę, której doznała. Sprawa trafiła przed oblicze Sądu Najwyższego na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez powódkę. SN jednoznacznie stwierdził, że oświetlenie klatki schodowej, z jakim mieliśmy tutaj do czynienia, niewątpliwie obniżyło komfort użytkowania budynku, ale przede wszystkim stwarzyło zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, którzy ryzykowali potknięciem albo poślizgnięciem. Sąd Najwyższy odwołał się również do przepisów rozporządzenia określającego warunki techniczne, jakim powinno odpowiadać oświetlenie elektryczne dojść i dojazdów do budynków wielorodzinnych i na tym tle zauważył, iż wprawdzie przepisy te nie znajdą zastosowania w sprawie (jako że blok zarządzany przez Spółdzielnię posadowiony został na podstawie pozwolenia na budowę wydanego w oparciu o nieobowiązujące już przepisy), to wybór sposobu oświetlenia nie był zupełnie dowolny. W opinii SN to do obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowej należało sprawowanie odpowiedniego zarządu budynkiem i to na podstawie zarówno przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jak również ustawy o gospodarce nieruchomościami. W praktyce oznaczało to dla pozwanej, że powinna ona zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo użytkowania nieruchomości również w odniesieniu do rozwiązań technicznych użytych przy oświetleniu wejścia do budynku. Sąd Najwyższy stanął też na stanowisku, zgodnie z którym, gdy zarządca danej nieruchomości  nie stosuje nowoczesnych rozwiązań technicznych zapewniających oświetlenie dojścia do klatki schodowej, to zagwarantować musi dodatkowe oświetlenie zewnętrzne. Za wystarczające należy uznać zaś takie oświetlenie wejścia do budynku, które umożliwi dostrzeżenie z łatwością zwykłych albo nietypowych przeszkód, które zwiększają ryzyko potknięcia lub poślizgnięcia i to nawet w sytuacji, gdy lampa znajdująca przy wejściu do budynku nie świeci. SN przyznał rację powódce, że realizacja opisywanego obowiązku nie zależy od inicjatywy mieszkańców budynku, bowiem to Spółdzielnia zajmująca się zarządem nieruchomością w sposób profesjonalny, sama powinna ocenić, jakie oświetlenie należy zastosować. W szczególności powinna usunąć stwierdzone w tym zakresie braki. Sąd Najwyższy wskazał też, iż na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów, istnieje jeden wyjątek, który mógłby wyłączyć ewentualną odpowiedzialność Spółdzielni za powstałą szkodę -  chodzi tu o sytuację, gdyby pozwana dowiodła, że wypadek powódki nie pozostawał w adekwatnym związku przyczynowym z wadliwością systemu oświetlenia (np. taki związek przyczynowy nie zaistniałby, gdyby lampa usytuowana bezpośrednio u wejścia do klatki była sprawna i włączona). W obliczu nieustalenia przez sądy orzekające w sprawie, iż taka sytucja miała miejsce, zarówno teza o braku adekwatnego związku przyczynowego w rozumieniu art. 361 kc, jak też o braku podstaw do przyjęcia odpowiedzialności Spółdzielni za szkodę na podstawie art. 415 kc, w opinii SN była przedwczesna.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną