Komornik może sprzedać ruchomość w drodze licytacji elektronicznej - Adwokat Szczecin

91 820 54 11 505 10 11 23 kancelaria@adwokat-bielawa.pl

Aktualności

Adwokat Łukasz Bielawa

Komornik może sprzedać ruchomość w drodze licytacji elektronicznej

3 marca 2017

Komornik może sprzedać ruchomość w drodze licytacji elektronicznej

Dnia 1 marca br. weszła w życie ważna nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego, która umożliwia komornikowi sprzedaż ruchomości poprzez licytację elektroniczną. Taka licytacja odbywa się na wniosek wierzyciela. W razie złożenia stosownego wniosku, komornik powinien zajęte ruchomości oddać pod dozór osobie innej niż dłużnik, chyba że taki dozór został już ustanowiony albo ruchomości zostały złożone do depozytu sądowego lub oddane na przechowanie odpowiedniej instytucji. Z wnioskiem o dokonanie sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej wierzyciel może wystąpić jeszcze przed wyznaczeniem licytacji lub łącznie z wnioskiem o wyznaczenie drugiej licytacji. Sama sprzedaż odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w którym komornik zamieści stosowne obwieszczenie wskazujące: przedmiot licytacji, warunki licytacji, sumę oszacowania, cenę wywołania, czas i miejsce, w których można obejrzeć ruchomość, zdjęcia ruchomości, nadto informację o chwili rozpoczęcia i zakończenia licytacji, a także wskazanie, że warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Dodatkowo, obwieszczenie musi zawierać wzmiankę, zgodnie z którą prawa osób trzecich nie będą przeszkodą dla przeprowadzenia licytacji oraz przybicia na rzecz nadawcy bez zastrzeżeń, jeśli takie osoby przez rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji ruchomości oraz uzyskały orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Osoba przystępująca do licytacji, zgodnie z postanowieniami opisywanej nowelizacji, może złożyć rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo bezpośrednio uczynić to wobec komornika, który następnie zamieści o tym informację w systemie teleinformatycznym. Co ważne, dostęp do takiego systemu powinny mieć zapewnione sądy rejonowe. Termin rozpoczęcia i zakończenia licytacji elektronicznej wyznaczać ma komornik, mając na względzie, by trwała ona co najmniej 7 dni, a zakończyła w godzinie urzędowania sądu rejonowego, przy którym dany komornik działa. Już po zakończeniu licytacji, przybicie również ma się odbywać drogą teleinformatyczną, w taki też sposób można uiścić cenę nabycia ruchomości.

Policja nie musi informować o tym, czy podsłuchiwała obywateli

19 lutego 2019

W dniu 13 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał ciekawe rozstrzygnięcie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 658/18, uznając, że Policja nie broni danych osobowych obywateli, w związku z czym nie musi też informować ich o tym, czy zakończyła inwigilację czy też nie. Postępowanie dotyczyło dziennikarki...

Nowy rodzaj spółki już w 2020 r. - o propozycjach zmian w Kodeksie Spółek Handlowych

14 lutego 2019

Aktualnie KSH przewiduje sześć rodzajów spółek prawa handlowego, jednakże postuluje się, aby od 2020 r. do tej grupy dołączyła Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Jak wskazują projektodawcy, nowa spółka ma posłużyć przede wszystkim polskim Start-upom oraz uatrakcyjnić krajowy rynek zagranicznym inwestorom. Jak wynika z badań fundacji Startup Poland w 2017 r....

O zasadach parkowania w garażach wspólnoty mieszkaniowej - wyrok SA w Łodzi

12 lutego 2019

W dniu 21 września 2018 r. (sygn. akt I ACa 1656/17) Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał wyrok, w myśl którego wspólnota mieszkaniowa może ustalać zasady parkowania w należącej do niej garażach, w tym określić sposób parkowania po zewnętrznej części wspólnej, a nawet zakazać współwłaścicielom stałego parkowania w określonych miejscach. W...

Prace remontowe można prowadzić na działce sąsiada

12 lutego 2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w dniu 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Gd 409/18) wydał rozstrzygnięcie, zgodnie z którym inwestor prowadzący prace remontowe może wejść na grunt sąsiedni w sytuacji, gdy brak jest innej możliwości prowadzenia remontu jego budynku. Niemniej, Sąd dodał przy tym, iż wcześniej inwestor powinien...

Ministerstwo Zdrowia będzie finansowało zakłady medycyny nuklearnej

8 lutego 2019

Resort Zdrowia w tym roku przeznaczył ponad 24 mln zł na diagnostykę nuklearną nowotworów oraz innych najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych. W ramach zadania „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej”, nad którym czuwa Ministerstwo, 13 specjalistycznych ośrodków z całej Polski uzyskało dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki nowotworów technikami medycyny nuklearnej. Jak podał...

Wzory dokumentów

Przykładowe pisma autorstwa naszej Kancelarii. Wzory pozwów o rozwód oraz alimenty, a także wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Skontaktuj się ze mną