Strona korzystająca z bezpłatnej pomocy prawnej nie jest osobą nieporadną - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Strona korzystająca z bezpłatnej pomocy prawnej nie jest osobą nieporadną

13 marca 2017

Strona korzystająca z bezpłatnej pomocy prawnej nie jest osobą nieporadną

W dniu 12 stycznia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, postanowieniem wydanym w sprawie o sygn. akt III AUz 475/16 ustalił, iż z faktu, że strona konsultuje się w swojej sprawie z prawnikami, udzielającymi bezpłatnych porad prawnych w ramach dyżurów, nie można wywodzić wniosku, iż jest ona osobą nieporadną. Okoliczność ta zdaniem Sądu świadczyć może jedynie o zaradności strony i braku podstaw do ustanowienia dla niej pełnomocnika z urzędu. W sprawie o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, toczącej się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, ubezpieczona wniosła o ustanowienie dla siebie pełnomocnika z urzędu, argumentując, iż nie posiada ona środków finansowych do poniesienia kosztów honorarium pełnomocnika. Do wniosku dołączyła również oświadczenie majątkowe na formularzu. SO oddalił wskazany wniosek podnosząc, iż Kodeks Postępowania Cywilnego przewiduje, że taki wniosek powinien być uwzględniony, jeżeli udział pełnomocnika w sprawie jest potrzebny, zaś jedyną przesłanką decydującą o jego uwzględnieniu nie może być trudna sytuacja finansowa strony. W opinii Sądu Okręgowego ubezpieczona nie jest osobą nieporadną, a zatem ma rzeczywistą możliwość samodzielnego występowania w sprawie. Ubezpieczona wniosła zażalenie od powyższego rozstrzygnięcia, domagając się jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji, ewentualnie o jego zmianę poprzez przyznanie jej pełnomocnika z urzędu. Kobieta zaznaczyła nadto, że w jej opinii udział pełnomocnika w sprawie jest potrzebny, ponieważ nie posiada ona dostatecznego rozeznania w sprawie. Zwróciła uwagę także na fakt, że do ustanowienia pełnomocnika z urzędu potrzebne jest zaistnienie 2 przesłanek – trudnej sytuacji materialnej strony oraz potrzeby ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił opisane zażalenie, uznając je za bezzasadne. Sąd odwoławczy, powołując się w dużej mierze na treść art. 117 kpc potwierdził nierozłączność trudnej sytuacji finansowej strony oraz istnienia potrzeby udziału pełnomocnika w sprawie jako przesłanek przemawiających za ustanowieniem pełnomocnika z urzędu. Dodał również, iż do obowiązków sądu (zgodnie z art. 117 § 5 kpc) należy dokonanie oceny, czy udział pełnomocnika w sprawie rzeczywiście jest potrzebny. Taki udział zdaniem Sądu uznać należy za niepotrzebny, jeżeli strona jest nieporadna, tzn. nie posiada podstawowej orientacji w przepisach, a równocześnie udzielenie jej pouczenia przez sąd o celowości czynności procesowych okaże się niewystarczające. SA przywołał także aktualną linię orzeczniczą, w myśl której ustanowienie pełnomocnika z urzędu będzie zasadne również, gdy sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, choćby sama strona nie była nieporadna lub też stan zdrowia nie pozwala stronie na prowadzenie procesu w sposób samodzielny. W opinii SA zatem Sąd I instancji słusznie odmówił ustanowienia pełnomocnika dla ubezpieczonej. Podkreślił tym samym, że strona regularnie korzystała z porad prawnych prawnika świadczącego nieodpłatną pomoc prawną. Wprawdzie nie reprezentował on ubezpieczonej przed sądem, ale sporządzał dla niej przydatne pisma procesowe.  Zdaniem Sądu Apelacyjnego o nieporadności strony nie może świadczyć fakt, że jedno z wniesionych przez nią pism (sporządzonych przez wskazanego prawnika) obarczone było brakiem formalnym w postaci braku podpisu, ponieważ taki mankament może być w łatwy sposób usunięty, a zdarzyć się może również zawodowym pełnomocnikom, co więcej – biorąc pod uwagę, że zgłaszała się ona do prawników udzielających darmowych porad prawnych – uznać ją można za osobę zaradną, prawidłowo dbającą o swoje interesy. Sąd II instancji podniósł również, że ustanowienia dla strony pełnomocnika z urzędu nie uzasadnia również stopień trudności sprawy – w postępowaniu o prawo do renty postępowanie dowodowe prowadzone jest z urzędu, a kluczowy dowód stanowi opinia biegłego. Do obowiązków strony w takim postępowaniu należy zaś wyłącznie przedstawienie twierdzeń odnośnie schorzeń mających wpływ na jej zdolność do pracy, który to obowiązek zresztą ubezpieczona wypełniła. W związku z ustaleniem, że niniejsza sprawa jest nieskomplikowana, a ubezpieczona nie jest osobą nieporadną, w opinii SA w Gdańsku szczegółową ocenę sytuacji majątkowej ubezpieczonej – w obliczu nie spełnienia pozostałych przesłanek decydujących o możliwości ustanowienia pełnomocnika z urzędu – uznać należy za bezprzedmiotową.

Będzie ustawa wprowadzająca polskie marki do sklepów

4 marca 2019

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki w trakcie Debaty w Jasionce w ramach Europejskiego Forum Rolniczego, odpowiadając na pytanie o możliwości zwiększenia udziału polskiego rolnictwa w sprzedaży w dużych sklepach - Rada Ministrów już opracowuje projekt ustawy, która ma realnie obniżyć możliwości sklepów wielkopowierzchniowych do sprzedaży produktów pod ich markami własnymi,...

Nieaktualne dane klienta w rejestrze dłużników naruszają jego dobra osobiste

4 marca 2019

W dnu 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy bank nie dopełni swoich obowiązków w zakresie utrzymywania aktualnych danych rejestrowych swoich klientów, klienci banku mogą starać się o zadośćuczynienie. Czego dotyczyła sprawa? Otóż pozwany...

Nowe Święto Państwowe

26 lutego 2019

W dniu 22 lutego br. Sejm przyjął ustawę, w myśl której w kalendarzu ma pojawić się nowe Święto Państwowe - Święto Chrztu Polski, które obchodzone będzie corocznie w dniu 14 kwietnia. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciwko było 125, a 14 posłów wstrzymało się od głosu. Jak wskazują autorzy ustawy,...

Pierwszy Sąd Arbitrażowy Online rozpoczął już działalność

26 lutego 2019

Pierwszy Sąd w Polsce tego rodzaju (w skrócie: OAC - Online Arbitration Court) ma orzekać średnio 20 razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowych postępowań. Szybkość orzekania przez OAC wynika z tego, że postępowania w całości prowadzone są elektronicznie, a zainteresowani mają dostęp do Sądu przez całą dobę,...

Reforma procesu karnego - najważniejsze założenia

25 lutego 2019

Projekt zmian postępowania karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został właśnie zaaprobowany przez Radę Ministrów. Z uwagi na kompleksowość tego projektu i liczne kontrowersje, jakie wywołuje, warto już dziś pochylić się nad jego najważniejszymi założeniami. Jak podaje Resort Sprawiedliwości omawiane zmiany mają służyć zlikwidowaniu uciążliwych procedur, w tym odczytywania obszernego wyroku...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną